Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu võttis 87 poolthäälega vastu valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse (86 SE). Seadusmuudatus sätestab psühhiaatriahaiglas statsionaarsel ravil viibivate patsientide õiguste piirangud. Piirangute eesmärk on luua eeldused, et statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibivad isikud ei valda aineid ja esemeid, millega nad võivad kahjustada nii enda kui ka teiste isikute tervist, turvalisust või eraelulist puutumatust. Seadus jõustub 2012. aasta 1. septembril.

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus (137 SE). Käesoleva seaduse eesmärk on seadustesse sisse viia Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest tulenevad muudatused. Muudatustega sätestatakse vedaja tegevusalale juurdepääsu tingimuste erisused (näiteks tegevusloa kohustuseta veod), ühtlustatakse ja lihtsustatakse autovedude korraldamiseks antavate tegevuslubade süsteemi, kaotatakse kehtivast seadusest tulenevad piirangud tasulisele rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsuks, kaasajastatakse kasutuslepingu alusel kasutatavate sõidukite autovedudel kasutamise tingimusi, täiendatakse seaduse vastutusalas sätestatud karistusi autoveoseaduse ja ELi määruste nõuete rikkumise eest ning täpsustatakse mõningate autoveoseaduse sätete sõnastust, et tagada õigusselgus ning kooskõla teiste seaduste ja Euroopa Liidu õigusega.

76 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seadus (138 SE). Nimetatud konventsiooni 8. lisa hõlbustab rahvusvahelist kaubandust, vähendades, ühtlustades ja kooskõlastades kaupade, eriti elusloomade ja kiiresti riknevate toiduainete piirikontrolliga seotud menetlusi ja dokumente. Samuti tõhustab see piiripunktide tööd ning parandab mootorsõidukite ülevaatuse ja sõiduki massi rahvusvaheliste tunnistuste vastastikuse tunnustamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamist.

78 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus (154 SE). Leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist lepinguosaliste vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise kohustuse ning piirab lepinguosalise riigi maksustamisõigust, mis tähendab, et üks lepinguosaline riik loobub osast maksutulust teise lepinguosalise riigi kasuks ja vastupidi. Lepingusätted loovad maksumaksjatele soodsamad tingimused, samuti aitavad luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks.

76 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu konventsiooni sissenõudmiskulude määramise kohta kesksel tollivormistusel ratifitseerimise seadus (131 SE). Konventsioon reguleerib tollimaksu kogumiskulude jagamist ELi liikmesriikide vahel ning puudutab otseselt raha riigieelarvesse laekumist ja riigieelarvest maksete tegemist teisele ELi liikmesriigile. Kui ELi liikmesriik kogub tollimaksu, siis 75% sellest kantakse Euroopa Ühendusele ja 25% jääb maksu kogunud riigile kogumiskulude katmiseks. Keskse tollivormistuse kasutusele võtmise korral jagatakse kogumiskulude katmiseks ettenähtud osa (25%) kahe liikmesriigi vahel võrdselt, kui tollideklaratsioon esitatakse ühes ja kaup teises liikmesriigis.

44 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine (130 OE). Otsusega nähakse ette fondi lõpetamine ja sertifikaatidega esindatud nõuete rahuldamine fondi vara müügist laekuva raha arvel ja sihtasutuste seaduse alusel toimuva likvideerimismenetluse raames. Samuti tunnistatakse kehtetuks Riigikogu 20. jaanuari 1993. aasta otsus „NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod“ (RT 1993, 4, 61). Otsus jõustub seitsmendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Otsuse vastu hääletas 7 Riigikogu liiget.

Lõpetati valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on sätestada alused töölepingu sõlmiseks doktorandiga, et võimaldada tal töötada nooremteadurina. Selleks luuakse ülikooliseaduses mõistlikud ja doktorantide töösuhte eripärast tulenevad erisused võrreldes töölepingu seadusega ning lisatakse täiendused ka õppetoetuste ja õppelaenu seadusesse. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside