Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on üks arupärimine praktiliste õppeainete töövahendite ja -ohutuse kohta (nr 336), millele vastab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjonis – keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõule, mis puudutab seisukohtade võtmist HELCOMis ja IMOs Läänemere lämmastikoksiidide heite kontrollimise alaks nimetamist.

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Maaelukomisjonis – toidu-uuringu tutvustus.

Majanduskomisjonis (kell 11.10) – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi osas, mis puudutab mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamist suurte äriühingute ja kontsernide poolt; Riigikogu põhjendatud arvamuse otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, subsidiaarsuse põhimõttele mittevastavuse osas (OE 445) arutelu.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – arvamus Euroopa Komisjoni teatisele „Ettevalmistused 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks: valimiste veelgi demokraatlikum ja tõhusam korraldus“; sissejuhatav arutelu rahvaalgatuse regulatsiooni väljatöötamiseks; Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta .

Rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu juurdepääsupiiranguga dokumentide menetlemisest; finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE). Ruum L 333.

Riigikaitsekomisjonis – korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE).

Sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE).

Väliskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta.

Õiguskomisjonis – pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13.30) – kohtumine Tartu Ülikooli kriminoloogia professori Jüri Saarega, arutusel on 2012/2013. aasta Eesti inimarengu aruande korruptsiooniartikkel (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13) – raporti projektile „Kohalike teede hoiu korraldamine“ informatsiooni kogumisega seotud küsimused, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad. Ruum L 333. Istung on avalik ja seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

Kohtumised, üritused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Piibliseltsi 200. aastapäeva tähistamise ürituste pidulikul avamisel (Mustpeade maja).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rahvusvahelise Lions Organisatsiooni teise asepresidendi Joseph (Joe) Prestoniga, kohtumisest võtavad osa ka Riigikogu liikmed Sven Sester, Meelis Mälberg, Viktor Vassiljev, Kaja Kreisman.

Kell 16 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnikega.

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni koosseisus Ääsmäe ja Tagametsa külasid Harjumaal.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (8.06-13.06) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumistel USA Kongressi ja valitsuse liikmetega, aga ka Rahvusliku Julgeolekunõukogu esindajatega, samuti külastatakse Pentagoni. Arutusel on Põhja- ja Baltimaade ning Ameerika koostöö ning üle-Atlandilised suhted laiemalt. Käsitletakse ka olukorda Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Koreas jpm.

* Riigikogu liikmed Imre Sooäär (10.06-17.06) ja Remo Holsmer (12.06 -16.06) osalevad Hiinas Jiangsu provintsis Wuxis toimuval 6. majandusliku globaliseerumise teemalisel konverentsil (Global Outsourcing Summit).

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside