Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Alatised komisjonid

Riigikogus on 11 alatist komisjoni. Igaüks neist töötab läbi kindla riigielu valdkonna seaduseelnõud.

Euroopa Liidu asjade komisjon

Euroopa Liidu asjade komisjonil on Riigikogus Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll.

Keskkonnakomisjon

Keskkonnakomisjon tegeleb keskkonnapoliitikat ja -kaitset, loodusressursside kasutamist ning looduskaitset käsitlevate eelnõudega.

Kultuurikomisjon

Kultuurikomisjon tegeleb haridus- ja kultuurialase seadusloomega.

Maaelukomisjon

Maaelukomisjon tegeleb maaelu- ja põllumajanduspoliitikaga.

Majanduskomisjon

Majanduskomisjon suunab seadusloomet ja kontrollib valitsust majandusega seotud või seda otseselt mõjutavates valdkondades.

Põhiseaduskomisjon

Põhiseaduskomisjon arutab põhiõiguste kaitse üldisi küsimusi ning menetleb põhiseaduslikke institutsioone käsitlevaid eelnõusid.

Rahanduskomisjon

Rahanduskomisjon tegeleb rahanduspoliitikaga seotud õigusaktidega, näiteks riigieelarve ning maksunduse ja panganduse eelnõudega.

Riigikaitsekomisjon

Riigikaitsekomisjon tegeleb riigi julgeolekut ja kaitset reguleerivate eelnõudega.

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjon tegeleb töövaldkonda, sotsiaalhoolekannet, sotsiaalkindlustust ja tervishoidu käsitlevate eelnõudega.

Väliskomisjon

Väliskomisjon osaleb Eesti välispoliitika kujundamisel ja välissuhtlemise põhimõtete väljatöötamisel ning kontrollib valitsuse välispoliitilist tegevust.

Õiguskomisjon

Õiguskomisjoni töö hõlmab eraõigust, kriminaalõigust ja sisejulgeolekut reguleerivad eelnõusid.

Eri-, uurimis- ja probleemkomisjonid

Erikomisjonid moodustatakse kindlate ülesannete täitmiseks. Kui lahendamist vajab mõni tähtis üksikküsimus, moodustatakse selleks uurimis- või probleemkomisjon.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon teostab järelevalvet julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevuse üle.

Korruptsioonivastane erikomisjon

Korruptsioonivastane erikomisjon teostab järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon

Riigieelarve kontrolli erikomisjon jälgib, et riigi eelarve vahendeid ja riigi vara kasutataks säästlikult, otstarbekalt ja õiguspäraselt.

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon

Komisjon uurib eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teeb ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ning õppevahendite, õppekavade, metoodikate ja õpetajate ettevalmistamiseks.

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon (tegevus lõppes 8.06.2021)

Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv pidevalt vähenenud, probleemkomisjon soovis leida üles murekohad ja pakkuda olukorra muutmiseks lahendusi.

Riigikogu uurimiskomisjon võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam (tegevus lõppes 14.06.2016)

Komisjon uuris võimalikku korruptsiooni AS-i Tallinna Sadam juhtkonnas ja võimalusi tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks.

Riigikogu probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks (tegevus lõppes 29.03.2019)

Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv pidevalt vähenenud, probleemkomisjon soovis leida üles murekohad ja pakkuda olukorra muutmiseks lahendusi.

Riigikogu probleemkomisjon riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks (tegevus lõppes 29.03.2019)

Komisjon jälgib ja analüüsib haldusreformi elluviimist ja regionaalhalduse ümberkorraldamist ning neile seatud eesmärkide saavutamist.

Tagasiside