Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon eesotsas komisjoni esimehe Taavi Rõivasega arutas oma tänasel istungil Eesti seisukohti 19. juulil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu ning 18. juulil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungil, samuti Eesti seisukohti 20.-21. juulil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ning 18.-19. juulil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. 

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogus esitleb Euroopa Komisjon rohelist raamatut põllumajandustoodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta. Rohelise raamatu eesmärgiks on muuta ELi teavitustegevus efektiivsemaks ning eesmärkidele suunatumaks.
 
ELAKi koosolekul rõhutati, et Eesti jaoks on oluline üldise raamistiku väljatöötamine, mille alusel tuleks muuta promotsioonisüsteem selgemaks ja sihipärasemaks. Elava arutluse käigus tegid komisjoni liikmed mitmed ettepanekud, et teavituskampaania ei oleks suunatud mitte ainult suurtele tootjatele vaid arvestatud oleksid ka väiksemate põllumajandustootjate huvid.
 
Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungil on kõne all Poola eesistumise programm, mille prioriteetideks on riigirahanduse, energeetika, põllumajanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng, samuti majanduskasvu edendamine läbi suurema integratsiooni ja siseturu arendamise ning Euroopa Liidu suurem avatus. Liikmesriikidele edastatakse ka esialgne teave finantsraamistiku koostamise asjus. Komisjoni esimees Taavi Rõivas rõhutas, et küsimus on olulise tähtsusega ja Eesti seisukohtade kujundamiseks on ELAkil kindlasti vaja veel koguneda suveperioodil. Üldine seisukoht on, et Euroopa Liidu eelarve vahendite rakendamist tuleb veelgi lihtsustada.
 
Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogus on keskseks teemaks ressursisäästlik majandus. Komisjoni istungil märgiti, et energiatõhususe kava kohustuslike rakendusmeetmete puhul on vajalik põhjaliku mõjuhinnangu esitamine meetmete rakendamiseks kulutatavate ressursside kohta, samuti meetme rakendamisega kaasneva halduskoormuse kohta erinevates sektorites. ELAKi liikmed tõid arutluse käigus välja rida olulisi aspekte, mis aitaksid tõsta Eesti konkurentsivõimet nii majandus kui ka teadus- ja arendustegevuses.
 
Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel on kõne all ühe teemana Euroopa lepinguõiguse loomine, mis aitaks kaasa hästitoimiva piirideta siseturu loomiseks ning võimaldaks lihtsustada piiriülest äritegevust ja kauplemist. Komisjonis tõdeti, et ühtse lepinguõiguse loomise kasutegur väljenduks peamiselt selles, et ettevõtetel oleks lihtsam ja odavam siseneda erinevatele turgudele, kuna uuele turule sisenemine ei tooks endaga paratamatult kaasa kohustust tutvuda uue õigussüsteemiga vähemalt lepinguõiguse valdkonnas. Piiriülese äritegevuse ja kauplemise aktiviseerumine tooks kasu ka tarbijatele, kuna tõuseks erinevate toodete ja teenuste pakkumise arv. Väikesed turud muutuksid atraktiivsemaks ega tooks enam kaasa proportsionaalselt suuremaid kulusid.
 
Komisjoni koosolekul osalesid ja andsid teavet põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja justiitsminister Kristen Michal.
 
Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar tegi ELAKile ülevaate oma tegevusest parlamendisaadikuna.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside