Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 14. töönädal 7. – 10. maini

Esmaspäev, 7. mai

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 14. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning välisminister Urmas Paet. Arupärimised käsitlevad vastavalt Pärnu rongiliiklust ja Rail Baltica projekti (nr 140) ning Eesti investorite olukorda Ukrainas (nr 145). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 10. – 11. maini toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler spordi alal Tõnu Seil, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika valdkonna prioriteetseid aineid käsitleva direktiivi eelnõu; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse eelnõu maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta; Kihnu ja Pärnumaale väljasõiduistungi ettevalmistamisega seotud küsimused;

kultuurikomisjonis – halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil; Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padariga ÜPP tuleviku teemal;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruandeid, konsolideeritud finantsaruandeid ja nendega seotud aruandeid;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu esimees Kalle Liivamägi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; arvamus kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu sätete põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti finantsstabiilsusest ja majanduse hetkeolukorrast, osaleb Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik (ruum L 333); otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (226 OE); vedelkütuse seaduse eelnõu (228 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE);

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia strateegia raporti heakskiitmine, raportöör Marko Mihkelson; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku välistegevuse instrumentide eelnõu kohta;

õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE), kutsutud justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik; riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Harju Maakohtu, EKÜ, kohtutäiturite ametikogu, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Pangaliidu, Swedbanki, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua esindajad; arvamus Riigikogu otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu osas, mis käsitleb kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist Euroopa Liidus;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest; majanduslike huvide deklaratsioonide kohta üleriigiliste arvandmete saamiseks deklaratsioonihoidjatele esitatav küsimustik;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Euroopa Liidu raha kasutamine infoühiskonna edendamisel“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor Jaan Priisalu, rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik;

Üritused:

Esmaspäeval, 7. mail tutvuvad 60 Rakvere koolidest valitud noort saadikut Riigikogu 10 alatise komisjoni tööga. Kell 13.15 võtab Rakvere noored vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. Kell 13.30 algab lõppistung Riigikogu konverentsisaalis, kus kohtutakse Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmete Marko Pomerantsi, Paul-Eerik Rummo, Rannar Vassiljevi ja Peeter Võsaga. Tegemist on ühe tippsündmusega Rakvere koolide kodanikuks kasvamise aastal, millele eelnesid noorte korraldatud parlamendi valimised „Tavakodanikust otsustajani“. Riigikogu tööga said võimaluse tutvuda valimistel osalenud gümnaasiumiastme noored, koolide huvijuhid ning noorte omaalgatusega silma paistnud noored.  

Teisipäev, 8. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: otsuse “Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (227 OE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE) ning tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (184 SE).

Komisjonides:

maaelukomisjonis – kell 14 Riigikontrolli kontrolliaruanne “Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel”;

majanduskomisjonis – kell 14 elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE); riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE); otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmise otsuse eelnõu (218 OE); arvamus andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist Euroopa Liidus (ruum L 332);

rahanduskomisjonis – kell 14 väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE); arvamus Eesti seisukohtade suhtes väärtpaberiarvelduste ja väärtpaberite keskdepositooriumite määruse eelnõu kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud Eesti Psühhiaatrite Liidu president Andres Lehtmets, Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuse juhataja Anne Kleinberg, Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Priit Susi, õiguskantsleri kantselei, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Linnade Liidu ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud Eesti Patsientide Esindusühingu, Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni ja sotsiaalministeeriumi esindajad, arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega, kohta (ruum L 333);

väliskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

õiguskomisjonis – kell 13 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna asekantsler Kristel Siitam-Nyiri; riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik;

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.

Kolmapäev, 9. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 9 eelnõu: kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE), välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE), perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) ja otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias” eelnõu (225 OE).

Kohtumised ja üritused:

Kell 16.10 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub USA Riikliku sõjakolledži (National War College) õppuritega (tsiviilisikud ja ohvitserid) ja neid saatvate USA kaitseatašeedega (ruum L 241).

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Euroopa päeva tähistamise üritusel Tallinna Teletornis.

Neljapäev, 10. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse teistkordne menetlemine (89 UA).

Esimene lugemine: Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindaja nimetamise otsuse eelnõu (226 OE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 14 teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 kuulamine teemal Eesti võimalused tuumaenergia rakendamisel, kutsutud TTÜ Soojustehnika Instituudi direktor Aadu Paist ja Keskkonnaameti nõunik Enn Realo;

põhiseaduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE); arvamus riigilõivuseaduse lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta osas ning riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 viimane lause koostoimes osas, põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 töötuskindlustuse seaduse muutmise arutelu lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust, õiguskantsleri, Töötukassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE);

väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 14. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE);

õiguskomisjonis – kell 13 politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 15 kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli auditiaruanne „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

Üritused:

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saku linna Jaapani – Eesti Assotsiatsiooni delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Pae lasteaeda 50. aastapäeva puhul.

Reede, 11. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 14. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 14. – 15. maini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Keit Pentus; seisukoha andmine Euroopa Liidu 2014 – 2020 finantsraamistiku välistegevuse instrumentide eelnõude kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus; Eesti seisukohad 14. mail toimuval eurogrupi kohtumisel ja 15. mail toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;

Üritused:

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas, Riigikogu fraktsioonide esindajad ja Riigikogu Kantselei ametnikud võtavad osa traditsioonilisest metsaistutamise päevast Aegviidu metskonnas.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eino Tambergi raamatu “Peeglitrikid” esitlusel.

Kell 19 – Laine Randjärv osaleb Lennusadama ja ekspositsiooni “Meretäis põnevust” pidulikul avamisel.

Laupäev, 12. mai

Kell 9 – Riigikogu riigikaitsekomisjon külastab Kaitseväe suurõppust “Kevadtorm” Ida-Virumaal.

*

Välislähetused:

7. – 9. maini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaal Leipzigis meediakonverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

7. – 10. maini

Riigikogu liige Juku-Kalle Raid osaleb Gruusias Euroopa Päeva tähistamisega seotud üritustel.

8. – 9. maini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ja liikmed, Aivar Sõerd, Rannar Vassiljev ning Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osalevad Luksemburgis kohtumisel Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi juhtkonnaga.

8. – 9. maini

Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei keskkonna ja kliimamuutuste ning noorte tööpuuduse küsimustega tegelevate töörühmade koosolekutel.

10. – 12. maini

Riigikogu esimees Ene Ergma, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ning liikmed Andre Sepp ja Vladimir Velman osalevad Leedus Palangas Balti Assamblee parlamentaarsel seminaril „Balti riikide hääl Euroopa Liidus: kas piisavalt tugev?“ Ene Ergma võtab osa ka Eesti, Läti ja Leedu parlamentide esimeeste kohtumisest.

11. – 15. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Jaak Allik osalevad Gruusias OSCE PA kevadisel majandusliku koostöö ja stabiilsuse edendamise teemalisel majanduskonverentsil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside