Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni ettepanekul lõpetati Valitsuse algatatud Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt ratifitseeritakse Horvaatia Euroopa Liiduga liitumise leping, mille järel saab Horvaatiast Euroopa Liidu 28. liikmesriik. Euroopa Liidu rahvaarv suureneb Horvaatia ühinemisel enam kui nelja miljoni võrra, horvaadi keelest saab Euroopa Liidu ametlik keel ning Horvaatia hakkab osalema Euroopa Liidu institutsioonide töös ning otsustusprotsessis. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on viia vedelkütuse seadus kooskõlla Riigikohtu otsusest tulenevate soovitustega, millest lähtuvalt reguleeritakse täpsemalt tagatise vähendamise aluseid, et lihtsustada Maksu- ja Tolliameti tegevust, muuta see kontrollitavamaks ja vähendada võimalikke kaebusi. Sarnased alused ja kriteeriumid, mis reguleerivad tagatise suurendamist, tuleks kehtestada ka tagatise vähendamisele. Täiendavalt sätestatakse tagatise vähendamise üle otsustamisel kriteeriumitena isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme võimelisus ehk pädevus kütuse käitlemise valdkonnas tegutseda, samuti varasem ettevõtlusega tegelemise kogemus ja ettevõtte tehtud investeeringud kütuse käitlemise valdkonnas. Ka vähendatakse võimalust, et kütuse müügi tegevusalal tegutseda sooviv ettevõtja, kes kasutab esindusisikuna nn „tankisti“ ja kellel puuduvad teadmised ja varasem kogemus kütuse käitlemise alal, saaks alla 100 000 euro suuruse tagatise. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 39 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine. Eelnõuga luuakse võimalus moodustada erakondade juurde maailmavaate sihtasutused (MSA), mille eesmärk on edendada avalikes huvides ühiskondlikku poliitilist mõtet ning vaba ja demokraatlikku maailmavaadet nii Eestis kui ka välisriikides. Eelnõu kohaselt ei tohi maailmavaatelise sihtasutuse tegevus olla suunatud erakonna poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Nimetatud sihtasutus ei tohi osaleda valimiskampaania läbiviimisel või konkreetse poliitilise erakonna või tegevpoliitiku propageerimisel. MSA-d võivad tulu saada käesoleva seaduse alusel makstavatest riigieelarvelistest eraldistest, seaduses sätestatud tingimustel tehtavatest annetustest, tehingutest sihtasutuse varaga, Euroopa Liidu toetustest, kui toetuse eesmärgid valdavas osas vastavad maailmavaate sihtasutuse tegevuse eesmärkidele, aga ka Euroopa Liidu, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) liikmesriikide avalikest vahenditest ning neis liikmesriikides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste varast. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside