Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
03.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide võetavate statistika usaldusväärsuse tagamise kohustuste kohta, mida nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 COM(2020) 278 EL dokument
03.07.2020 Teatis - TEAVE Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) EL dokument
03.07.2020 Eesti seisukohad eurorühma 9. juuli 2020. a ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. juuli 2020. a mitteametlikul videokohtumisel EL dokument
02.07.2020 Ettepanek - SWD(2020) 124; COM(2020) 277 EL dokument
02.07.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 276 EL dokument
02.07.2020 Ettepanek - SWD(2020) 123; COM(2020) 275 EL dokument
02.07.2020 Komisjoni teatis - SWD(2020) 121;SWD(2020) 122; COM(2020) 274 EL dokument
02.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta) rakendamise kohta COM(2020) 270 EL dokument
02.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of Romania Subject: Joint Proposal for a RECOMMENDATION OF THE COUNCIL TO THE EUROPEAN COUNCIL on the adoption of a decision identifying the strategic objectives of the Union to be pursued through the EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020- 2024 [doc. 7030/20 - JOIN(2020) 6 EL dokument
02.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 EL dokument
01.07.2020 SAATEMÄRKUSED - Teema: Komisjoni aruanne 2019. aasta aruanne subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta ning suhete kohta liikmesriikide parlamentidega COM(2020) 272 EL dokument
01.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses lepingu muutmisega, et võtta arvesse Samoa Iseseisvusriigi ühinemist COM(2020) 273 EL dokument
01.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos (2021–2025) COM(2020) 298 EL dokument
01.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses sidumislepingu I ja II lisa muutmise ja ühenduse tehnilise standardi vastuvõtmisega COM(2020) 271 EL dokument
30.06.2020 KOMISJONI ARUANNE 2019. AASTA ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA NING SUHETE KOHTA LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA COM(2020) 272 EL dokument
30.06.2020 Letter / COM(2020) 260 EL dokument
30.06.2020 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda COM(2020) 550 EL dokument
30.06.2020 Teatis - COM(2020) 290 EL dokument
30.06.2020 Teatis - COM(2020) 289 EL dokument
30.06.2020 Teatis - COM(2020) 288 EL dokument
29.06.2020 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU istung (välisasjad) 13. juuli 2020 EL dokument
26.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse nõukogu rakendusotsust (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta COM(2020) 279 EL dokument
26.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppega moodustatud ühiskomitees kõnealuse kokkuleppe protokollide nr 1 ja nr 4 muudatuste vastuvõtmise küsimuses COM(2020) 267 EL dokument
26.06.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi (EL) 2016/2284, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, rakendamisel tehtud edusammude kohta COM(2020) 266 EL dokument
26.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, mis käsitleb Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutist piiramist COM(2020) 287 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside