Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist oskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Iirimaa) {SEK(2011) 1147 lõplik} 05.10.2011
Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias, Leedus ja Slovakkias {SEK(2011) 1387 lõplik} {SEK(2011) 1388 lõplik} 24.11.2011
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ELi ühinemise kohta rahvusvahelise puuvilla nõuandekomiteega (ICAC) 09.12.2011
KOMISJONI ARUANNE 28. AASTAARUANNE ELi ÕIGUSE KOHALDAMISE JÄRELEVALVE KOHTA (2010) {SEK(2011) 1093 lõplik} {SEK(2011) 1094 lõplik} 29.09.2011
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem Nr 1–3/2011 13.05.2011
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2010. aastal tehtud siseauditite kohta (Finantsmääruse artikli 86 lõige 4) {SEK(2011) 1189 lõplik} 10.10.2011
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE keskkonnamüra direktiivi rakendamise kohta kooskõlas direktiivi 2002/49/EÜ artikliga 11 01.06.2011
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu 19. mai 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 1165/1998 ette nähtud kiirstatistika kohta 08.06.2011
KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava rakendamise kohta 21.04.2011
KOMISJONI OTSUS, 20.12.2011, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes (EMPs kohaldatav tekst) 22.12.2011
KOMISJONI SOOVITUS, 15.12.2011, pärandi topeltmaksustamise vähendamise kohta KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile KOMISJONI SOOVITUS pärandi topeltmaksustamise vähendamise kohta {K(2011) 8819 lõplik} {SEK(2011) 1488 lõplik} {SEK(2011) 1489 lõplik} 20.12.2011
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE käibemaksu tuleviku kohta Lihtsamast, töökindlamast ja ökonoomsemast ühtse turu jaoks kohandatud käibemaksusüsteemist 06.12.2011
Lennujaamapakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (Uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) {SEK(2011) 1443 lõplik} {SEK(2011) 1444 lõplik} 01.12.2011
2011. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 3 KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu – Komisjon 15.04.2011
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3039. istung (TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED) 08.10.2010
Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta {SEK(2010) 1510 lõplik} {SEK(2010) 1511 lõplik} 09.12.2010
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas Nõukogu võttis põhjendused vastu 10. detsembril 2010 10.12.2010
20.-21. oktoober 2016 Euroopa Ülemkogu seisukohad 19.10.2016
2010. AASTA ARUANNE ELi KODAKONDSUSE KOHTA ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine 29.10.2010
2010. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 10 KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu – Komisjon 20.10.2010
2010. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 8 KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu – Komisjon 24.09.2010
2010. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 9 KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu – komisjon 14.10.2010
2011. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 6 TULUDE KOONDARVESTUS KULUDE EELARVESTUS EELARVEJAGUDE KAUPA III jagu – Komisjon 18.10.2011
2011. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 TULUDE KOONDARVESTUS TULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu - Komisjon 17.06.2011
2011. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 5 KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor X jagu – Euroopa välisteenistus 27.06.2011

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta eelnõu suhtes 18.11.2010
2013. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 1 TULUDE KOONDARVESTUS KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu – Komisjon COM(2013)156 18.03.2013
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikidega võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist 09.09.2010
Eesti seisukoht 14. mai 2014 Euroopa Komisjoni otsuse kohta, mis käsitleb programmiperioodil 2007–2013 Euroopa Kalandusfondist Eestile antava toetuse rakenduskava raames tehtavate vahemaksete peatamist 11.07.2014
Eesti parandatud seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta eelnõu suhtes COM(2016) 378 13.09.2016
Eesti põhiseisukohad Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta 18.11.2010
Eesti raamseisukohtade põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014-2020 täiendamine 03.05.2013
Eesti seisukoha täiendamine EL nõukogu soovituse, mis käsitleb Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutist piiramist ja sellise piirangu võimalikku kaotamist, kohta COM(2021) 39, COM (2021) 38 20.05.2021
Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni teenuste paketti kuuluva direktiivi, millega kehtestatakse teenustega seotud nõuetest teavitamise kord, eelnõu kohta - COM(2016) 821 17.01.2019
Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Liidu Nõukogu soovituse 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, kohta 08.06.2021
Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta COM(2020) 499 09.10.2020
Eesti seisukohad Doha arengukava raames peetavate mõnepoolsete läbirääkimiste juhiste täiendamise kohta seoses e-kaubandusega COM(2019) 165 30.05.2019
Eesti seisukohad Dublini III määruse muutmise eelnõu kohta 11.09.2014
Eesti seisukohad EL teadusuuringute ja innovatsiooni 9. raamprogrammi ettevalmistamisel COM(2018) 2 22.03.2018
Eesti seisukohad EL tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu kohta - COM(2018) 51 12.04.2018
Eesti seisukohad EL-USA vahelist andmevahetust puudutavate Euroopa Komisjoni teatiste suhtes COM(2013) 846, COM(2013) 847 27.02.2014
Eesti seisukohad ELi terviseliidu kohta - COM(2020) 724; COM(2020) 725; COM(2020) 726;COM(2020) 727 11.02.2021
Eesti seisukohad Euroopa kosmosestrateegia kohta COM(2016) 705 23.12.2016
Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta - COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536 15.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja otsuse eelnõude kohta COM(2019) 330; COM(2019) 331 12.09.2019
Eesti seisukohad Euroopa Komisjon ettepaneku kohta, mis käsitleb institutsioonidevahelist kokkulepet kohustusliku läbipaistvusregistri loomise kohta COM(2016) 627 12.01.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu tehnoloogiate ja avaliku sektori moderniseerimise paketi kohta COM(2016) 176; COM(2016) 179; COM(2016) 180 03.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa Liidu ja Mehhiko kaubandus- ja majandussuhete tulevikku käsitleva avaliku konsultatsiooni kohta 27.08.2015
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591 01.12.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni aruteludokumendi „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030“ kohta - COM(2019) 22 29.03.2019

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Arvamus ELAK-ile 14.12.2016
Arvamus ELAK-le 10.05.2012
Arvamus ELAK-le 22.09.2016
Arvamus- Eesti seisukohad sisejulgeolekufondide paketi kohta 18.01.2012
Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse seisukohtade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste direktiivi kohta. 09.01.2012
Bioenergia poliitika av konsultatsioon 04.05.2016
EL asjade komisjoni arvamus Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega lubatakse komisjonil alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise investeerimislepingu üle. 05.11.2013
EL asjade komisjoni arvamus väliskomisjonile Euroopa Komisjoni teatise "Euroopa kaitsealane tegevuskava" kohta (COM(2016) 950) 18.04.2017
ELAK arvamus väliskomisjonile 03.06.2013 04.06.2013
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaliidu süvenemise ettepanekute kohta COM(2015) 600 16.12.2015
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241 13.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“ kohta 18.10.2012
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Teadusinfo paremini kättesaadavaks: rohkem kasu avaliku sektori ja investeeringutest teadustegevusse“ ning komisjoni soovituse teadusinfo kättesaadavuse ja säilitamise kohta suhtes 18.10.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse Euroopa Sihtasutuse (FE) põhikirja eelnõu suhtes 10.04.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu elektrooniliste tõendite paketi kohta - COM(2018) 225; COM(2018) 226 13.07.2018
Eesti seisukohad automaatne kohustuslik teabevahetus COM(2013)348 26.09.2013
Energia tegevuskava aastani 2050 08.03.2012
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK SWD(2018) 114; SWD(2018) 115; COM(2018) 213 13.07.2018
Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta SWD(2016) 387; SWD(2016) 388; SWD(2016) 389; COM(2016) 740 07.03.2017
KESK arvamus 8.4.2013 26.03.2019
KESK arvamus COM(2012)576 26.03.2019
KESKK arvamus 26.03.2019
KESKK arvamus COM(2013)133 26.03.2019
KULK - väljavõte protokollist nr 08.12.2015
KULK arvamus - Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks, COM(2020)628 10.12.2020

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu arvamus nõukogu soovituse, millega tugevdatakse noortegarantiid, eelnõu kohta - COM(2020) 277 14.10.2020
Riigikogu seisukohad Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad energiatõhususe direktiivi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi läbivaatamist 08.03.2021
Riigikogu seisukohad Euroopa Komisjoni pandeemia mõju leevendamist käsitleva panganduspaketi kohta - COM(2020) 169; (COM(2020) 310 16.09.2020
Riigikogu seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele" kohta - COM(2020) 581 11.02.2021
Riigikogu seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis hindab direktiivi 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta) ülevaatamise vajadust 16.09.2020
Riigikogu seisukohad Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarve aastateks 2021-2027 kohta Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. a kohtumisel COM(2020) 441; COM(2020) 442; COM(2020) 445; COM(2020) 456 16.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise "Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas" kohta COM(2019)128 19.10.2020
Riigikogu seisukoht ESM ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 mõjude leevendamiseks 19.10.2020
Riigikogu seisukoht EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas COM(2017) 136, kohta 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi toimivust 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Fluoritud kasvuhoonegaasid – Euroopa Liidu eeskirjade ülevaade (2015–2020)“ kohta 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni digipaketti kohta - COM(2020) 65; COM(2020) 66; COM(2020) 67 15.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni kapitaliturgude liidu taastepaketi kohta - COM(2020) 280, COM(2020) 281, COM(2020) 282, COM(2020) 283, COM(2020) 337 22.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse esindushagi esitamise võimalus tarbijate kollektiivsetes huvides ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ, eelnõu kohta 09.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb uut Euroopa teadusruumi - COM(2020) 628 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ kohta COM(2020) 380 27.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa oskuste tegevuskava“ ja Euroopa Nõukogu soovituse eelnõu „Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav kutseharidus ja -õpe“ kohta - COM(2020) 274, COM(2020) 275 03.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta - COM(2020) 80, COM(2019) 640 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseks“ kohta COM(2018) 773 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Uus ringmajanduse tegevuskava puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ kohta - COM(2020) 98 16.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“ kohta - COM(2020) 299, COM(2020) 301 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta COM(2019) 70; COM(2019) 71 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 11.02.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu läbirääkimiste kohta COM(2020) 787 08.03.2021

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3039. istung (TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED) 08.10.2010
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas Nõukogu võttis põhjendused vastu 10. detsembril 2010 10.12.2010
Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektroonikaromude kohta (uuesti sõnastatud) - Nõukogu poolt vastu võetud 19. juulil 2011 29.07.2011
Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika programm - Nõukogu põhjendused Nõukogu võttis põhjendused vastu 13. detsembril 2011 15.12.2011
12. mai 2014 välisasjade nõukogu istungi ülevaade 20.05.2014
19.05.2014 põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istung 20.05.2014
20.-21. mail 2014 toimuv Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu (EYCS)istung 20.05.2014
2011. aasta eelarveprojekt = Teave riikide parlamentidele 29.11.2010
3061. nõukogu kohtumine (KESKKOND) Esmaspäev, 20. detsember 2010 (10.00) Toimumiskoht: NÕUKOGU Justus Lipsiuse Rue de la Loi 175, 1048 Brüssel 06.12.2010
3110. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: Teisipäev, 20. september 2011 (kl 11.00) Koht: NÕUKOGU JUSTUS LIPSIUSE HOONE Rue de la Loi 175, 1048 BRÜSSEL 05.09.2011
3141st meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Economic and Financial Affairs) Date: Tuesday 24 January 2012 (10 h. 00) Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS 09.01.2012
3141ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE (Affaires économiques et financières) Date: mardi 24 janvier 2012 (10 heures) Lieu: CONSEIL BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 09.01.2012
3152. kohtumine (keskkond) 9. märtsil 2012 23.02.2012
3157. istung (välisasjad) 22. märts (kl 10.00) , 23. märts (kl 10.00) 2012 08.03.2012
3166e session du Conseil Affaires étrangères 14 mai 2012 23.07.2012
3173e session du Conseil Environnement 11 juin 2012 20.07.2012
3173rd Council meeting Environment 11 June 2012 20.07.2012
3177e session du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 22 juin 2012 20.07.2012
3177th Council meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs 21 and 22 June 2012 20.07.2012
3180e session du Conseil Affaires générales 26 juin 2012 23.07.2012
3180th Council meeting General Affairs 26 June 2012 20.07.2012
3181e session du Conseil Affaires économiques et financières 10 juillet 2012 23.07.2012
3181st Council meeting Economic and Financial Affairs 10 July 2012 20.07.2012
3183e session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE (Affaires générales) 23.07.2012

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside