Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 1 teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), mille eesmärk on reguleerida õiguslik lünk, mis on seotud Keila linna Paldiski linnaosa varadega ja Paldiski muutumisega iseseisvaks linnaks. Siiani on jäänud Keila linna kanda Paldiski linnaosaga seotud kohustused, sealhulgas laenuleping 20 694 804 krooni, mis tekkis Paldiski linnaosale kuuluva katlamaja boileri üleviimisel masuudiküttelt bioenergia tarbimisele. Eelnõu kohaselt võib riik ühekordselt põhjendatud taotluse alusel toetada Keila linna käesoleva Paldiski linna haldusterritooriumiks muutunud alal asunud objektidega seonduvate võlakohustuste teenindamise eesmärgil. Toetus võib eelnõu kohaselt olla rahaline või mitterahaline riigivara alla hariliku väärtuse võõrandmine. Ka sätestab eelnõu, et Keila linna Paldiski linnaosa saamisel iseseisvaks kohalikuks omavalitsuseks lähevad Paldiski linnale üle kõik Keila linna Paldiski linnaosaga seotud õigused ja kohustused.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE), mille eesmärk on lahendada mitmeid seaduse rakendamisel tekkinud probleeme, mis seonduvad registris peetavate andmete, andmetele juurdepääsu, ebaõigete andmete parandamise ja kustunud karistuste arhiivi kandmisega. Eelnõuga muudetakse karistusandmete kustumise tähtaegade piire ja kaotatakse ära karistusandmete kustumise tähtaja katkemine uue süüteo toimepanemise tagajärjel. karistusregistri andmekoosseisu uued andmehulgad. Ka lisatakse karistusregistri andmekoosseisu uued andmehulgad. Nendeks on süüteo toimepanemise kuupäev, isiku sünnikoht, isiku endine nimi ja isikukood, isiku ema ja isa nimi. Süüteo toimepanemise kuupäev on algataja kinnitusel karistusregistri jaoks väga vajalik, kuna uue süüteo toimepanemine katkestab eelnevate süütegude kustumise. Praegu ei ole see karistusregistri andmekoosseisus, kuid samas on karistusregistril kohustus neid andmeid arvestada. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 13. juunil

3. Esimesele lugemisele tuleb Mart Meri algatatud rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), mille eesmärk on leevendada elektrihinna tõusust Rahvusraamatukogule tekkinud täiendavaid kulusid ja näha ette nende kompenseerimise riigieelarvest. Kultuurikomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

4. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE), mille eesmärk on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009 aastat kehtinud kujul, nii et seda saaksid ka toimetulekuraskustes isikud. Alates 1. juulist 2009 makstakse matusetoetust ainult nende isikute matusteks, kelle matuste korraldamise eest vastutab kohalik omavalitsus (omasteta või tundmatud isikud). Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

5. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (418 SE), millega võimaldatakse Eesti Töötukassale osutada ise tööharjutuse teenust või sõlmida selleks haldusleping. Kehtiva seaduse kohaselt kohustub töötukassa alati tööharjutuse teenuse osutamiseks sõlmima halduslepingu. Muudatus võimaldab töötukassal endal osutada tööharjutuse teenust, muuhulgas leida professionaalsed juhendajad, tõsta teenuse kvaliteeti ning kaasata teenuse läbiviimisele kohalikke omavalitsusi, kellel on teenuse osutamiseks ruumid ning ülevaade teenuse sihtgrupist, kohalikest tööandjatest ja teistest teenusepakkujatest. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13)  väljasõiduistung Keskkonnainvesteeringute Keskusesse, tutvumine asutuse tegevusega.

Kultuurikomisjonis (kell 14) – muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Maaelukomisjoni avalik istung (kell 13) – arutusel on maaelu arengukava 2014 – 2020 eesmärgiga saada ülevaade valdkonna erinevate liitude ja ühenduste seisukohtadest ning probleemidest seoses uue arengukavaga. Ettekannetega esinevad põllumajandusministeeriumi, Põllumajandus-Kaubanduskoja, Põllumeeste Keskliidu, Talupidajate Keskliidu, LEADER Foorumi, Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni EVEA, Keskkonnaühenduste Koja ja mahetootjate esindajad. Ruum L 262.

Majanduskomisjonis (kell 14) – reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu osas, mis puudutab seisukohtade võtmist HELCOMis ja IMOs Läänemere lämmastikoksiidide heite kontrollimise alaks nimetamise kohta.

Rahanduskomisjonis (kell 14) – rahandusministeeriumi ülevaade kogumispensionide seadusega seonduvatest teemadest; kohtumine Tarbijakaitseameti esindajaga. Ruum L 333. 

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung Kirde Kaitseringkonda tutvumaks Tapal asuva suurtükiväe-, õhutõrje-, pioneeripataljoni, staabi- ja tagalakeskusega, samuti külastatakse rahvusvahelise suurõppuse Sabre Strike juhtstaapi.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13.45) – riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); kohtumine rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee esindajatega.-

Üritused, kohtumised

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni koosseisus Ingliste küla piirkonda Raplamaal.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (8.06-13.06) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumistel USA Kongressi ja valitsuse liikmetega, aga ka Rahvusliku Julgeolekunõukogu esindajatega, samuti külastatakse Pentagoni. Arutusel on Põhja- ja Baltimaade ning Ameerika koostöö ning üle-Atlandilised suhted laiemalt. Käsitletakse ka olukorda Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Koreas jpm.

* Riigikogu liikmed Imre Sooäär (10.06-17.06) ja Remo Holsmer (12.06 -16.06) osalevad Hiinas Jiangsu provintsis Wuxis toimuval 6. majandusliku globaliseerumise teemalisel konverentsil (Global Outsourcing Summit).

Riigikogu liige Andres Herkel osaleb (10.06-11.06) Stockholmis Euroopa Nõukogu ja Hjalmarssoni Fondi korraldataval poliitvangide teemalisel rahvusvahelisel konverentsil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside