Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 2. töönädal 16. – 19. septembrini.

Esmaspäev, 16. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Marko Šorini ametivanne.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastab peaminister Jüri Ratas ühenduse kohta saartega (nr 1) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 20. septembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti täiendatud seisukohast Euroopa Komisjoni algatatud ühinguõiguse paketti kuuluva ja äriühingute piiriülest liikuvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Euroopa Komisjoni teatisest „Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Lageraied ajalukku!“ (A. Rei nõupidamisruum);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE), Haridus- ja Teadusministeeriumi teise poolaasta eelnõudest ja teemadest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Maa-ameti peadirektori Tambet Tiitsi ja tema asetäitjaga kinnisvara ja katastri valdkonnas; 27.–28. oktoobril Helsingis toimuvast EL rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esimeeste kohtumisest;

majanduskomisjonis – kell 11.10: meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), kutsutud siseminister Mart Helme ja Justiitsministeeriumi esindaja; kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest; tegevuspõhisest eelarvestamisest; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE);

riigikaitsekomisjonis – 28.–29. augustil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumistest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseministeeriumi ametnikud; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (63 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (64 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (65 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (66 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (67 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (68 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (69 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (70 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (71 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (72 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (73 OE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Kaitseväe osalusega välismissioonide piirkondades toimuvast, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kohtumine Tööandjate Keskliidu esindajatega; kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!“;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti prioriteetidest ja tegevustest algaval ÜRO 74. Peaassambleel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu, Välisministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: koostööst Justiitsministeeriumiga startup-ide probleemide lahendamisel, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Riigikogu Kantselei esindaja; Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Mikk Marraniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete huvide kontrollist; järelepärimistest kohalikesse omavalitsustesse opositsiooni kaasamisest koalitsiooni poolt otsuste tegemisse ja muusse tegevusse; GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest ministrite ja poliitiliste nõunike tegevuse läbipaistvust tagavate meetmete olulisest suurenemisest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta rahvaloenduse meetodist, kutsutud Statistikaameti ja teadlaskonna esindajad (ruum L 332);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele õppe korralduse taustainfost; õpetajakoolituse korraldusest ja õppematerjalidest venekeelses lasteaias;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, siseminister Mart Helme, rahvastikuminister Riina Solman, sotsiaalminister Tanel Kiik, justiitsminister Raivo Aeg ja riigikontrolör Janar Holm, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

Sündmus

Kell 15.50 – riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja kohtub Soome Kaitseväe juhataja kindral Timo Pekka Kivineni ja teda saatva delegatsiooniga.

Teisipäev, 17. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE); kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!“;

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegilise kava kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Riigikontrolli auditist „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“, kutsutud Riigikontrolli, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kalanduse ja vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 13: Rahandusministeeriumi ülevaade Eesti ja Soome vahelise tunneli riigi eriplaneeringu taotlusega seonduvast, kutsutud Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; arvamuse andmine Riigikohtule Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväekorralduse seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (38 OE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus (29 SE), kohtumine huvigruppidega;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: põhiseaduslikkuse järelevalve asjast nr 5-19-38; Eesti välispoliitika arengukavast aastani 2030;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis“, kutsutud pöördumise esitaja, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Soome suursaatkonna esindajad (ruum L 333).

väliskomisjonis – fraktsioonide ettepanekutest Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmiseks; Eesti välispoliitika eesmärkidest suhtluses Ameerika Ühendriikidega, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 13 – keskkonnakomisjon tutvub Jõelähtmel põllumajandusettevõtete vee- ja taimekaitse probleemidega.

Kolmapäev, 18. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Sündmus

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder avab Margus Tõnnovi maalinäituse „Maitsed“ (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 19. september

Kell 10 – täiskogu istung

Komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: väljasõiduistung Paljassaare sadamaalale;

väliskomisjonis – kell 13: arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu;

Sündmused

Kell 13 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13 – Riigikogu liige Johannes Kert osaleb Kloogal holokausti ohvrite memoriaali juures Klooga tragöödia ohvrite mälestamisel.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas peab avakõne Eesti IV Omavalitsuspäevadel Pärnus.

Kell 15 – Korruptsioonivastase erikomisjoni, Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivastase Eesti ühisseminar GRECO V hindamisvooru soovitustest ministrite ja nende poliitiliste nõunike tegevuse läbipaistvuse suurendamisest ning korruptsiooniriskidest (J. Tõnissoni nõupidamisruum)

Reede, 20. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 22.–24. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Mart Järvik ja keskkonnaminister Rene Kokk; avalikust konsultatsioonist kalandus- ja vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi määruse uuesti sõnastamisest ja EIT 2021.–2027. aasta strateegilisest innovatsioonikavast, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti võimalustest saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus (mõju energiaintensiivsetele ettevõtetele ja rohetehnoloogia arendamine), kutsutud Kunda Nordic Tsemendi, Viru Keemia Grupi, Cleantech ForEsti ja Eesti Energia esindajad.

Sündmused

Kell 9.45 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb IV Omavalitsuspäevadel Pärnus ja peab ettekande kohaliku omavalitsuse seosest hariduse ja ettevõtlusega.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas kohtub Hiina Rahvakongressi Hiina-Eesti sõprusrühmaga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ning komisjoni liikmed Maria Jufereva-Skuratovski ja Raimond Kaljulaid kohtuvad Hiina Rahvakongressi Hiina-Eesti sõprusrühmaga.

Kell 11.30 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina Rahvakongressi Hiina-Eesti sõprusrühmaga.

Kell 11.40 kultuurikomisjoni liikmed kohtuvad Tartus Saeima haridus-, kultuuri- ja teaduskomisjoniga; kell 15 – kohtumine Tartu kultuuripealinna teemadel.

Pühapäev, 22. september

Sündmus

Kell 7.04 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas tervitab Tallinna 21. Kooli liputoimkonda, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Välislähetused

16.–18. september
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb Saksa Välispoliitika Nõukogu AI-teemalisel arutelul Berliinis.

19.–20. september
Riigikogu liige Helle-Moonika Helme osaleb Jerusalem Prayer Breakfastil Helsingis Soomes.

19.–22. september
Riigikogu liige Hele Everaus peab ettekande European Association for Predictive Preventive & Personalised Medicine kongressil Pilsenis Tšehhis.

22.–23. september
Riigikogu liikmed Uno Kaskpeit ja Kalle Laanet osalevad Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumisel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside