Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 2. töönädal 19. – 22. septembrini

Esmaspäev, 19. september
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 2. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele justiitsminister Kristen Michal, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt jälitustegevuse regulatsiooni (nr 26), Euroopa Regionaalarengu Fondi maksete peatamist (nr 20), veeldatud maagaasi terminali ehitust (nr 25), domeenireformi tulevikku (nr 27), töötuskindlustus- ja haigushüvitisi (nr 14), hooldusravi korraldust (nr 15 ja nr 24), laste vaesust ja lapsetoetusi (nr 19), meditsiiniõdede väljarännet (nr 21) ning perearstiteenuse korraldust (nr 23). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 22. – 23. septembrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ja justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine“; seisukoha andmine nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumusest, puudest, vanusest, või seksuaalsest sättumusest;  keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu laevakütuste väävlisisaldust käsitleva direktiivi eelnõu; kell 16 ühisistung maaelukomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti siseveekogude (Peipsi järv, Võrtsjärv) olukord, ettekannetega esinevad Peipsi kalurite ühenduse esimees Urmas Pirk, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse juhataja, kalateadlane Ain Järvalt, Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing, põllumajandusministeerium kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup, keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv ja kalavarude osakonna peaspetsialist Liivika Näks;
kultuurikomisjonis – riigikontrolli aruanne „Muuseumivarade arvestuse säilimise ja kasutamise järelaudit“, kutsutud riigikontrolli ja kultuuriministeeriumi esindajad, Muuseuminõukogu esimees Merike Lang; noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (38 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 333);
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu finantsperspektiiv ja põllumajandusministeeriumi 2012. aasta eelarve; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni põllumajandustoodete edendamise ja neist teavitamise rohelise raamatu „Euroopa suure lisandväärtusega strateegia Euroopa maitsete edendamiseks“ suhtes; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE); kell 16 ühisistung keskkonnakomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti siseveekogude (Peipsi järv, Võrtsjärv) olukord;
majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu laevakütuste väävlisisaldust käsitleva direktiivi eelnõu suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, suhtes; lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE);
põhiseaduskomisjonis – pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (52 SE); arvamus seaduste koostoime kohta ja vastavusest põhiseadusele, mis puudutab isikuid, kelle suhtes on halduskohus andnud maksu -ja tolliametile loa sooritada teatud täitetoiminguid;
riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); ettepanekute tegemine riigikontrolli 2012. aasta tööplaani kohta;
sotsiaalkomisjonis – kohtumine Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi esindajatega; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses riskidega, mis tulenevad töötajate kokkupuutest füüsikaliste mõjuritega (elektromagnetväljad), kohta;
väliskomisjonis – väliskomisjoni tellitud Aasia-strateegia uuringu „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitusi Eestile“ vahearuanne, kutsutud uuringut teostava töörühma esindaja; Eesti seisukohad 22. – 23. septembrini toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Wroclawis, kutsutud kaitseminister Mart Laar; väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamiste kava, komisjoni raporti koostamisega seonduv;
õiguskomisjonis – vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; arutelu maksude laekumise vs omandiõiguse riive teemal, kutsutud rahandusministeeriumi, maksu- ja tolliameti, Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 riigikontrolli 2012. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Muuseumivarade arvestuse, säilimise ja kasutamise järelaudit” arutelu, kutsutud kultuuriministeeriumi ning riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Teisipäev, 20. september
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 7 eelnõu: otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (44 OE), Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE), tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (29 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE), äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE) ning avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (71 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
kultuurikomisjoniskell 9 erakorraline istung, kus on arutusel õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE), kell 14 Riigikogu konverentsisaalis haridus- ja teadusministeeriumi ülevaade OECD indikaatoritest haridusküsimustes 2011 (OECD Indicators – Education at a Glance 2011);
maaelukomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Raplamaal Juurus, kus tutvutakse maaparandussüsteemide seisukorraga ja probleemidega;
majanduskomisjonis –  majanduskomisjoni liikmed osalevad energiafoorumil „Kust tuleb energia homme?“ (KUMU);
rahanduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (77 OE); otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu ( 90 OE); ülevaade olukorrast kütuseturul seonduvalt vedelkütuse seaduse muudatustega;
riigikaitsekomisjoniskell 15.15 ühisistung Eduskunta kaitsekomisjoni delegatsiooniga;
sotsiaalkomisjoniskell 13 psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE); ettepanekud Riigikontrolli tulemusauditite läbiviimiseks;
väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 26. septembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaubandus); maailma majanduse arengutrendid, kutsutud SEB panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel; kell 14.15 kohtumine Islandi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L332), arutusel on Euroopa Liidu liikmelisuse mõju Eesti välispoliitikale ning Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Eestis on visiidil Islandi parlamendi väliskomisjoni delegatsioon.
Teisipäeval, 20. septembril kell 10.15 võtab külalised vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. Kell 10.50 algab kohtumine Euroopa Liidu asjade komisjoniga, kus on arutusel parlamendi roll liitumisprotsessis Euroopa Liiduga. Kell 12 toimub kohtumine rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga ning kell 12.45 Riigikogu majanduskomisjoni esindajatega. Kell 14.15 algab ühisistung Riigikogu väliskomisjoniga, kus tulevad arutusele Euroopa Liidu liikmelisuse mõju Eesti välispoliitikale ning Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika;
 
Eestisse tuleb kahepäevasele (20. – 21. sept) visiidile Eduskunta kaitsekomisjoni delegatsioon (http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hex5000.sh?hnro=856&kieli=en) eesotsas komisjoni esimehe Jussi Niinistöga (Perussuomalaiset).
Teisipäeval kell 15.15 algab ühisistung Riigikogu riigikaitsekomisjoniga (ruum L241), millele järgneb orienteeruvalt kell 16.15 pressibriifing.
Kolmapäeval kell 9 toimub kohtumine kaitseminister Mart Laariga, seejärel kohtutakse Martin Gürtleriga, kes annab ülevaate Kollektiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse (CCD COE) tegevusest. Kell 11 kohtutakse kindral Ants Laaneotsaga kaitseväe peastaabis ning kell 12.15 Riigikogu aseesimehe Laine Randjärvega (Riigikogus).
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja majanduskomisjoni liikmed osalevad energiafoorumil „Kust tuleb energia homme?“ (KUMU).
 
Kolmapäev, 21. september
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Kristen Michal ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Teine lugemine: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE).
                       
Esimene lugemine: Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE).
                       
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Ukraina suursaadiku Viktor Kryzhanivskyga.
 
 
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja Riigikogu Eesti Venemaa parlamendirühma juhatus kohtuvad ITAR-TASSi delegatsiooniga (ruum L 241).
 
Kell 16.35 – Riigikogu õiguskomisjon kohtub Soome parlamendi administratiivkomisjoniga (ruum L 333);  
 
Kell 19.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub NATO Sõjalise Nõukogu aseesimehe kindralleitnant Walter E. Gaskin´ga.
 
Neljapäev, 22. september
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Riigikogus on arutusel Eesti Arengufondi tegevuse aruanne, ettekandega esineb Eesti Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna.
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE);
majanduskomisjoniskell 14 võlakriisi võimalik mõju Eesti reaalmajandusele, riigikontrolli 2011. a tööplaani koostamiseks esitatud ettepanekud (ruum L-332);
väliskomisjonis – kell 8 suundutakse kahepäevasele (22. – 23. sept) väljasõiduistungile Pihkvasse ja Setomaale, kus tutvutakse Eesti Pihkva konsulaadi tööga, arutusel on Eesti-Vene piiriülesed projektid, külastatakse Koidula raudteepiiripunkti ning kohtutakse Setomaa Valdade Liidu ja kohalike omavalitsuste juhtidega;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega rahvusvahelisel konverentsil „Eesti Vabariik 100 – kohalik omavalitsus 2018. aastaks“ (Meriton hotell, Toompuiestee 27).
 
Kell 16.30Ene Ergma kohtub EASi innovatsioonidivisjoni nõuniku Madis Võõrasega.
 
Reede, 23. september
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 kohtumine Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallasega; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektrimagnetväljad) tulenevatest mõjudest;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9 – Viljandis toimub Balti Assamblee presiidiumi istung, kus tulevad arutusele 30. Balti Assamblee plenaaristungile ja 17. Balti Nõukogu istungile kavandatavad dokumendieelnõud, samuti Balti Assamblee plenaaristungi läbiviimisega seotud muud küsimused, Balti Assamblee prioriteedid aastal 2012, Assamblee struktuuriga seotud küsimused ja koostöö GUAMi Parlamentaarse Assambleega. Presiidiumi istungist võtavad osa Eesti, Läti ja Leedu parlamentide Balti Assamblee delegatsioonide juhid. Eestit esindab Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht, Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega VII rahvusvahelisel merenduskonverentsil „Vaateid vesikaarest“ (Tallink-Spa hotelli konverentsikeskus, Sadama 11a).
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb rahvuste päevale pühendatud konverentsil „Rahvusvähemused: kultuur ja meedia“ (Rahvusraamatukogus).
 
Kell 15 – Viljandi Spordihoones (Vaksali 4) algab korvpalliturniir Balti Assamblee karikale, millest võtavad osa Eesti, Läti ja Leedu parlamentide korvpallimeeskonnad. Kell 15.15 mängivad Leedu ja Läti, kell 16 – Eesti-Leedu ja kell 16.45 – Eesti – Läti.
Riigikogu meeskonda kuuluvad Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja liikmed Rainer Vakra, Ülo Tulik, Indrek Saar, Remo Holsmer, Peep Aru, Kalvi Kõva ning Eiki Nestor.
 
Laupäev, 24. september
 
Riigikogu esimees Ene Ergma külastab XIV suurt Paunvere väljanäitust.
 
Pühapäev, 25. september
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Jõhvi Kontserdimajas VIII vähemusrahvuste kultuurifestivali „Rahvuskultuuride loomepada“ galakontserdi.
 
*
 
Välislähetused:
 
18. – 19. septembrini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb Poolas Varssavis Poola parlamendi korraldataval Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel.
 
19. – 21. septembrini
 
Riigikaitsekomisjoni liige Tarmo Leinatamm osaleb Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George Marshalli Keskuse korraldataval kursusel „Ballistiline raketikaitse ja Euroopa julgeolek“.
 
19. – 21. septembrini
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Deniss Boroditš ja Jevgeni Ossinovski osalevad Saksamaal Essenis Robert Boschi Fondi korraldataval noorte poliitikute Euroopa Liidu integratsiooni alasel foorumil.
 
19. – 22. septembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb Serbias Belgradis ENPA Serbia raportöörina informatsiooni kogumise missioonil.
 
19. – 23. septembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Ukrainas ENPA monitooringukomitee raportöörina infokogumise missioonil.
 
22. – 23. septembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ning liikmed Juku-Kalle Raid, Kadri Simson, Imre Sooäär, Vladimir Velman ja Sven Mikser (osaleb 22. sept) on väliskomisjoni väljasõiduistungil Venemaal Pihkvas. Vt käesolevas eelinfos neljapäev, 22. sept väliskomisjoni istungit.
 
23. – 28. septembrini
 
Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb Suurbritannias Liverpoolis Suurbritannia Tööpartei (Labour Party) aastakonverentsil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside