Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Taastuvenergia teema arutelu komisjonis oli ajendatud EVEA, MTÜ Eesti Maaturism, Liikumise Kodukant ja Leader Foorumi pöördumisest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi poole ettepanekuga kavandada järgmiseks finantsperioodiks meetmed, mille kaudu saaks toetada taastuvenergiast elektrit tootvaid maapiirkonnas tegutsevaid mikro- ja väikeettevõtteid. Istungil osalesid pöördumise teinud organisatsioonide ja vastavate ministeeriumide esindajad: Marina Kaas (EVEA), Signe Sarah Arro ja Raili Mengel-Sünt (MTÜ Eesti Maaturism), Margus Timmo (MTÜ Setomaa Valdade Liit), Merle Adams ja Urmo Lehtveer (Külaliikumine Kodukant), Mati Tarvis (Jurna Turismitalu), Ene Sarapuu (LEADER tegevuskeskus), Andres Meesak (Taastuvenergia Klubi), Rene Tammist (Taastuvenergia Koda), Illar Lemetti ja Marko Gorban (Põllumajandusministeerium), Madis Laaniste (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Mari Lahtmets (Rahandusministeerium) ning Ivar Ansper (Keskkonnainvesteeringute Keskus).
 

Pöördumise esitanud ja ettevõtjate esindajad selgitasid pöördumise põhipunkte. Elektrienergiaga varustatus ja kulud energiale on maaettevõtjatele suureks probleemiks. Palju oleks abi väikeste tootmisjaamade rajamisest, kuid selleks oleks vaja toetust.
Madis Laaniste selgitas, millised on Eesti eesmärgid taastuvenergia kasutamiseks ja energia kokkuhoiuks järgmisel finantsperioodil. EL taastuvenergia direktiiv näeb ette, et aastaks 2020 tuleb jõuda tasemele, kus taastuvenergia moodustaks neljandiku kogu energiabilansist. Eestis oli 2011. aastal see näitaja 25,9%, millest lõviosa tuleb soojus- ja elektrienergia arvelt. Taastuvenergia kasutamine transpordis on praegu nullilähedane ning järgmisel perioodil on Eesti seadnud eesmärgiks tõsta see 10%-ni. Piirata on vaja energia tarbimist, mistõttu tuleb toetada energiasäästlikke lahendusi.
Taastuvenergia väikelahenduste (päikesepaneelid, -kollektorid, väiketuulikud jne) edendamiseks saaks struktuurifondidest kasutada taastuvenergia mikrolahenduste meedet ning ressursitõhususe meedet.
Illar Lemetti märkis, et maaelu arengu kavas otseselt taastuvenergia meedet ei ole, kuid taastuvenergia väikelahendustega seotud tegevuste jaoks on väiketootjatel võimalik toetust taotleda järgmistest meetmetest: investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks, investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas ning Leader-meede.
Mari Lehtmets andis ülevaate järgmiseks perioodiks kavandatavatest meetmetest kõnesolevas valdkonnas ning rõhutas, et rahastamise üldiseks põhimõtteks on üleminek tagastamatult abilt finantsinstrumentidele (laenud, tagatised). Meetmete täpsemaid kirjeldusi ning toetuse saamise tingimusi alles hakatakse välja töötama. Iga meetme eest vastutav ministeerium kutsub kokku töörühmad, kuhu kuuluvad vastavate asutuste ja ka sektori esindajad. Komisjon tegi ministeeriumidele ettepaneku kutsuda taastuvenergia kasutamist puudutavate meetmete töörühmas osalema eelmainitud pöördumise teinud organisatsioonide esindajad.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)

Tagasiside