Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiivi 2013/53/EL (mis käsitleb väikelaevu ja jette ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/25/EÜ) kohaldamise kohta - COM(2022)21 21.01.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive) - COM(2022) 20 20.01.2022
KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Lõpparuanne – tarbijale suunatud esemevõrgu sektoriuuring - SWD(2022) 10, COM(2022) 19 20.01.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamine“ kohta 20.01.2022
Ettepanek - SWD(2022) 6, COM(2022) 17 19.01.2022
Teatis - SWD(2022) 6, COM(2022) 16 19.01.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise Galileo ja GPSi satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide ja nendega seotud rakenduste edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitleva lepingu pikendamise kohta - COM(2022) 9 18.01.2022
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS keskkonnasäästlikkust toetava õppe kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2022) 3, COM(2022) 11 18.01.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) nõukogu 225. istungjärgul võetava seisukoha kohta seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 1. lisa 178. muudatuse, 6. lisa I osa 47. muudatuse, 6. lisa II osa 40. muudatuse, 6. lisa III osa 24. muudatuse, 7. lisa 7. muudatuse, 8. lisa 109. muudatuse, 10. lisa IV köite 91. muudatuse, 14. lisa I köite 17. muudatuse, 17. lisa 18. muudatuse ja 9. lisa 29. muudatuse kavandatud vastuvõtmisega - COM(2022) 10 18.01.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile delegeeritud volituste kasutamise kohta delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks vastavalt direktiivi 2016/798 artikli 6 lõikele 6, artikli 7 lõikele 6 ning artiklile 27 - COM(2022) 12 18.01.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: MINUTES OF THE MEETING OF THE PRESIDENTIAL TROIKA OF COSAC (26 November 2021) and MINUTES OF THE MEETING OF THE LXVI COSAC (29-30 November 2021); VTC format, Ljubljana - 5387/22 17.01.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile delegeeritud volituste kasutamise kohta delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 5 lõikele 1 ja artiklile 50 - COM(2022) 7 14.01.2022
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 seoses käibemaksust ja/või aktsiisist vabastamise tõendi ajakohastamisega - COM(2022) 8 14.01.2022
Ettepanek - SWD(2022) 4, COM(2022) 15 14.01.2022
Ettepanek - SWD(2022) 8, SWD(2022) 9, COM(2022) 18 14.01.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Vanuatu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu kohaldamise osalise peatamise kohta - COM(2022) 6 14.01.2022
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol - COM(2022) 14 14.01.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 (mis käsitleb Euroopa turismistatistikat) rakendamise kohta - COM(2022) 2 14.01.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule .eu tippdomeeni kasutuselevõtu, toimimise ja tõhususe kohta ajavahemikus aprillist 2019 kuni aprillini 2021 - COM(2022) 1 11.01.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 25. jaanuar 2022 10.01.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2021/005 FR/Airbus) - COM(2021) 698 10.01.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 24. jaanuar 2022 07.01.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (isiku õiguste kaitse kriminaalmenetluses) 06.01.2022
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/1354, millega antakse Portugali Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras - COM(2022) 3 04.01.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS makromajandusliku finantsabi andmise kohta Moldova Vabariigile - SWD(2022) 1, COM(2022) 4 04.01.2022

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamine“ kohta 20.01.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu digikümnendi tegevuskava kohta - COM(2021) 574 06.01.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Arktika-poliitika ühisteatise kohta - JOIN(2021) 27 27.12.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Solventsus II paketi kohta, mis käsitlevad kindlustustegevust ja -järelevalvet ning kindlustusandjate kriisilahendust - COM(2021) 582, COM(2021) 580, COM(2021) 581 27.12.2021
Eesti seisukoht EL Nõukogu otsuse eelnõu kohta allkirjastada Euroopa Liidu nimel ELi ja selle liikmesriikide ning AKV piirkonna riikide organisatsiooni liikmete vaheline Post-Cotonou partnerlusleping ning seda ajutiselt kohaldada 17.12.2021
Eesti seisukohad ühekordse plasti direktiivi rakendusotsuse kohta 17.12.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi eelnõu kohta - COM(2021) 564 16.12.2021
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik, eelnõu kohta - COM(2021) 563 16.12.2021
Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni „Õhukvaliteedi EL õigusnormide läbivaatamine“ kohta 16.12.2021
Eesti seisukohad säästlike laevakütuste määruse (FuelEU Maritime) ettepaneku kohta - COM(2021) 562 10.12.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond - COM(2021) 568 09.12.2021
Eesti seisukohad taastuvenergia direktiivi kohta - COM(2021) 557 09.12.2021
Eesti seisukohad energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 558 09.12.2021
Eesti seisukohad COVID-19 pandeemia ajal Euroopa Liidus ohutut reisimist ja Euroopa Liitu reisimist käsitlevate nõukogu soovituste kohta - Eesti seisukohad COVID-19 pandeemia ajal Euroopa Liidus ohutut reisimist ja Euroopa Liitu reisimist käsitlevate nõukogu soovituste kohta - COM(2021) 749, COM(2021) 755, COM(2021) 754 09.12.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõude kohta - COM(2021) 420, COM(2021) 421, COM(2021) 422, COM(2021) 423 02.12.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist, eelnõu kohta - COM(2021) 579 02.12.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta - COM(2021) 551, COM(2021) 554, COM(2021) 555, COM(2021) 567, COM(2021) 552, COM(2021) 571, COM(2021) 556 25.11.2021
Eesti seisukohad alternatiivkütuste taristu määruse eelnõu kohta - COM(2021) 559 25.11.2021
Eesti seisukohad Euroopa tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse HERA loomise ettepanekute kohta - COM(2021) 576, COM(2021) 577 25.11.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni soovituse kohta, mis käsitleb ühise küberüksuse loomist 18.11.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu üldise tooteohutuse määruse eelnõu kohta - COM(2021) 346 18.11.2021
Eesti seisukohad säästlike lennukikütuste määruse (ReFuelEU Aviation) ettepaneku kohta - COM(2021) 561 12.11.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu raadioseadmete direktiivi kohta - COM(2021) 547 12.11.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu maapiirkondade arengu pikaajalise visiooni aastani 2040 kohta - COM(2021) 345 04.11.2021
Eesti seisukohad kestliku rahastamise raamistiku kohta - COM(2021) 390; COM(2021) 391; C(2021) 4987 04.11.2021

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Keskkonnakomisjoni arvamus 20.01.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi eelnõu kohta - COM(2021) 564 20.01.2022
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni Solventsus II paketi kohta, mis käsitlevad kindlustustegevust ja -järelevalvet ning kindlustusandjate kriisilahendust - COM(2021) 582, COM(2021) 580, COM(2021) 581 20.01.2022
Majanduskomisjoni arvamus energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 558 20.01.2022
Majandukomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist, eelnõu kohta - COM(2021) 579 19.01.2022
Majanduskomisjoni arvamus taastuvenergia direktiivi kohta - COM(2021) 557 19.01.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu digikümnendi tegevuskava kohta - COM(2021) 574 19.01.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu Arktika-poliitika ühisteatise kohta - JOIN(2021) 27 19.01.2022
Rahanduskomisjoni arvamus nõukogu direktiivi, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik, eelnõu kohta - COM(2021) 563 13.01.2022
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond - COM(2021) 568 13.01.2022
Keskkonnakomisjoni arvamus Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Välisteenistuse ühisteatise „Euroopa Liidu aktiivsem tegevus rahumeelse ja kestliku Arktika hea käekäigu nimel“ kohta 12.01.2022
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad säästlike laevakütuste määruse (FuelEU Maritime) ettepaneku kohta - COM(2021) 562 11.01.2022
Keskkonnakomisjoni arvamus avaliku konsultatsiooni „Õhukvaliteedi EL õigusnormide läbivaatamine“ kohta 10.01.2022
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta - COM(2021) 551, COM(2021) 554, COM(2021) 555, COM(2021) 567, COM(2021) 552, COM(2021) 571, COM(2021) 556 16.12.2021
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta 16.12.2021
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõude kohta - COM(2021) 420, COM(2021) 421, COM(2021) 422, COM(2021) 423 16.12.2021
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni soovituse kohta, mis käsitleb ühise küberüksuse loomist (EL 2021/1086) 13.12.2021
Majanduskomisjoni arvamus alternatiivkütuste taristu määruse eelnõu kohta - COM(2021) 559 09.12.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu üldise tooteohutuse määruse eelnõu kohta 09.12.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus Eesti seisukohtade Euroopa Liidu tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutust (HERA) puudutava määruse ja teatise eelnõu kohta 06.12.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu raadioseadmete direktiivi kohta 24.11.2021
Majanduskomisjoni arvamus säästlike lennukikütuste määruse (ReFuelEU Aviation) ettepaneku kohta 24.11.2021
Eesti seisukohad kestliku rahanduse strateegia teatise, rohevõlakirjade standardi loomise määruse eelnõu ning delegeeritud määruse osas, mida finants- ja mittefinantsettevõtjad peavad avaldama oma tegevuse kestlikkuse kohta- COM(2021) 390; COM(2021) 391; C(2021) 4987 17.11.2021
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon – Tugevamad, ühendatud, vastupanuvõimelised ja jõukad ELi maapiirkonnad 2040. aastaks" kohta [COM(2021) 345] 17.11.2021
Põhiseaduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Schengeni strateegia teatise ning Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi muudatusi käsitleva määruse eelnõu kohta (COM(2021) 277, COM(2021) 278) 11.11.2021

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht Euroopa tööstusstrateegia ajakohastamise kohta - COM(2021) 350 14.01.2022
Riigikogu seisukoht avaliku konsultatsiooni „Õhukvaliteedi EL õigusnormide läbivaatamine“ kohta 14.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni soovituse kohta, mis käsitleb ühise küberüksuse loomist 14.01.2022
Riigikogu seisukoht alternatiivkütuste taristu määruse eelnõu kohta - COM(2021) 559 14.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu üldise tooteohutuse määruse eelnõu kohta - COM(2021) 346 14.01.2022
Riigikogu seisukoht COVID-19 pandeemia ajal Euroopa Liidus ohutut reisimist ja Euroopa Liitu reisimist käsitlevate nõukogu soovituste kohta - Eesti seisukohad COVID-19 pandeemia ajal Euroopa Liidus ohutut reisimist ja Euroopa Liitu reisimist käsitlevate nõukogu soovituste kohta - COM(2021) 749, COM(2021) 755, COM(2021) 754 14.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse HERA loomise ettepanekute kohta - COM(2021) 576, COM(2021) 577 14.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu raadioseadmete direktiivi kohta - COM(2021) 547 14.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu maapiirkondade arengu pikaajalise visiooni aastani 2040 kohta - COM(2021) 345 14.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Uus Euroopa Liidu metsastrateegia aastani 2030“ kohta - COM(2021) 572 14.01.2022
Riigikogu seisukoht romusõidukite Euroopa Liidu õigusnormide läbivaatamise avaliku konsultatsiooni kohta 14.01.2022
Riigikogu seisukoht põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika määruse eelnõu kohta - COM(2021) 37 14.01.2022
Riigikogu seisukoht tarbijakrediidi direktiivi muutmise algatuse kohta - COM(2021) 347 14.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust - COM(2021) 189 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmose tööstuse vahel“ kohta - COM(2021) 70 13.01.2022
Riigikogu seisukoht nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine - ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“ kohta - COM(2021) 82 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Metaaniheite vähendamise EL-i strateegia“ kohta - COM(2020) 663 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 93 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, muutmist käsitleva eelnõu kohta 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta SWD(2021) 46, COM(2021) 102 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend) - COM (2021) 130, COM (2021) 140 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu digiturgude õigusakti eelnõu kohta COM(2020) 842 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 13.01.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu digiteenuste õigusakti eelnõu kohta COM(2020) 825 13.01.2022

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad eurorühma 17. jaanuari 2022. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 18. jaanuari 2022. a istungil 13.01.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 25. jaanuar 2022 10.01.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 24. jaanuar 2022 07.01.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (majandus- ja rahandusküsimused) 18. jaanuar 2022 04.01.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (põllumajandus ja kalandus) 17. jaanuar 2022 04.01.2022
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, et võtta vastu järgmine õigusakt: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol – Nõukogu põhjendused – Nõukogu poolt vastu võetud 20. detsembril 2021 - 13531/1/21 22.12.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol - Vastu võetud nõukogu poolt 20. detsembril 2021 -13531/1/21 22.12.2021
Eesti seisukohad välisasjade nõukogu 13. detsembri 2021. aasta istungil ja informatsioon piiravate meetmete kohta 09.12.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 20. detsember 2021 06.12.2021
Eesti seisukohad eurorühma 6. detsembri 2021. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 7. detsembri 2021. a istungil 02.12.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 6. ja 7. detsembri 2021. a istungil 02.12.2021
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU - Adopted by the Council on 9 November 2021 (ST 10531/3/21 REV 3, 15 November 2021) - 14425/21 30.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 14. detsember 2021 30.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) Euroopa hoone, Brüssel 12. detsember 2021, Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 13. detsember 2021 29.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 13. detsember 2021 26.11.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 29. novembri –3. detsembri 2021. a kohtumistel 25.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseasjad) 9. ja 10. detsember 2021 24.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 9. detsember 2021 24.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 7. detsember 2021 23.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 6. ja 7. detsember 2021 22.11.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 25.-26. novembri 2021. a istungil 18.11.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 02. ja 03. detsember 2021 18.11.2021
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 1999/62/EÜ, 1999/37/EÜ ja (EL) 2019/520 seoses sõidukite maksustamisega teatavate taristute kasutamise eest – Nõukogu põhjendused – Vastu võetud nõukogu poolt 9. novembril 2021 - 10542/1/21 16.11.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 1999/62/EÜ, 1999/37/EÜ ja (EL) 2019/520 seoses sõidukite maksustamisega teatavate taristute kasutamise eest - Vastu võetud nõukogu poolt 9. novembril 2021 - 10542/1/21 16.11.2021

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside