Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 5. töönädal 15. – 21. oktoobrini

Esmaspäev, 15. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441) ja idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta (nr 444) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps viipekeeletõlkide väljaõppe lõpetamise (nr 445) ja Riigikogus 15. jaanuaril vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste muudetud seaduste rakendamise kohta (nr 447).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (COM(2018) 447), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: nõukogu direktiivi eelnõu, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted (COM(2018) 346), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: direktiivi eelnõu alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi muutmise kohta (COM(2018) 334), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE), kutsutud eelnõu algatajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade taksoteenuse arengutest kokkuleppevedude regulatsiooni sätestava seaduse jõustumisest aasta hiljem;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine planeerimisseaduse (PlanS) § 4 lg 21 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see lubab riigi eriplaneeringu koostamise korraldajal sõlmida lepingu riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga riigi eriplaneeringu tellimise ja planeerimisseaduse § 4 lg 2 p-s 5 nimetatud mõjude hindamise kulude katmiseks ning PlanS § 27 lg-te 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ja § 29 lg 1 p 3 kohta (PSJV 5-18-4);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajad; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu (683 SE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 3. – 4. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, ülevaade 8. – 11. oktoobril toimunud kaitseministri töövisiidist Afganistani, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu (COM(2018) 476) kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest ja uurimissuundadest, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik; „Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE), vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE), karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine majanduskomisjonile ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga;

rahvastikukriisi lahendamise ja riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjonide ühisistung – kell 13.30: ruumiloome ekspertrühma raportist, kutsutud Riigikantselei ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer, kaaskoostaja Kaidi Põldoja ja Kultuuriministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelaudit“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub endiste Gruusia suursaadikute delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Uku Särekanno peab küberturvalisuse kuu puhul toimuvatel kübertalgutel loengu küberturbe soovitustest (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iirimaa suursaadiku Frances Kiernaniga.

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Teisipäev, 16. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) (686 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021–2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis tööandjate manifest 2018, kutsutud Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar;

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Riigikohtu, Eesti Ajalehtede Liidu, Eesti inimõiguste Keskuse ja Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti Vabariigi kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks (PSJV 5-18-5);

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis riigi strateegilistest arengudokumentidest, kutsutud Riigikantselei esindaja; arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), eelnõu (COM(2018) 465) kohta, Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu (COM(2018) 461) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472, COM(2018) 473, COM(2018) 474, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta – COM(2018) 471, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284, SWD(2018) 285, SWD(2018) 286, SWD(2018) 287, COM(2018) 378, COM(2018) 379, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri kiri tulundusühistu reservkapitali piiramatu kogumise kohustusest, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Kolmapäev, 17. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE); hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE); Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE); avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE).

Komisjoni istung

maaelukomisjonis – kell 9: põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduameti esindajad; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Albaania asevälisministri Etjen Xhafaj’ga.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli kadettidega (ruum L243).

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Neljapäev, 18. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ eelnõu (653 OE).

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoniga.

Kell 14 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Iirimaa suursaadiku Frances Kiernaniga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Austria rahvuspüha vastuvõtul (Põhja pst 7, Tallinn).

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on 18. – 19. oktoobril visiidil Tartu- ja Võrumaal, kus kohtub erinevate ettevõtete ja asutuste esindajatega.

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Reede, 19. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018) 380), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (COM(2018) 317), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: piiriülese tsiviilkoostöö moderniseerimise pakett (SWD(2018) 284-287; COM(2018) 378, 379), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (COM(2018) 476)), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021–2027 eelnõud (COM(2018) 435-437), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 17 Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Õpilasesinduste Liidu 20. sünnipäeva tähistamisel (Tamsalu Gümnaasium).

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

12. – 21. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil San Diegos ja Palo Altos Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt (13. – 16. oktoober) ning liikmed Aivar Kokk (13. – 16. oktoober) ja Toomas Kivimägi osalevad 139. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

15. – 16. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre osaleb EISC 2018 plenaaristungil Brüsselis Belgias.

16. oktoober
Riigikogu liikmed Arto Aas ja Taavi Rõivas osalevad ärifoorumil „Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in the age of Artificial Intelligence“ Hanasaaris Soomes.

17. – 22. oktoober
Riigikogu liige Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade konverentsi (CRPM) peaassamblee koosolekul Madeiral Portugalis.

21. – 25. oktoober
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb seitsmendal parlamendiliikmete rahvusvahelisel ÜRO rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevuskava konverentsil (IPCI/ICPD) Ottawas Kanadas.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside