Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 13 – infotund 

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti Energia täiendavast finantseerimisvajadust, erivajadustega laste tugiteenuseid, omavalitsusreformi, Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja näitekunsti arendamist avalikus sektoris.

Kell 14 – täiskogu istung: 

Päevakorras on 8 valitsuse algatatud eelnõu, millest 5 on kolmandal, 1 teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE), mille eesmärk on dekriminaliseerida juhtumid, kus isik vabatahtlikult loovutab ebaseaduslikus valduses oleva tulirelva, lõhkeseadeldise või selle olulise osa, laskemoona või lõhkeaine. Ohtlike esemete vabatahtlik loovutamine aitab üldist turvalisust ohustavaid esemeid käibest eemaldada ja suurendada seeläbi ühiskondlikku turvalisust.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE), mille eesmärk on korrastada praktikas üles kerkinud probleeme ja tagada isikutele parem õigusselgus tuleohutuse seaduses sätestatu järgimiseks. Ühe praktilise küsimusena, et vähendada hooletusest põhjustatud tulekahjude arvu, sätestab eelnõu, et ehitises suitsetamisel või lahtise leegi kasutamisel tuleb vältida tuleohu tekitamist. Eelnõu täiendab samuti riikliku järelevalve teostamise põhimõtteid tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamiseks. Õigusselguse suurendamiseks täpsustakse, millistele ehitusprojektidele ja ehitiste kasutuslubadele peab päästeamet andma omapoolse heakskiidu, et kohalik omavalitsus saaks anda kirjaliku nõusoleku ning väljastada ehitusloa ja ehitise kasutusloa. Lisaks täpsustatakse ka tuleohtliku ning suure tuleohuga aja alguse ja lõpu määramise korraldust.

3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), mille eesmärk on suurendada kemikaaliohutust, tagades Euroopa Liidu kemikaalivaldkonna õigusaktide parem rakendamine. Sel eesmärgil viiakse seadus vastavusse eelnimetatud õigusaktidega ning täpsustatakse pädevate asutuste ülesandeid ja vastutust kemikaalidele ja nende käitlemisele esitatud nõuete rikkumise eest.

4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), millega sätestatakse kehtivas õiguses seni puuduv ravimite kaugmüügi mõiste ja antakse üldapteegi tegevusloa omajale õigus teostada inimtervishoius kasutatavate (nii käsimüügi kui ka retseptiravimite) ja veterinaarias kasutatavate käsimüügi ravimite kaugmüüki. Retseptiravimite müügi eeltingimuseks kaugmüügi korral on nõue, et retsept on elektroonilisel kujul välja kirjutatud ja retseptikeskuses salvestatud. Veterinaarias kasutatavate retseptiravimite müüki piiratakse, kuna ravimite väljakirjutamiseks digiretsepti ei ole. Eelnõuga sätestatakse, et vastav apteegiteenuse osutaja peab tagama ühesugused müügi- ja tarnetingimused, sealhulgas kättetoimetamistasu vastavalt kättesaamisviisile (näiteks kulleriga, pakiautomaadist, postkontorist, „tulen ise järgi“ jne) kogu Eesti territooriumil. Lisaks eelnevale sätestatakse eelnõuga võltsitud ravimi mõiste ja regulatsioon võltsitud ravimite leviku tõkestamiseks. Algataja kinnitusel on Euroopa Liidus ähvardavalt suurenenud võltsitud ravimite hulk, sh innovaatiliste ja elupäästvate ravimite võltsingute hulk.

5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE), mille eesmärk on täpsustada loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse nõudeid ning täiendada seadust loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse menetlusosalisele kättetoimetamise ja otsuse põhjendamise regulatsiooniga. Lisaks täpsustatakse kallasrajal liikumist reguleerivaid õigusnorme. Samuti on eelnõu eesmärk parkide, arboreetumite ja puistute kaitse regulatsiooni täpsustamine, CITESis (Washingtoni konventsioonis loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse kohta) käsitletud liikide müümist, jahiulukite lisasöötmist ja loodushoiutoetust käsitlevate sätete täpsustamine ning võõrliikide kasutamise nõuetekohane reguleerimine, samuti Keskkonnainspektsioonile konfiskeerimisõiguse andmine. Uue teemana on lisatud seadusesse hülgetoodetega kauplemist käsitlev regulatsioon, kuna vastava Euroopa Liidu määruse kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama karistusmäärad ja määrama määruse täitmist tagava pädeva asutuse.

6. Teisele lugemisele tuleb ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE), millega viiakse nimetatud seadused  kooskõlla inimkaubanduse direktiiviga. Ohvriabi seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega luuakse nii inimkaubanduse ohvritele kui ka seksuaalkuriteo ohvriks langenud alaealistele suunatud teenuste raamistik ning kehtestatakse teenuste osutamise reeglistik. Muudatustega tagatakse ohvrile ja teatud tingimustel ka tema perekonnaliikmetele juurdepääs ohvriabiteenustele, sotsiaalhoolekandeteenustele ja riiklikule kuriteoohvri hüvitisele. Välismaalasi puudutavate muudatustega viiakse inimkaubanduse direktiiviga kooskõlla välismaalasi puudutav regulatsioon, luuakse vajalikud eeldused välismaalasest inimkaubandusohvri Eestis viibimise abistamiseks.

7. Esimesele lugemisele tuleb kaubandusliku meresõidu seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE), millega antakse EL-i määrusest 1177/2010 tulenevate reisijate kaebuste läbivaatamise õigus ja kohustus tarbijakaitseametile. Sellega luuakse seaduslik alus merereisijate kaebuste menetlemiseks nimetatud EL-i määruse võimaliku rikkumise puhul ning antakse reisijatele õigus kaitsta senisest tõhusamalt oma õigusi, võimaldades neil pöörduda tarbijakaitseameti kui pädeva asutuse poole.

8. Esimesele lugemisele tuleb karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), millega täpsustatakse ametialaseid kuritegusid puudutavaid sätteid. Ametialaste kuritegude osas muudetakse süsteemsemaks nii avaliku kui erasektori ametiisiku definitsioon ja see viiakse kooskõlla 01.04.2013 jõustuva korruptsioonivastase seaduse sõnastuse ja mõttega. Samuti täpsustatakse vastutust pistise või altkäemaksu korduva võtmise eest. See tähendab, et korduvusena arvestatakse varem nii pistise kui altkäemaksu võtmist. Lisaks laiendatakse aktiivse natsionaalsuspõhimõtte kohaldatavust juhtudele, kui korruptsioonikuritegu on toime pandud välismaal, ilma topeltkriminaalsuse nõuet kohaldamata – st kui ka teo toimepanemise paigas ei ole see tegu karistatav, kohaldub Eesti karistusõigus Eesti kodaniku, ametiisiku või Eestis registreeritud juriidilise isiku toime pandud teo suhtes. Muudatused on seotud GRECO soovitustega. Samuti, tulenevalt Eesti rahvusvahelistest kohustustest, loetakse karistatavaks sellise kokkuleppe sõlmimine, mille eesmärk on rahapesukuriteo täideviimine.

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Männiku lasteaeda ja õnnitleb seda 50. sünnipäeva puhul. 

Kell 12  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi parlamendi Türgi-Eesti parlamendirühma esimehe Erdal Kalkan’i ja õiguskomisjoni liikme Mehmet Siyam Kesimoglu. Erdal Kalkan on ka Türgi parlamendi riigikaitsekomisjoni liige.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab näituse „Marie Under 130“ Toompea lossi L tiiva III korrusel. 

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Palestiina missiooni juhi Nabil Al Waziriga.     

Kell 19 – Riigikogu Eesti-Türgi parlamendirühma esimees Kadri Simson kohtub Türgi delegatsiooniga.

* Parlamentidevahelise Liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) Eesti delegatsioon osaleb (22.03-28.03) Ecuadori pealinnas Quitos aset leidval liidu 128. assambleel. Riigikogu delegatsiooni juhib Tõnis Kõiv. Delegatsiooni kuuluvad lisaks Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu. Assamblee peateemaks on sel aastal „Jätkuv kasv kindlustab eesmärgipärase arengu „Buen Vivir- uued käsitlused, uued lahendused“. Vaata ka assamblee programmi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside