Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise

Valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE) eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) kosmeetikamääruse rakendamine, millega kindlustatakse inimeste tervise kaitse ja toimiv siseturg. Eelnõu täpsustab järelvalvet teostava pädeva asutuse ülesandeid ja järelevalve korraldamise reegleid. Eestis on selleks asutuseks Terviseamet. Eelnõu sätestab ka vastutuse nõuete rikkumise eest kosmeetikatoodete valmistamisel ja nende käitlemisel. Muudatused on suunatud eelkõige järelevalvet teostavatele institutsioonidele, kosmeetikatoodete tootjatele ja importijatele, aga ka kosmeetikatoodete tarbijatele. 

Valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõuga (472 SE) lisatakse seadusesse uued terminid ja määratakse vedelkütusevaru koosseis. Eelnõu sätestab varu hoidmise kohustuse ja olemasoleva varu arvutamise uued alused. Samuti sätestatakse erivaru moodustamise reeglid ja uued reeglid varu hoidmiseks teises liikmesriigis või teise liikmesriigi isiku poolt Eestis hoitavale varule. Eelnõu täpsustab nõuded tegutsemiseks varustamisraskuste korral ja andmete esitamisel. Eelnõuga viiakse varu haldaja nõukogu tegevust puudutav regulatsioon kooskõlla riigivaraseadusega. 

Vedelkütusevaru on riigi käsutuses või kontrolli all olev käesoleva seadusega kindlaksmääratud energiatoodete kogus. See moodustatakse riigi varustuskindluse kõrge taseme, riigi julgeoleku ning rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmise ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks. Kasutatakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide solidaarsusel põhinevaid usaldusväärseid ja läbipaistvaid mehhanisme. 

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE) esimese lugemise. Eelnõuga viiakse raudteeseaduse sõnastus vastavusse EL-i vastavate direktiividega. Täpsustub raudteeseaduse terminoloogia. Ohutusjuhtimise süsteemi ohutustunnistuse ja tegutsemise ohutustunnistuse asemel antakse raudteeinfrastruktuuri ettevõtjatele ohutusluba, raudteeveo ettevõtjatele aga ohutustunnistus ja mitteavaliku raudtee puhul tegutsemise ohutustunnistused. Raudteeliiklusõnnetuste, raudteeintsidentide ja otsasõitude asemel võetakse kasutusele direktiivide terminoloogia: õnnetusjuhtumid, tõsised õnnetusjuhtumid ja vahejuhtumid. Samuti täpsustatakse Tehnilise Järelevalve Ameti ja Ohutusjuurdluse Keskuse ülesandeid ning õigusi järelevalvemenetluse raames. Eelnõu käsitleb ka Euroopa Liidu ja SRÜ riikide raudteeveeremi numbri kasutamisega seotud aspekte. Eelnõuga muudetakse veel seaduse sätteid seoses Rail Balticu projekti arendamisega. Kehtestatakse väiksem raudteekaitsevööndi laius. 

Riigikogu lükkas kultuurikomisjoni ettepanekul esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (448 SE). Hääletus: 48 poolt, 33 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja. 

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside