The page you are trying to view is located in the full version of the website. Would you like to view full version?

Forward

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
06.12.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (kontsessioonilepingute sõlmimise direktiiv, riigihangete direktiiv, vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid käsitlev direktiiv) EL dokument
05.12.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 9. detsembri 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
04.12.2019 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES) [12137/19 - COM(2019) 620 EL dokument
04.12.2019 Teade - NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement [doc. 11919/19 - COM(2019) 399 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2019) 399 EL dokument
04.12.2019 Töödokument - SWD(2019) 431 EL dokument
04.12.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 19. detsember 2019 EL dokument
03.12.2019 Töödokument - SWD(2019) 429 EL dokument
02.12.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 COM(2019) 619 EL dokument
02.12.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2013/677/EL, mille kohaselt lubatakse Luksemburgil kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285 COM(2019) 618 EL dokument
02.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide 2019. aasta ajakohastamisest eelarvele tulenevat mõju käsitlev teave COM(2019) 617 EL dokument
02.12.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega ajakohastatakse läbirääkimisjuhiseid läbirääkimiste pidamiseks majanduspartnerluslepingute sõlmimiseks Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ja piirkondadega COM(2019) 608 EL dokument
29.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 16. ja 17. detsember 2019 EL dokument
29.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE rändlusturu läbivaatamise kohta- SWD(2019) 416, COM(2019) 616 EL dokument
29.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et muuta bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli, mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu ning bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) muutmise protokolli, millega laiendatakse kokkuleppega ühinemise võimalust Maroko Kuningriigile - COM(2019) 622 EL dokument
29.11.2019 Parandus - KOMISJONI TEATIS Tõhustatud järelevalve – Kreeka, november 2019 SWD(2019) 930, COM(2019) 930 EL dokument
29.11.2019 Parandus -KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE 2020. aasta eelarvekavade kohta: üldhinnang- COM(2019) 900 EL dokument
28.11.2019 Eesti seisukohad reisijaid käsitleva eelteabe direktiivi 2004/82/EÜ avaliku konsultatsiooni kohta EL dokument
28.11.2019 Eesti seisukohad eurorühma 4. detsembri 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 5. detsembri 2019. a istungil EL dokument
28.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu transpordiministrite 2. detsembri 2019. a istungil EL dokument
27.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees - COM(2019) 606 EL dokument
26.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni 9. aruanne traditsiooniliste omavahendite kontrollikorra toimimise kohta (2016-2018) (nõukogu 26. mai 2014. aasta määruse (EL, EURATOM) nr 608/2014 artikli 6 lõige 3) COM(2019) 601 EL dokument
26.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2019. aasta aruanne Euroopa Liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise kohta aastal 2018 - SWD(2019) 409, COM(2019) 604 EL dokument
26.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 10. detsember 2019 EL dokument
25.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 9. detsember 2019 EL dokument
25.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimused) 9. ja 10. detsember 2019 EL dokument

Up

Published: 18.05.2015

Feedback