Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse üheksa eelnõu. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (614 SE) koosneb ühest lausest, millega ratifitseeritakse lepingud. Lepingute eesmärk on määrata kindlaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline riigipiir ning piiritleda eelnimetatud kahe riigi vahelised Narva jõe ja Soome lahe merealad. Lepingutele kirjutasid alla Eesti välisminister Urmas Paet ja Venemaa Föderatsiooni välisminister Sergei Lavrov 18. veebruaril 2014. aastal Moskvas. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) võimaldab efektiivselt majandavatele soojusettevõtjatele senisest vabamad tingimused soojusenergia hinnakujunduse korraldamiseks. Samuti sätestab eelnõu senisest leebemad tingimused kaugküttepiirkonnas alternatiivsete allikate kasutamisele. See aitab kaasa mitteefektiivselt majandavate soojusettevõtjate motiveerimisele tõhustada soojusenergia tootmist ja edastamist, et kaugküte oleks soodsam kui alternatiivne küttevõimalus. Reguleerivaks jõuks jääb tarbija, kes peab vastavalt soojusenergia kujunevale hinnale otsustama, kas soojusvarustuse tagamiseks kasutatakse lokaalkütet või kaugkütet. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE). Üldeeskirjad on UPU tööd korraldav dokument ja liikmesriikidele lisakohustusi sellega ei kaasne. 25. kongressil võeti vastu üldeeskirjade uus kokkuvõttev versioon ning esitati kinnitamisele üldeeskirjade täistekst. Täisteksti vastuvõtmine annab parema ülevaate Postiliidu üldeeskirjadest ja UPU töö korraldamisest. Konventsioon sisaldab kogu rahvusvahelises postiteeninduses kohaldatavaid reegleid ja see on kõikidele liikmesriikidele siduv. Liikmesriigid tagavad, et nende määratud ettevõtjad täidavad konventsioonist tulenevaid kohustusi. UPU koordineerib postiteenuse osutajate ülemaailmset koostööd, kehtestab rahvusvahelise postiteenuse osutamisreegleid, annab soovitusi rahvusvaheliste postiteenuste arenguks ja nende kvaliteedi tõstmiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (611 SE) muudetakse paindlikumaks avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamise regulatsiooni. Avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamiseks peab veeseaduse kohaselt olema väljastatud asjakohane hoonestusluba. Hoonestusloa taotlust ei saa aga seaduse kohaselt menetlusse võtta, kui sama avaliku veekogu veeala suhtes on algatatud teine hoonestusloa taotlus või maakonnaplaneering ning selle koostamise menetlus ei ole lõppenud. Käesoleva eelnõuga muudetakse hoonestusloa menetluse algatamise keeldu paindlikumaks ja kehtestatakse sätted, mille kohaselt võib hoonestusloa menetluse algatada teatud juhtudel ka siis, kui sama ala suhtes on juba algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus või maakonnaplaneering. Samuti muudetakse lihtsamate ehitiste puhul hoonestusloa andmist, et võimaldada selliste ehitiste osas kiiremat ja paindlikumat menetlust. Eelnõu kohaselt on sellisteks ehitisteks supelranda teenindavad kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga puhke- ja spordirajatised. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. (612 SE) Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad liikmesriigid tagama kodanikele hõlpsa juurdepääsu avalike asutuste valduses olevale keskkonnainfole. Seletuskirjas märgitakse, et Euroopa Komisjon olles hinnanud Eesti õigusakte selles valdkonnas, on jõutud järeldusele, et nendes on puudujääke. 2013. aasta aprillis esitas komisjon Eestile puudujääkide küsimuses põhjendatud arvamuse, millele saadetud vastuses oli Eesti kõikide komisjoni nimetatud punktidega nõus ning lubas puudujäägid kõrvaldada keskkonnaseadustiku üldosa muutmisega 2013. aasta neljandas kvartalis. Siiani ei ole aga Eesti komisjonile mingitest muudatustest teada andnud, mistõttu komisjon kaebab nüüd Eesti Euroopa Liidu kohtusse. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE) ühtlustab ja lihtsustab seaduse rakendamist ning seob audiitortegevuse korraldamisega tegelevate erinevate isikute ning Audiitorkogu organite töö, vähendab nende koormust ja väldib paralleelsete otsuste vastuvõtmist. Kehtiv audiitortegevuse seadus muudetakse õigusselgemaks ja -kindlamaks. Samuti sätestatakse kolmandate riikide vandeaudiitorite registreerimine vastavalt Euroopa Liidu vastava direktiivi sätetele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) eesmärgiks on luua kindel ja tõhus patsiendikeskne õiguslik ja funktsionaalne raamistik apteegisektori kui esmatasandi tervishoiusüsteemi osa integreerimiseks tervishoiusüsteemiga (struktuurne muudatus) ja apteegisektori pika-ajalise jätkusuutliku arengu tagamiseks. Seda eesmärki toetab tervishoiupoliitilise otsusena proviisorile ja farmatseudile tervishoiutöötaja staatuse omistamine ning kvalifitseeritud omandiregulatsiooni kehtestamine apteegipidamisele, mille sisu on sarnane perearstide jaoks kehtiva piiranguga. Paralleelselt soovitakse leida jätkusuutlik lahendus Eesti ravimituru probleemidele seoses ravimite kättesaadavusega vähese nõudlusega piirkondades ja ravimituru konkurentsiolukorraga. Uus regulatsioon tõstab apteegiteenuse sõltumatust ja kvaliteeti ning parandab konkurentsiolukorda nii ravimite jae- kui ka hulgimüügiturul. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 10. märtsil algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE) eesmärgiks on tagada lisaks munitsipaal-, riigi- ja erakooli statsionaarses õppes põhiharidust omandavatele õpilastele tasuta koolilõuna ka keskharidust omandavatele õpilastele. Eelnõuga nähakse ette ka koolilõuna toetuse alammäära kehtestamine, mis on 1 euro ühe õpilase kohta õppepäevas. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 11. märtsil algatatud Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (617 SE) täpsustatakse hääletamise läbiviimise korda Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu, Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel. Eelnõu näeb ette hääletamise hõlbustamist haiglates ja ööpäevastes hoolekandeasutustes. Lisaks lõpetab algatatud eelnõu muuhulgas välisriigis viibivatele valijatele pabervalijakaartide saatmise ning täpsustab kandideerijate poolt esitatavaid kohustuslikke andmeid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

Tagasiside