Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
03.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes COM(2020) 135 EL dokument
03.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse meditsiiniseadmeid käsitlevat määrust (EL) 2017/745 seoses selle teatavate sätete kohaldamise kuupäevadega (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 144 EL dokument
03.04.2020 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli aktiveerimise kohta - COM(2020) 123 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega aktiveeritakse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/369 kohane erakorraline toetus ja muudetakse määruse sätteid seoses COVID-19 puhanguga- COM(2020) 175 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2020/265, kohandades 2020. aastal rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks ning COVID-19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste meetmete ja Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamise jaoks kasutusele võetavaid paindlikkusinstrumendi summasid- COM(2020) 171 EL dokument
02.04.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 2 Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule - COM(2020) 170 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Reageerimine koroonaviirusele Iga eurot tuleb kasutada parimal võimalikul viisil, et kaitsta elusid ja säilitada elatusvahendeid - COM(2020) 143 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 138 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EL) 2017/1004 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2020) 131 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE otsuse (EL) 2016/344 (millega luuakse Euroopa platvorm deklareerimata töö vastase tegevuse alase koostöö edendamiseks) rakendamise kohta - COM(2020) 129 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1379/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile - COM(2020) 142 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 141 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse pärast COVID-19 puhangut tekkinud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu- COM(2020) 139 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020- COM(2020) 174 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et anda liikmesriikidele hädaabi ja suurendada veelgi liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendeid COVID-19 vastases võitluses- COM(2020) 172 EL dokument
02.04.2020 Teatis - COM(2020) 173 EL dokument
01.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitees COM(2020) 117 EL dokument
31.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Itaalial kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 285 COM(2020) 124 EL dokument
27.03.2020 Paranduseelarve projekt - COM(2020) 145 EL dokument
27.03.2020 Ettepanek - COM(2020) 140 EL dokument
26.03.2020 Ühisettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS EUROOPA ÜLEMKOGULE otsuse vastuvõtmise kohta, milles määratakse kindlaks ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024) kaudu saavutatavad liidu strateegilised eesmärgid - JOIN(2020) 6 EL dokument
26.03.2020 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024)- JOIN(2020) 5 EL dokument
26.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga moodustatud majanduspartnerluslepingu komitees seoses majanduspartnerluslepingu komitee töökorra vastuvõtmisega COM(2020) 116 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 26. märtsi 2020. a telekonverentsil - C(2020) 1897 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise võimaluste parandamise kohta seoses COVID-19 kriisiga ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministrite 27. märtsi 2020. a mitteametlikul videokonverentsil - COM(2020) 113 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside