Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne, milles käsitletakse pärast Euroopa Liidu institutsiooni teenistusest lahkumist töötuks jäänud endiste ajutiste ja lepinguliste töötajate ning parlamendiliikmete assistentide suhtes kohaldatava töötuskindlustusskeemi finantsolukorda ajavahemikul 2015–2020 - COM(2022) 388 15.08.2022
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS teadmiste väärindamise juhtpõhimõtete kohta - COM(2022) 391 15.08.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kesksete vastaspoolte omakapitali käsitlemise kohta määruse (EL) 2021/23 kohases allahindamise ja konverteerimise vahendis - COM(2022) 393 15.08.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveeliiklust käsitlevate standardite vastuvõtmisega - COM(2022) 394 15.08.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava ja Euroopa Energiatõhususe Fondi rakendamise kohta - SWD(2022) 204, COM(2022) 385 15.08.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne programmide „Euroopa horisont“ ja „Horisont 2020“ järelevalve ning Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmete kohta aastal 2021 - COM(2022) 389 15.08.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE selle kohta, kuidas Euroopa Pangandusjärelevalve täidab asukohaga seotud nõudeid - COM(2022) 387 05.08.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1108/70, millega kehtestatakse infrastruktuurikulude raamatupidamissüsteem raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi suhtes, ja komisjoni määrus (EÜ) nr 851/2006, millega määratakse kindlaks nõukogu määruse (EMÜ) nr 1108/70 I lisas esitatud raamatupidamisaruande vormide eri kululiikidesse märgitavad andmed - COM(2022) 381 05.08.2022
Ettepanek - COM(2022) 395 05.08.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2022) 354 05.08.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2022) 353 05.08.2022
KOMISJONI ARUANNE 2021. AASTA ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA NING SUHETE KOHTA LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA - COM(2022) 366 05.08.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE laevamootorite heitmete edasise vähendamise tehnilise teostatavuse kohta, kütuseauruheitele nõuete kehtestamise kohta ning veesõiduki konstruktsioonikategooriate mõju kohta tarbijainfole ja tootjatele, nagu nõutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiivi 2013/53/EL (väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) artiklis 52 - COM(2022) 358 05.08.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Läbivaatamisaruanne taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise kohta - COM(2022) 383 05.08.2022
Muudetud ettepanek - COM(2022) 384 05.08.2022
Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 93, 107 ja 108 kohaldamist raudtee- ja siseveetranspordi ning mitmeliigilise transpordi sektorile antava riigiabi teatavate liikide suhtes (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2022) 327 05.08.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel maanteetranspordi erikomitees seoses Ühendkuningriigi poolt siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamise tehniliste ja menetluslike nõuetega ning seoses selle kulude katteks tehtava osamaksega - COM(2022) 363 05.08.2022
KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE määruse (EL) 2020/521 (erakorralise toetuse aktiveerimise kohta) rakendamise kohta, et rahastada COVID-19 pandeemiaga toimetulekuks vajalikke kulusid - COM(2022) 386 05.08.2022
Teatis - COM(2022) 357 29.07.2022
Teatis - COM(2022) 364 29.07.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette erisätted Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames toetatavate 2014.–2020. aasta koostööprogrammide jaoks programmi rakendamise häire korral - COM(2022) 362 29.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: MINUTES OF THE MEETING OF THE CHAIRPERSONS OF COSAC (10- 11 JULY 2022) and MINUTES OF THE MEETING OF THE PRESIDENTIAL TROIKA OF COSAC (11 JULY 2022); PRAGUE 29.07.2022
Letter - COM(2022) 338 25.07.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2021. aasta konkurentsipoliitika aruanne - SWD(2022) 188, COM(2022) 337 25.07.2022
Teatis - SWD(2022) 501, SWD(2022) 502, SWD(2022) 503, SWD(2022) 504, SWD(2022) 505, SWD(2022) 506, SWD(2022) 507, SWD(2022) 508, SWD(2022) 509, SWD(2022) 510, SWD(2022) 511, SWD(2022) 512, SWD(2022) 513, SWD(2022) 514, SWD(2022) 515, SWD(2022) 516, SWD(2022) 517, SWD(2022) 518, SWD(2022) 519, SWD(2022) 520, SWD(2022) 521, SWD(2022) 522, SWD(2022) 523, SWD(2022) 524, SWD(2022) 525, SWD(2022) 526, SWD(2022) 527 , COM(2022) 500 25.07.2022

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Liidu käsitöönduslike ja tööstustoodete geograafiliste tähiste kaitse määruse eelnõu kohta  - COM(2022) 174 07.07.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu piiravate meetmete rikkumise kriminaliseerimist käsitleva nõukogu otsuse eelnõu kohta - COM(2022) 247 30.06.2022
Eesti seisukohad komisjoni ettepaneku kohta RRF määruse muutmiseks REPowerEU peatükkide osas - COM(2022) 231 16.06.2022
Eesti seisukohad äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustust reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi kohta - COM(2022) 71 09.06.2022
Eesti seisukohad variühingute direktiivi eelnõu kohta - COM(2021)565 09.06.2022
Eesti seisukohad üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste määruse ja teatise kohta - COM(2021) 820, COM(2021) 812 02.06.2022
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist, eelnõu kohta - COM(2022) 105 02.06.2022
Eesti seisukohad väärtpaberite keskdepositooriumi määruse muutmise ettepaneku kohta - COM(2022) 120 26.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberturvalisust puudutavates küsimustes - COM(2022) 122 26.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile ÜRO info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuritegelikul otstarbel kasutamise vastase võitluse ulatusliku rahvusvahelise konventsiooni läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta - COM(2022) 132 19.05.2022
Eesti seisukohad energeetikasektoris metaaniheite vähendamise määruse kohta - COM(2021) 805 12.05.2022
Eesti seisukoht Komisjoni ettepanekute EL- UK kaubandus- ja koostööleppe ning väljaastumise lepingu raames võetavate EL ühepoolsete meetmete otsustusprotseduuride kohta - COM(2022) 89, COM(2022) 100 12.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu gaasihoidlate määruse kohta - COM(2022) 135 12.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaitsealgatuste kohta - COM(2022) 60, COM(2022) 61 05.05.2022
Eesti seisukohad pakettreiside direktiivi avaliku konsultatsiooni kohta 05.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Norra vahelise poliitilise kokkulepe kalanduse valdkonnas kohta 28.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu andmemääruse eelnõu kohta - COM (2022) 68 28.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu turvalise ühenduvuse programmi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 57 28.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta eelnõu suhtes - COM(2021) 851 21.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel 18.04.2022
Eesti seisukohad transpordiettevõtjate suhtes kohaldatavate piiravate meetmete määruse eelnõu kohta - COM (2021) 753 18.04.2022
Eesti seisukohad maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta - C(2022) 631 14.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta - COM(2022) 46, COM(2022) 45, COM(2022) 47 14.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2021) 780, COM(2021) 782 14.04.2022
Eesti seisukohad metsade raadamise peatamise ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomise määruse ettepaneku kohta - COM(2021) 706 14.04.2022

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu energeetikaministrite erakorralise nõukogu kohta 28.07.2022
Rahanduskomisjoni arvamus komisjoni ettepaneku kohta RRF määruse muutmiseks REPowerEU peatükkide osas - COM(2022) 231 01.07.2022
Rahanduskomisjoni arvamus variühingute direktiivi eelnõu kohta - COM(2021)565 21.06.2022
Majanduskomisjoni arvamus üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste määruse ja teatise kohta - COM(2021) 820, COM(2021) 812 15.06.2022
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni digitoodete ja kõrvalteenuste küberturvalisuse avaliku konsultatsiooni kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega nähakse ette meetmed küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme tagamiseks liidu institutsioonides, organites ja asutustes eelnõu kohta COM(2022) 122 (1-2/22-151/2) 15.06.2022
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist, eelnõu kohta - COM(2022) 105 15.06.2022
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustust reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi kohta - COM(2022) 71 13.06.2022
Rahanduskomisjoni arvamus väärtpaberite keskdepositooriumi määruse muutmise ettepaneku kohta - COM(2022) 120 02.06.2022
Majanduskomisjoni arvamus energeetikasektoris metaaniheite vähendamise määruse kohta - COM(2021) 805 02.06.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu gaasihoidlate määruse kohta - COM(2022) 135 19.05.2022
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni määruse kohta, milles käsitletakse metaaniheite vähendamist energeetikasektoris ja millega muudetakse määrust (EL) 2019/942 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2021) 432, SWD(2021) 459, SWD(2021) 460, COM(2021) 805 19.05.2022
Rahanduskomisjoni arvamus maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta - C(2022) 631 12.05.2022
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni kaitsealgatuste kohta COM(2022) 60, COM(2022) 61 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus pakettreiside direktiivi avaliku konsultatsiooni kohta 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa turvalise ühenduvuse programmi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 57 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa andmemääruse eelnõu kohta- COM (2022) 68 12.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta eelnõu suhtes - COM(2021) 851 12.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2021) 780, COM(2021) 782 05.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS meetmete kohta, mida kohaldatakse selliste veoettevõtjate suhtes, kes hõlbustavad Euroopa Liidu territooriumile ebaseadusliku sisenemisega seotud inimkaubandust või rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist või osalevad selles- COM(2021) 753 05.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta - COM(2022) 46, COM(2022) 45, COM(2022) 47 04.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus transpordiettevõtjate suhtes kohaldatavate piiravate meetmete määruse eelnõu kohta - COM (2021) 753 04.05.2022
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel 21.04.2022
Rahanduskomisjoni arvamus EL uute omavahendite paketi kohta - COM(2021) 569, COM(2021) 570, COM(2021) 566 20.04.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb taastuvenergiaprojektide loamenetlusi ja elektriostulepinguid 20.04.2022
Majanduskomisjoni arvamus intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta - COM(2021) 813 20.04.2022

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht pakettreiside direktiivi avaliku konsultatsiooni kohta 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu turvalise ühenduvuse programmi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 57 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu andmemääruse eelnõu kohta - COM (2022) 68 18.07.2022
Riigikogu seisukoht maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta - C(2022) 631 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta eelnõu suhtes - COM(2021) 851 18.07.2022
Riigikogu seisukoht transpordiettevõtjate suhtes kohaldatavate piiravate meetmete määruse eelnõu kohta - COM (2021) 753 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta - COM(2022) 46, COM(2022) 45, COM(2022) 47 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud andmevahetust (Prüm II), eelnõu kohta - COM(2021) 784 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2021) 780, COM(2021) 782 18.07.2022
Riigikogu seisukoht nõukogu direktiivide, millega sätestatakse kord nn liikuvate Euroopa Liidu kodanike Euroopa Parlamendi ja kohalikel valimistel valimisõiguse kasutamiseks, eelnõude kohta - COM(2021) 732, COM(2021) 733 18.07.2022
Riigikogu seisukoht metsade raadamise peatamise ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomise määruse ettepaneku kohta - COM(2021) 706 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa standardimisstrateegia kohta - COM(2022) 31, COM(2022) 32 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb taastuvenergiaprojektide loamenetlusi ja elektriostulepinguid 19.05.2022
Riigikogu seisukoht intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta - COM(2021) 813 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu uute omavahendite paketi kohta - COM(2021) 569, COM(2021) 570, COM(2021) 566 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel 19.05.2022
Riigikogu seisukoht digitaalse teabevahetuse kohta terrorismikuritegude korral - COM(2021) 767, COM(2021) 757 19.04.2022
Riigikogu seisukoht hoonete energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 802 19.04.2022
Riigikogu seisukoht kapitaliturgude liidu edasiarendamise ettepanekute kohta - COM(2021) 721, COM(2021) 722, COM(2021) 723, COM(2021) 727 19.04.2022
Riigikogu seisukoht vesiniku- ja maagaasituru dekarboniseerimise eelnõude kohta - COM(2021) 803, COM(2021) 804 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse koostööplatvorm ühiste uurimisrühmade tegevuse toetuseks ja muudetakse määrust (EL) 2018/1726, eelnõu kohta - COM(2021) 756 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu piiriülese justiitskoostöö digitaliseerimise algatuste kohta - COM(2021) 759, COM(2021) 760 19.04.2022
Riigikogu seisukoht miinimummaksu direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 823 19.04.2022
Riigikogu seisukoht isiklikke õpikontosid käsitleva nõukogu soovituse eelnõu kohta - COM(2021) 773 19.04.2022
Riigikogu seisukoht platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 762 19.04.2022

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad 26. juuli 2022. a EL energeetikaministrite erakorralisel nõukogul (TTE) 21.07.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord Euroopa Nõukogu erakorraline koosolek (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 26. juuli 2022 14.07.2022
Eesti seisukohad EL välisasjade nõukogu (FAC) 18. juuli 2022. a istungil ja informatsioon piiravate meetmete kohta 14.07.2022
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 805/2004 kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise osas, et kohandada seda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 – Nõukogu põhjendused –Nõukogu poolt vastu võetud 28. juunil 2022 - 9279/1/22 11.07.2022
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 805/2004 kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise osas, et kohandada seda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 - Vastu võetud nõukogu poolt 28. juunil 2022 - 9279/1/22 11.07.2022
Tühistatud - Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused/eelarve) 25.juuli 2022 11.07.2022
TEATIS - TEAVE Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) - CM 3860/22 08.07.2022
Eesti seisukohad eurorühma 11. juuli 2022. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 12. juuli 2022. a istungil 07.07.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 18. juuli 2022 03.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy - 10417/22 01.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Italy on the application of the Schengen acquis in the field of return - 10415/22 01.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Malta on the application of the Schengen acquis in the field of return - 10414/22 01.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Malta on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 10411/22 01.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Malta on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 10408/22 01.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of the Netherlands on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 10406/22 01.07.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 18. juuli 2022 01.07.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Austria on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 10405/22 01.07.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 12. juuli 2022 28.06.2022
Eesti seisukohad 29. ja 30. juunil 2022. a Madridis toimuval NATO tippkohtumisel 16.06.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 28. juuni 2022. a kohtumisel 16.06.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (keskkond) 28. juuni 2022 14.06.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 27. juuni 2022 10.06.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Czech Senate Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery [6595/22 - COM(2022) 66 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 66 09.06.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving working conditions in platform work [14450/21 - COM(2021) 762 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2021) 762 09.06.2022

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside