Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.
 

Valitsuse 15. septembril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (718 SE) tehakse kehtivasse õigusesse tehnilist laadi muudatusi ja täpsustusi. Kaitsemeetme tunnustamise mõju ja ulatust kinnitava tõendi väljastab maakohus, kes kaitsemeetme määras. Tõendi parandamine toimub eelnõu kohaselt samadel alustel ja samas korras Eesti kohtulahenditega. Kui tõend on selgelt valesti välja antud, võib tõendi tühistada see maakohus, kes tõendi väljastas. Täitedokumentide loetellu lisatakse ka Eesti kohtu poolt tunnustatud ja täidetavaks tunnistatud või tunnustamiseta sundtäitmisele kuuluvad välisriigi ametlikud dokumendid. Riigilõivuseaduse muudatustega luuakse riigilõivu osas ühtne reegel kõigi tsiviilasjas tehtud Eesti kohtulahendite ja muude täitedokumentide tunnustamiseks ja täitmiseks muus Euroopa Liidu liikmesriigis Euroopa Liidu määruste kohaselt tõendite või kinnituste väljastamise kohta. Halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatustega kõrvaldatakse kohtute jaoks ebamõistlik olukord seoses kohtukutsete elektroonilise kätte toimetamise ja menetluste taastamisega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikaitsekomisjoni 16. septembril algatatud erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (719 SE) tehakse muudatused, mis annavad Kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamisel erakorralise seisukorra ja hädaolukorra ajal sätestatud ülesannete täitmiseks selge õigusliku aluse vahetu sunni kasutamiseks. Tegemist on pigem tehniliste muudatustega, sest kehtivast õigusest lähtuvalt Kaitseväe ja Kaitseliidu õigusi ei suurendata. Erakorralise seisukorra seaduses korrastatakse ja ühtlustatakse mõistete „Kaitsevägi ja Kaitseliit“ ning „kaitsejõud“ kasutamist, mis on samatähenduslikud. Erakorralise seisukorra seaduses sätestatakse Kaitseväe kui valitsusasutuse nimetus läbivalt endise väikese algustähe asemel suure algustähega. Tegemist on tehniliste muudatustega. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Väliskomisjoni 16. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine“ eelnõu (720 OE) näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Jaanus Tamkivi ja nimetada delegatsiooni liikmeks Andre Sepp. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

Tagasiside