Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta seoses järgmise õigusakti uuesti sõnastamisega: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta COM(2021) 40 02.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb põllumajanduse sisendite ja väljundite statistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1165/2008, (EÜ) nr 543/2009 ja (EÜ) nr 1185/2009 ning nõukogu direktiiv 96/16/EÜ COM(2021) 37 02.02.2021
ROHELINE RAAMAT ELANIKKONNA VANANEMISE KOHTA Põlvkondadevahelise solidaarsuse ja vastutuse edendamine COM(2021) 50 01.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta (kodifitseeritud tekst) COM(2021) 34 01.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 11-12/2020 - COM(2021) 43 01.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsuse nr 534/2014/EL (makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale) hindamine SWD(2021) 8; COM(2021) 33 29.01.2021
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Liidu nõukogu reisipiiranguid käsitlevate soovituste kohta - COM(2021) 39, COM (2021) 38 28.01.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE JA EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGULE ELis avaliku huvi üksustele osutatavate kohustusliku auditi teenuste turul toimuva arengu kohta vastavalt määruse (EL) nr 537/2014 artiklile 27 - COM(2021) 29 28.01.2021
Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist elektrienergia siseturu ühiste normide kohta 28.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga asutatud ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses vastuvõetava otsusega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena, ning varunimekiri isikutest, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liidupoolse liikmena - COM(2020) 841 28.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 9 liidu seisukoha kohta, mis käsitleb ühiskomitee otsuse eelnõu sellise kauba kindlaksmääramise kohta, mille puhul puudub oht, et kaup liigub edaspidi liitu - COM(2020) 834 28.01.2021
COM(2020) 832 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021. Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikli 164 alusel loodud ühiskomitees seoses nimetatud lepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega COM(2020) 832 27.01.2021
COM(2020) 835 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 9 seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikli 164 alusel loodud ühiskomitees seoses põllumajandustoetustega COM(2020) 835 27.01.2021
COM(2020) 833 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021 - Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikli 164 alusel loodud ühiskomitees seoses liidu esindajate kohalolekuga COM(2020) 833 27.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaubanduskomitees seoses ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepingu XII lisa („Riigihanked“) 1. liite muutmisega COM(2021) 27 27.01.2021
KOMISJONI OTSUS, 25.1.2021, assigneeringute mitteautomaatse ülekandmise kohta 2020. aasta eelarvest 2021. aasta eelarvesse - C(2021) 320 26.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektrooniliste registrite sisu osas COM(2021) 28 26.01.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) - Vastu võetud nõukogu poolt 25. jaanuaril 2021 - 12262/1/20 26.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna töö alase Euroopa kokkuleppe (AETR) eksperdirühmas ja maanteetranspordi töörühmas COM(2021) 26 25.01.2021
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mongoolia vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu üle COM(2020) 697 25.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, millega muudetakse nõukogu soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta COM(2021) 39 25.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, millega muudetakse nõukogu 13. oktoobri 2020. aasta soovitust (EL) 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 38 25.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/XXX teatavate 2021. aasta ajutiste kalapüügivõimaluste osas liidu vetes ja vetes väljaspool liitu COM(2021) 31 25.01.2021
2021. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 1 Brexitiga kohanemise reserv COM(2021) 30 22.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni halduskomitees seoses konventsiooni muutmise ettepanekuga - COM(2021) 24 22.01.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni äriühingu tulumaksu reformi paketi kohta Euroopa Liidus COM(2016) 683; COM(2016) 685; COM(2016) 686; COM(2016) 687 10.02.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ELi reisiinfo ja –lubade süsteem (ETIAS) eelnõu kohta - COM(2016) 731 09.02.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb rahapesuvastast võitlust kriminaalõiguse vahenditega, eelnõu kohta - COM(2016) 826 09.02.2017
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavaid käibemaksumäärasid, eelnõu kohta COM(2016) 758 02.02.2017
Eesti seisukohad lõpptarbijale suunatud piiriülese e-kaubanduse käibemaksu ajakohastamise seadusandliku paketi kohta COM(2016)755; COM(2016)756; COM(2016)757 02.02.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset, eelnõu kohta - COM(2016) 750 23.01.2017
Eesti seisukohad pangandusriskide vähendamise paketis olevate eelnõude kohta COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 853; COM(2016) 854 23.01.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass), eelnõu kohta - COM(2016) 625 12.01.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjon ettepaneku kohta, mis käsitleb institutsioonidevahelist kokkulepet kohustusliku läbipaistvusregistri loomise kohta COM(2016) 627 12.01.2017
Eesti seisukohad Euroopa kosmosestrateegia kohta COM(2016) 705 23.12.2016
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014–2020 2016. aasta koondaruanne programmide rakendamise aastaaruannetest rakendusaastate 2014-2015 kohta - COM(2016) 812 21.12.2016
Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu sõlmimiseks lühiajaliste viisade väljastamise menetluse lihtsustamise kohta, eelnõu kohta 09.12.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591 01.12.2016
Eesti seisukohad Euroopa sotsiaalõigusi käsitlevas arutelus COM(2016) 127 01.12.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596 17.11.2016
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM(2015) 337 03.11.2016
Eesti seisukoht nõukogu otsuste eelnõude kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus allkirjastada ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning võimaldatakse lepingut ajutiselt kohaldada 13.10.2016
Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta COM(2016) 465; COM(2016) 468; COM(2016) 466; COM(2016) 467 10.10.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi (EL) nr 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil asutamise tõkestamist, eelnõu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhalduri juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele, eelnõu kohta COM (2016) 450; COM (2016) 452 29.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heitkogused 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku, eelnõu kohta COM(2016) 479 29.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine" kohta 29.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa uue oskuste tegevuskava paketi kohta COM(2016)381, COM(2016)382, COM(2016)383 22.09.2016
Eesti seisukohad direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Liidu sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, eelnõu kohta COM(2016) 235 22.09.2016
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM(2015) 337 22.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse, eelnõu kohta COM(2016) 482 15.09.2016

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused“) 20.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis: „Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2011–2015 IKT-lahendused aruka, jätkusuutliku ja innovaatilise valitsemise edendamiseks“) 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis: „Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2011–2015 IKT-lahendused aruka, jätkusuutliku ja innovaatilise valitsemise edendamiseks“) 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb lepingulisi suhteid piima- ja piimatootesektori) 20.03.2019
Maaelukomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb lepingulisi suhteid piima- ja piimatootesektoris) 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: Ühtekuuluvus-poliitika tulevik“) 20.03.2019
Maaelukomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis "Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: Ühtekuuluvus-poliitika tulevik") 20.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis´ kohaldamise kontrollimiseks ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade kohta 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud finantssektori kriisijuhtimise raamistiku teatise kohta 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti põhiseisukohtade osas Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta 20.03.2019
Maaelukomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta) 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta) 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda) 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta), 23.11.2010 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika programm), 23.11.2010 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne raudteepiirkond ning Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa ühtse raudteepiirkonna väljaarendamise kohta“), 17.10.2010 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõu kohta (28.10.2010) 20.03.2019
RAHK arvamus COM(2019) 64 07.03.2019
SOTK arvamus ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta COM(2019) 53 05.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus Ameerika Ühendriikidega läbirääkimised piiratud ulatusega kaubanduslepingute üle, COM(2019) 15, COM(2019) 16 01.03.2019
ÕIGK arvamus- Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, millega tehakse ettepanek laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust - COM(2018) 641. 19.02.2019
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade täiendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 653 18.02.2019
Majanduskomisjoni arvamus lennuühenduse tagamine kokkulepeta Brexiti kohta COM(2018) 893. 18.02.2019
RAHK arvamus e-kaubanduse käibemaksu rakenduspaketi kohta 13.02.2019
RAHK arvamus käibemaksusüsteemi muutmise eelnõude paketi kohta 13.02.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 16. ja 17. detsember 2019 29.11.2019
Eesti seisukohad eurorühma 4. detsembri 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 5. detsembri 2019. a istungil 28.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu transpordiministrite 2. detsembri 2019. a istungil 28.11.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 10. detsember 2019 26.11.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 9. detsember 2019 25.11.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimused) 9. ja 10. detsember 2019 25.11.2019
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of return ST 14174/19 22.11.2019
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 14164/19 22.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite 28. ja 29. novembri 2019. a kohtumisel 21.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 25. novembri 2019. a istungil 21.11.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 5. detsember 2019 21.11.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energia) 2., 3. ja 4. detsember 2019 18.11.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 2. ja 3. detsember 2019 18.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 18. novembri 2019. a istungil 14.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve ECOFIN) 15. novembri 2019. a istungil 14.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019 13.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/arengupoliitika) 25. november 2019, 3732 08.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 11. novembri 2019. a kohtumisel ning informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 07.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 21. ja 22. november 2019 07.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/kaubandus) 21. november 2019 07.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 19. november 2019 04.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 18. november 2019 31.10.2019
Eesti seisukohad eurorühma 7. novembri 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 8. novembri 2019. a istungil 31.10.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimus/eelarve) 15. november 2019 30.10.2019

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside