Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 5. töönädal 17. – 20. veebruarini

Esmaspäev, 17. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Andrus Ansip ning majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised on vastavalt keskkonnatasude tõstmise põhiseadusvastasuse kohta (nr 377), kaitseministri avalduse kohta (nr 375) ja reisijateveo korraldamise kohta raudteel (nr 374). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral on vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise paketi kohta. Kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja. Jätkub arutelu menetlusõiguste paketi üle.

keskkonnakomisjonis ­­– ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE).

kultuurikomisjonis – kultuuriministeeriumi esimese poolaasta tööplaanide arutelu. Kutsutud kultuuriminister Urve Tiidus. Arvamuse andmine ELAK-ile Eesti seisukohtade kohta Euroopa Komisjoni korraldatud autoriõiguse regulatsiooni läbiviimist puudutavas avalikus konsultatsioonis. Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE).

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise paketi kohta. Arvamuse andmine ELAK-ile.

majanduskomisjonis – kell 11.10: ehitusseadustiku eelnõu (555 SE), planeerimisseaduse eelnõu (571 SE), ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõu (572 SE).

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu. Osaleb Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar. Riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE). Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel EL-i abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE). Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE). Käibemaksuseaduse muutmise seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 UA).

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis” eelnõu (583 OE). Kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad.

sotsiaalkomisjonis – hariduslike erivajadustega laste õppekorralduse kontseptsioon. Tutvustab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE). Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE). 

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Ukrainas. Kutsutud Eesti Ukrainas Sulev Kannike. Informatsioon NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee istungist Washingtonis ja Las Vegases 5.-13. veebruaril 2014. Ülevaade ENPA Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja delegatsiooni sekretär Tanja Espe.

õiguskomisjonis – meretöö eelnõu (552 SE). Kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas. äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE). Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad. Arvamus ELAK-ile: „Eesti seisukohad EL-i direktiivi ettepaneku suhtes, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset” juurde.

korruptsioonivastases komisjonis – väljasõiduistung algusega kell 13.30 Riigiprokuratuuris: Ülevaade prokuratuuri tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel 2013. aastal,            Erikomisjoni tegevuse ülevaate ( jaanuar 2013 kuni jaanuar 2014) läbivaatamine.

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ruumis L333: Riigikontrolli kontrolliaruande „Kiire elanike arvu kasvuga valdade tegevus ebaseaduslike uusehitistega (järelaudit)“ arutelu. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus, Notarite Koja esimees Anne Saaber, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Saku vallavanem Janec Leppik, Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli, auditijuht Illar Tõnisson, kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson.

NB! Komisjoni istung on avalik. Toimub veebiülekanne.

Sündmused

Näitus Toompeal

Riigikoguhoone II korrusel on alates esmaspäevast, 17. veebruarist avatud Roman Tavasti kullassepafirma 90. aastapäevale ja Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud näitus. Näitusel on võimalik tutvuda valikuga firmas toodetud teenete- ja militaarmärkidest ning ehetest. 

Väljapanek koosneb kahest osast, millest esimene tutvustab ettevõtte tooteid, mis on valmistatud enne 1940. aastat. Muuhulgas saab näha 1930-ndatel valmistatud riiklikke teenetemärke koos nende originaalpakenditega. Teise osa näitusest moodustab valik viimase 15 aasta jooksul valmistatud au- ja teenetemärke, firmaehteid ning koolide lõpusõrmuseid. 

Näitus Riigikogus jääb avatuks 20. märtsini ja kõigil huvilistel on seda võimalus vaadata tööpäeviti kella 10-16-ni. Lossi sissepääsuks on vajalik pildiga isikut tõendav dokument.

Teisipäev, 18. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) ja Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE)

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (543 OE), Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (587 OE) ja tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (548 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ühisistung maaelukomisjoniga konverentsisaalis kell 14: arutelu kalanduse teemadel.

kultuurikomisjoni väljasõiduistung Tallinna Tehnikakõrgkoolis – kell 14 – 16:      Ülevaade rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse hetkeseisust ja arutelu. Kutsutud Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Eesti Ettevõtluskooli Mainor rektor Krista Tuulik, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus, Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm, Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Helen Põllo.

maaelukomisjoni ühisistung keskkonnakomisjoniga: Arutelu kalanduse teemadel: räimepüügi korraldamine Pärnu maakonnas Liivi lahel, Rannarahva Koja taotlus lisada kalapüügiseadusesse, veeseadusesse ja ehitusseadusesse mõisted „lauter ehk paadisadam“ ja „randlane“, Euroopa Kalandusfondi meetmete rakendamine uuel finantsperioodil.

majanduskomisjonis – ühistranspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE), Eesti seisukohtade arutelu EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega luuakse tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ning arvamuse andmine ELAK-ile.

põhiseaduskomisjonis – 13.15: Mõttevahetus Vabariigi Presidendi valimiskorra üle. Riigikohtule arvamuse andmine kohtute seaduse § 1327 lg 2 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 3 p 2 põhiseaduspärasuse kohta. Riigikohtule arvamuse andmine alates 1. aprillist 2013 kehtivas redaktsioonis riigilõivuseaduse § 57 lg 14 põhiseaduspärasuse kohta. 

rahanduskomisjonis – ELAK-ile arvamuse andmine EL-i direktiivi kohta, millega muudetakse nõukogu vastavat direktiivi eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta, eelnõu suhtes ja Eesti seisukohtade osas. Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE). Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) arutelu. Osalevad Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad.

riigikaitsekomisjonis – veteranipoliitika. Kutsutud kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Margus Pae. Eesti lipu seaduse muutmine.

sotsiaalkomisjonis – kell 13: Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus eelnõu (521 SE). Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE). 

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE). Kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20.-21. veebruaril toimuval EL-i kaitseministrite mitteametilikul kohtumisel. Kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu. Eesti seisukohad 26.-27. veebruaril toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Südalinna Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilastega ja kell 14 Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi õpilastega Riigikogus.

Kolmapäev, 19. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE), korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE) ja korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse ” “Transpordi arengukava 2014–2020 ” kinnitamine” eelnõu (560 OE), Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis” eelnõu (583 OE), isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE) ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (584 SE), rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (576 SE) ja protokolli nr 15 ” Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta “ ratifitseerimise seaduse eelnõu (581 SE).

väliskomisjonis – kell 9: Informatsioon Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelistest piirilepingutest. Kutsutud välisminister Urmas Paet. Ülevaade Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest.

Sündmused

Kell 9 ümarlaud Riigikogu konverentsisaalis teemal „Kas Rail Baltica killustab Eesti?“, mille korraldavad Riigikogu jahimeeste toetusrühm, Eesti Kodanikeühenduste Koda ja Eesti Terioloogia Selts. Esinevad Riigikogu liikmed, keskkonnaspetsialistid ja keskkonnaagentuuri esindajad. Teemat käsitletakse mitmest erinevast vaatevinklist. Veebiülekanne.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Saku Päevakeskuse inimestega ja kell 13.30 Tallinna Sinilinnu Lasteaia inimestega Riigikogus.

Kell 14:30 toimub Eesti-Iisraeli parlamendirühma kohtumine Iisraeli suursaadiku Dan Ashbeliga, kes tutvustab hetke poliitilist olukorda Iisraelis pärast eelmisel aastal toimunud parlamendivalimisi ning uue valitsuse moodustamisega seotud küsimusi. Kohtumine on ruumis L240.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Ajaloomuuseumi 150. sünnipäeval Suurgildi hoones

Neljapäev, 20. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE). Arutusel on ka “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018”. 2013. aasta täitmise aruanne. Ettekande teeb justiitsminister Hanno Pevkur.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Vene FV Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 13.45-15 kohtub väliskomisjon Vene FV Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 15.15-16 toimub Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja Vene FV Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimehe Mihhail Margelovi pressikonverents.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Keila Sotsiaalkeskuse inimestega Riigikogus.

Reede, 21. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 24. veebruaril toimuval EL-i haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil. Kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Seisukoha andmine: EL-i direktiivi eelnõule, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset; seisukoha andmine: EL-i direktiivi eelnõule, millega luuakse tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik; seisukoha andmine: EL-i direktiivi eelnõule, millega muudetakse vastavat direktiivi eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta. Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval mitteametlikul välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) kohtumisel.

Avalik istung: Ülevaade EL kahe- ja mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste hetkeseisust. Kutsutud Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraadi direktor Signe Ratso.

Sündmused

Kell 9 – kohtub väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Kanada analüütiku Alexander Dalzieliga.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas peab tervituskõne Pirita Majandusgümnaasiumi Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel, kell 12.15 esineb kõnega Õismäe Vene Lütseumis aastapäeva aktusel, kell 13 annab tunni Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis seoses aastapäevaga.

Kell 10.45 – annab väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson külalistunni Gustav Adolfi Gümnaasiumis teemal „Eesti välispoliitikast“.

Kell 16 – osaleb väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtumisel Soome välisministeeriumi poliitikaosakonna juhataja Kirsti Kauppiga.

Kell 18.30 – kohtub väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Jaapani välisministeeriumi Euroopa asjade büroo peadirektori Toyohisa Kouzukiga.

Laupäev, 22. veebruar

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb kõnega Vabariigi aastapäeva kontserdil Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja ja kell 17 osaleb Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 85. sünnipäeva kontsertaktusel Nokia kontserdimajas.

Välislähetused

15. – 17. veebruar                  

Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika- , kaitse- ja julgeoleku-, teadus- ja tehnoloogia ning majanduskomiteede ühisistungil Brüsselis. Teemadena tulevad arutlusele NATO antud hetke olulisemad väljakutsed ja käimasolevad operatsioonid, 2014. aasta sügisel Walesis toimuva tippkohtumise võimalikud teemad, suhted Venemaa, Ukraina ja Gruusiaga. Mati Raidma osaleb ka NATO peakorteris toimuval kohtumisel NATO liikmesriikide suursaadikutega 17. veebruaril.

16. – 18. veebruar

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb EL-i parlamentide õigus- ja siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil Kreeka parlamendis Ateenas.

16. – 19. veebruar

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv ja Riigikogu liige Kaja Kreisman osalevad IPU ja Rumeenia parlamendi koostöös toimuval seminaril “Rahvusparlamentide panus ÜRO Inimõiguste Nõukogu töösse” Bukarestis, Rumeenias.

17. – 21. veebruar

ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps on Ukrainas, Kiievis ENPA monitooringu komitee raportöörina infokogumise missioonil. 

20.- 21. veebruar

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naisorganisatsiooni juhatuse koosolekul. 

21. – 23. veebruar

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on kutsutud Soome, Turu Ülikooli Eesti Iseseisvuspäeva tähistamise aktusele, kus ta peab kõne. 

Riigikogu pressiteenistus
 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside