The page you are trying to view is located in the full version of the website. Would you like to view full version?

Forward

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
03.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes COM(2020) 135 EL dokument
03.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 144 EL dokument
03.04.2020 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli aktiveerimise kohta - COM(2020) 123 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 175 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 171 EL dokument
02.04.2020 Eelarve eelnõu - COM(2020) 170 EL dokument
02.04.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 143 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 138 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EL) 2017/1004 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2020) 131 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE otsuse (EL) 2016/344 (millega luuakse Euroopa platvorm deklareerimata töö vastase tegevuse alase koostöö edendamiseks) rakendamise kohta - COM(2020) 129 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 142 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 141 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 139 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 174 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 172 EL dokument
02.04.2020 Teatis - COM(2020) 173 EL dokument
01.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitees COM(2020) 117 EL dokument
31.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Itaalial kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 285 COM(2020) 124 EL dokument
27.03.2020 Paranduseelarve projekt - COM(2020) 145 EL dokument
27.03.2020 Ettepanek - COM(2020) 140 EL dokument
26.03.2020 Ühisettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS EUROOPA ÜLEMKOGULE otsuse vastuvõtmise kohta, milles määratakse kindlaks ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024) kaudu saavutatavad liidu strateegilised eesmärgid - JOIN(2020) 6 EL dokument
26.03.2020 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024)- JOIN(2020) 5 EL dokument
26.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga moodustatud majanduspartnerluslepingu komitees seoses majanduspartnerluslepingu komitee töökorra vastuvõtmisega COM(2020) 116 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 26. märtsi 2020. a telekonverentsil - C(2020) 1897 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise võimaluste parandamise kohta seoses COVID-19 kriisiga ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministrite 27. märtsi 2020. a mitteametlikul videokonverentsil - COM(2020) 113 EL dokument

Up

Published: 18.05.2015

Feedback