Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon kuulas oma tänasel istungil komisjoni aseesimehe Marianne Mikko juhtimisel ära Eesti seisukohad 5.-6. juulil toimuval mitteametlikul EL tervishoiuministrite kohtumisel, samuti seisukohad 7.-8. juulil toimuval mitteametlikul EL tööhõive ja sotsiaalministrite kohtumisel.

Valitsuse seisukohtadest andis teavet sotsiaalminister Hanno Pevkur, kelle selgituste kohaselt on Poola terviseministrite mitteametliku kohtumise aruteluteemadeks Sopotis laste kõne-, kuulmis- ja nägemishäirete varajane avastamine ja ravi, tervise determinandid – alkoholi ja tubaka kuritarvitamine, toitumine ja füüsiline aktiivsus, prioriteedid e-tervise lahenduste rakendamisel ning EL tasandi koostöö tõhustamine seoses hiljutise kolibakterist tingitud haiguspuhanguga. Informatsioonipunktidena on päevakorras elundidoonorlus ja –siirdamine ning uued psühhoaktiivsed ained. Rootsi delegatsioon on muude küsimuste all tõstatanud ravimite tootmise keskkonnamõjude teema ning Euroopa Komisjon esitab informatsiooni EL tegevusest piiriülese väärravi vältimiseks.

Pevkur märkis kõneldes Eesti seisukohtadest kolibakteriga seotud küsimuste kohta, et Saksamaa ametivõimud ning EL vastavad institutsioonid reageerisid olukorrale üldiselt operatiivselt. Liikmesriikidel oli vastava agentuuri kaudu olemas pidevalt täiendatud ülevaade haiguspuhangu kohta. Olukorra lahendamisel oli aga kitsaskohaks ebapiisav ühtlustatud kommunikatsioon EL tasandil. Haiguspuhangu tekke- ja levikufaktorite avalikustamisel tuleks edaspidi kinnitamata kahtlustuste korral kaaluda selle võimalikku mõju ja tagajärgi. Kinnitamata kahtlustuste avalikustamine saab olla põhjendatud üksnes siis kui oht rahva tervisele on suur ning see kaalub üles võimalikud ebasoovitud tagajärjed. EL poolt koordineeritud kommunikatsiooni alane tegevus sellistes olukordades on edaspidi vajalik.

Pevkur selgitas, et tervise infosüsteemi arendamise prioriteetideks järgnevatel aastatel on luua tingimused tervise infosüsteemiga liidestumiseks üksi tegutsevatele tervishoiuteenuse osutajatele arstiportaalis ning parandada andmete esitamist kesksesse tervise infosüsteemi. Suurematest projektidest on kavas ellu viia E-kiirabi projekt, millega võimaldatakse kiirabibrigaadidele operatiivne juurdepääs patsiendi terviseandmetele.

Pevkur märkis, et Eesti toetab EL tasandi koostööd EL tervisestrateegia ja terviseprogrammi raames alkoholist, suitsetamisest, ebatervislikust toitumisest ja vähesest füüsilisest aktiivsusest tingitud tervisekahjude ennetamiseks.

Pevkuri selgituste kohaselt toimub töö- ja sotsiaalpoliitika ministrite mitteametliku kohtumisel arutelu kahel teemal. Esmalt vahetatakse mõtteid aktiivsete tööturu meetmete tõhusama osutamise üle. Fookuses on meetmete tõhususe hindamine vastavate programmide ja indikaatorite kaudu ning koostöö era- ja mittetulundussektori partneritega. Teiseks arutavad ministrid demograafiliste väljakutsete ning EL tasandi tegevuste üle neile vastamiseks.

Pevkur rõhutas, et Eesti peab teenuste osutamise tõhusamaks muutmiseks oluliseks meetmete tulemuslikkuse hindamist. Selleks on Eesti 2020 tegevuskavas kavandatud aktiivse tööturupoliitika tööturuteenuste monitooringu ja mõjude hindamissüsteem loomine. Hetkel üldine laiemat mõjuanalüüsi pakkuv süsteem puudub. Töötukassa hindab teenuste paremaks osutamiseks operatiivselt meetmeid ning teatud tööturumeetmete tulemuslikkust hinnatakse Euroopa Sotsiaalfondi aruandluse raames. Süsteemse hindamissüsteemi loomiseks ollakse huvitatud teiste riikide kogemustest ning toetatakse info ja parimate praktikate vahetamist EL tasandil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside