Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 6.–7. detsembril toimuval ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu terroristliku veebisisu leviku tõkestamise kohta (COM(2018) 640), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ning Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad; Eesti seisukohad 6.–7. detsembril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

keskkonnakomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Erametsaliidu esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Tõnu Tõniste; koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli esindajad; bussiliikluse korraldusest Võrumaal, kutsutud Võrumaa omavalitsusjuhid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: EASi strateegilise tegevuskava 2019–2023 tutvustus, kutsutud EASi juhatuse esimees Alo Ivask ja nõukogu esimees Erki Mölder; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad tehisintellekti teatise kohta – COM (2018)237;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE); Riigikogu otsuse Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine eelnõu (751 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti täpsustatud seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi aruteludes; investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis ülevaade Brüsselis 19.–20. novembril toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Kaitseväe korralduse seaduses väärteona sätestatud Kaitseväe loata Kaitseväe territooriumil, selle kohal osaliselt või täielikult automaatse või kaugjuhitava sõiduki loata kasutamine, kutsutud Kaitseväe esindajad; Kaitseväe droonide kasutamise regulatsiooni ja lennundusmäärustiku arengutest, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalised prioriteedid, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist; ülevaade 28. novembril toimunud Gruusia presidendivalimiste teisest voorust, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Kai Kaarelson (videokonverents); Eesti seisukohad 4.5. detsembril Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, Eesti seisukohad 6. detsembril Milanos toimval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE);

väliskomisjonis – pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu avalduse eelnõu „Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga“;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE), „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018“ elluviimisest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise eelnõu, kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 12.50: komisjonile laekunud avaldusest (ruum L332); osalemine riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil toimuval Riigikontrolli kontrolliaruande „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ arutelul (ruum L333);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: ruumilise keskkonna kahanevale ja vananevale elanikkonnale kohandamine, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: valitsuskeskusest ja riigireformist, kutsutud Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ arutelu, kutsutud Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed, Tallinna linnapea Taavi Aas, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Ajalehtede Liidu, Vabaühenduste Liidu ja valimiste valvurite ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb uusaasta erisaate „Mida toob aasta 2019?“ salvestusel (Maakri 23a).

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Soome Kohaliku ja Regionaalse Omavalitsuse Liidu (Kuntaliitto) välissuhete direktori Heikki Telakivi ja endise Läti parlamendi liikme Veiko Spolitisega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Võrumaa meistrite käsitöö näituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Välislähetused

3. – 9. detsember
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg osaleb XII Parlamentaarsel Julgeoleku Foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside