Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Taavi Rõivas, riigihalduse minister Arto Aas ja rahandusminister Sven Sester.

Peaministrile esitatud küsimused puudutavad tööhõivet, riikliku elatisabi fondi loomist, Eesti elanike vaesust ja Eesti majanduse perspektiive.

Riigihalduse ministrile esitatud küsimused on seotud haldusreformi ja selle reformi majanduslike põhjendustega.

Rahandusminister vastab majanduskasvu ja Ida-Virumaa olukorda puudutavatele küsimustele. Samuti vastab ta Euroopa Komisjoni ja Kreeka vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi täitmisega seotud küsimusele.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu jätkab teisipäeval istungi tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud kiirgusseaduse eelnõu (169 SE), ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) ja Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE) menetlusega.

Istungi päevakorras on kokku 11 punkti. Kolmandal lugemisel on üks eelnõu, teisel lugemisel kaks eelnõu ja kolmandal lugemisel seitse eelnõu. Kultuuriminister Indrek Saar esitab Riigikogule “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020”. 2015. aasta täitmise aruande.

Kolmandal lugemisel on üks eelnõu:

Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (118 SE) ühtlustatakse EL-i liikmesriikides tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete pakendamise ja märgistamise nõuded. Tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded karmistuvad. Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendid tuleb alates 20. maist 2016 märgistada uute pilt- ja teksthoiatustega. Pakendil peab olema viide www.tubakainfo.ee, kust leiab abi suitsetamisest loobumisele. Eelnõu kohaselt keelatakse alates 2017. aastast hoonetes asuvad ilma seinteta suitsetamisalad.

Teisel lugemisel on kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) võimaldab Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsevatele arstlikele komisjonidele juurdepääsu e-tervise infosüsteemi, kui selleks on inimese enda nõusolek. Nii saavad arstlikud komisjonid kaitseväekohustuslaste terviseuuringuteks vajalikud andmed otse e-tervisest, kuhu nad omakorda saavad lisada oma uuringute tulemusi ja diagnoose. Kaitseväelase või kutsealuse jaoks hakkavad kõik tervisega seotud andmed olema kättesaadavad ühest kohast. Samuti lihtsustub arstlikel komisjonidel kutsealuste terviseseisundi hindamine ning väheneb nii perearstidel kui raviarstidel inimese terviseuuringutes kuluv raha ja aeg. Eelnõu täiendab ka kaitseväelastele tööandja eluruumi andmise korda.

Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (152 SE) võetakse üle EL-i hüpoteekkrediidi direktiiv, millega ühtlustatakse eluasemelaenude regulatsioon. Muudatused puudutavad kõiki nii hüpoteegiga tagatud kui ka ilma tagatiseta laenulepinguid tarbijatele, mille eesmärk on kinnistu ostmine. Lisaks pankade antavatele eluasemelaenudele puudutavad eelnõuga seotud muudatused ka väiksemate laenukontorite antavaid tarbijakrediite. Eelnõu näeb ette anda tarbijale eluasemelaenu lepingu kohta senisest rohkem teavet. Krediidiandja peab tulevikus oma kodulehel üldteabena teavitama eluaseme laenulepingu põhisisust ja sellega seonduvatest võimalustest. Lisaks peavad pangad tarbijale isikupärastatud lepingueelse teabe esitamiseks kasutusele võtma ühtse infovormi, et hõlbustada laenu taotlejal lepingutingimustest ülevaate saamist ja erinevate pankade eluasemelaenu pakkumiste võrdlemist. Samuti laieneb laenuvõtjale õigus taganeda hüpoteegiga tagatud tarbijakrediidilepingust seitsme päeva jooksul. Teiste tarbijakrediidilepingute korral on taganemistähtajaks 14 päeva. Eelnõu täpsustab kehtivat vastutustundliku laenamise regulatsiooni. Eelnõu sätestab, et laenulepingu võib sõlmida üksnes juhul, kui tarbija on krediidivõimeline.

Esimesel lugemise on seitse eelnõu:

Valitsuse algatatud kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) on koostatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning eelnõu eesmärk on kehtivat õigust korrastada ja muuta regulatsioonid adressaatidele arusaadavamaks. Valdavalt jääb regulatsiooni sisu kehtiva seadusega võrreldes samaks, kuid tehtud on ka mõned muudatused ja täpsustused.

Riigikogu kahe liikme algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) näeb ette pikendada taksoveol sõidukijuhina töötava isiku teenindajakaarti saamise tähtaega kuni 1. aprillini 2017. Eelnõu algatajate arvates annab nimetatud muudatus üleminekuaja teenindajakaardi saamiseks.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE) näeb ette seaduse muutmise, et siduda riikliku vanemahüvitise saamine lapse arstlikus kontrollis käimise kohustusega.

Rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (174 OE). Kontrollkomitee moodustatakse eesmärgiga tagada panga tegevuse vastavus põhikirjale. Kontrollkomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ning esitab panga nõukogule igaaastase audiitori järeldusotsuse.

Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE) kohaselt tuleb narkootilised ja psühhotroopsed ained kanda operatiivselt keelatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Sätestatakse võimalus lisada uued psühhoaktiivsed ained narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ainete rühmade kaupa. Ainete rühma kuuluvad ühesuguse üldise struktuurivalemiga ained. Kehtiva õiguse kohaselt toimub uute psühhoaktiivsete ainete lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ravimiameti ettepanekul üksikute ainete kaupa. Nimekirja kandmise protseduur võtab aega minimaalselt kaks kuud, mis tähendab, et tihti toimub aine kandmine nimekirja tagantjärele. Ainete lisamine nimekirja rühmadena võimaldab kiiresti ja mõjusalt piirata uute psühhoaktiivsete ainete levikut ja käitlemist.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) näeb ette komisjonide istungite protokollide muutumist põhjalikemaks. Komisjoni istungi protokollis tuleb kokkuvõtlikult kajastada komisjoni istungi käiku ja vastuvõetud otsuste ning seisukohtade kujunemist. Istungil sõna võtnud inimeste seisukohti refereeritakse nimeliselt ning samuti kantakse protokolli nimeliselt hääletamistulemused.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (160 SE) kaasajastatakse valimiste läbiviimise, korraldamise ja järelevalve korda. Eelnõu kohaselt on riigi tasemel valimiste korraldajaks riigi valimisteenistus, mis moodustatakse Riigikogu Kantselei eraldiseisva struktuuriüksusena. Riigi valimisteenistus on valimisseadustest tulenevate ülesannete täitmisel iseseisev. Vabariigi Valimiskomisjon jääb valimiste aususe ja seaduslikkuse tagajaks, kes teeb kindlaks valimistulemuse, teostab järelevalvet valimiste korraldajate üle ja vaatab läbi kaebused. Maakonna tasemel korraldab maakonna valimiskomisjoni asemel valimisi maakonna valimisjuht. Samuti asendatakse senine kolmeastmeline kaebuste läbivaatamise süsteem kaheastmelisega ning lihtsustatakse valijate võimalusi valimiskorralduses esinevatele puudustele tähelepanu juhtida.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu rahvastiku toetusrühm korraldab Eesti demograafilise seisundi ja selle suundumuse konverentsi (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.15 Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Mart Helme, liikmed Ants Laaneots ja Johannes Kert kohtuvad Ameerika Ühendriikide Riigikaitse Ülikooli brigaadikindrali auastmes kursuslastega.

Välislähetused

15.- 17. veebruar

Majanduskomisjoni liige Maris Lauri osaleb Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil Brüsselis.

15.- 17. veebruar

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Ühendkuningriigis Wilton Parki rahvusvahelisel julgeolekuseminaril.

16. – 20. veebruar

Riigikogu liikmed Kalle Palling, Yoko Alender, Mailis Reps, Peeter Ernits ja Andres Ammas osalevad Eesti-Saksamaa parlamendirühma visiidil Saksamaal.

17. veebruar

Riigikogu liige Kristjan Kõljalg osaleb Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni läbiviidaval seminaril, kus käsitletakse digitaalsete lepingutega seonduvat Brüsselis.

17. – 19. veebruar

Riigikogu liige Ken-Marti Vaher osaleb konverentsil “Money in Politics” Thbilisis.

17. – 20. veebruar

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade (CPMR) poliitilise büroo koosolekul Amsterdamis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside