Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2021) 13 22.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Madalmaadel kohaldada [elektrisõidukite laadimisjaamadele] tarnitava elektri suhtes vähendatud maksumäära kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 COM(2021) 23 21.01.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi mitteõigeaegne ülevõtmine) 21.01.2021
Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist - (EL) 2018/1972 21.01.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Ühiste jõududega COVID-19 vastu COM(2021) 35 20.01.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa majandus- ja finantssüsteem: avatuse, tugevuse ja vastupidavuse edendamine - COM(2021) 32 20.01.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/41/EL, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega-COM(2021) 21 20.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/563, millega lubatakse Eesti Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2021) 14 20.01.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2002/465/JSK, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega - COM(2021) 20 20.01.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades määruses 2020/698 osutatud perioodidele järgnevatel võrdlusperioodidel (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2021) 25 19.01.2021
KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE, Kolmas eduaruanne tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta SWD(2021) 2; COM(2021) 9 19.01.2021
Teatis - COVER NOTE COM (2020)610; COM (2020)611; COM (2020)612; COM (2020)613; COM (2020)614 18.01.2021
KOMISJONI TEATIS, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Minority SafePack – miljon allkirja Euroopa mitmekesisuse toetuseks“- C(2021) 171 15.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ELi-CTC ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni muudatustega - COM(2021) 6 13.01.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Seitsmes aruanne raudteeturu arengu seire kohta vastavalt Euroopa Liidu ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL artikli 15 lõikele 4 SWD(2021) 1; COM(2021) 5 13.01.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) ühise hindamise kohta - SWD(2021) 4; COM(2021) 18 12.01.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile) rakendamise ühise läbivaatamise kohta - SWD(2021) 5; COM(2021) 19 12.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 25. juunil 2009. aastal sõlmitud lepinguga (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) loodud ELi-Šveitsi ühiskomitees seoses lepingu III peatüki ning I ja II lisa muutmisega COM(2021) 11 12.01.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile) ühise hindamise kohta SWD(2021) 3, COM(2021) 17 12.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 9. lisa osa D 28. muudatusega- COM(2021) 16 12.01.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 10 (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) IIa peatüki ning I ja II lisa muutmisega COM(2021) 4 12.01.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 25. jaanuar 2021 11.01.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 25. jaanuar 2021 08.01.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE TEINE PUHTA ÕHU POLIITIKA ARUANNE COM(2021) 3 08.01.2021
KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 7.1.2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Kodanikuühiskonna algatus massilise biomeetrilise jälgimise keelustamiseks“ C(2021) 32 07.01.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti parandatud seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta eelnõu suhtes COM(2016) 378 13.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta eelnõu suhtes COM(2016) 378 12.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi teatavaid aspekte, eelkõige kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid, mille asukoht ei ole teada 08.09.2016
Eesti täiendavad seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, eelnõu kohta COM(2016) 128 08.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda, eelnõu suhtes 18.08.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu reisilaevade ohutuse paketi kohta COM(2016) 369; COM(2016) 370; COM(2016) 371 18.08.2016
Teatis - COVER NOTE Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (Text with EEA relevance) [doc. 9565/16 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TELECOM 102 JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30 - COM (2016) 283 28.07.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määruse eelnõu kohta 15.07.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuseid, eelnõu kohta 07.07.2016
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse Euroopa Komisjoni alustama läbirääkimisi rahvusvahelise raudteeliikluse konventsiooni üle 30.06.2016
Informatsioon ja Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ühisteatise Euroopa Parlamendile ja nõukogule "Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik. Euroopa Liidu lahendus" kohta JOIN(2016) 18 16.06.2016
Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas kohta 09.06.2016
Eesti seisukohad Kreeka finantsabi programmi esimese ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 09.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb idufirmade algatust 09.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni eprivaatsuse direktiivi hindamist ja läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta 09.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta COM(2016) 194; COM(2016) 196; COM(2016) 205 06.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuse, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta COM (2016) 197; COM(2016) 270; COM(2016) 271; COM(2016) 272 06.06.2016
Eesti seisukohad nõukogu otsuste, mis käsitlevad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu lepingu, mis puudutab andmekaitsereegleid õiguskaitsevaldkonnas, allkirjastamist ning sõlmimist, eelnõude kohta COM(2016) 237; COM(2016) 238 03.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tulumaksualase teabe avalikustamist teatavate äriühingute ja filiaalide poolt, eelnõu kohta 03.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu tehnoloogiate ja avaliku sektori moderniseerimise paketi kohta COM(2016) 176; COM(2016) 179; COM(2016) 180 03.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb julgeoleku ja arengu toetamist kolmandates riikides suutlikkuse suurendamise kaudu 02.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rakendusotsuse, mis käsitleb Privacy Shield mehhanismiga ühinenud USA ettevõtete andmekaitse taseme piisavust, eelnõu kohta 26.05.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale mandaat Euroopa Liidu nimel alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel kehtiva üldlepingu uuendamiseks 19.05.2016
Euroopa Nõukogu otsuste eelnõud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta; COM(2016)109, COM(2016)111 12.05.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb hinnangu andmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2007/59 /EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta 12.05.2016

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi 2008/114 avaliku konsultatsiooni kohta 11.02.2019
RAHK arvamus Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta  30.01.2019
Majanduskomisjoni arvamus:Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni teenuste paketti kuuluva direktiivi, millega kehtestatakse teenustega seotud nõuetest teavitamise kord, eelnõu kohta – COM(2016) 821 30.01.2019
VÄLK arvamus Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 24.01.2019
PÕSK arvamus Eesti seisukohtade Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 24.01.2019
Maaelukomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi kohta aastateks 2021-2027 COM (2018) 392, COM (2018) 393, COM (2018) 394 23.01.2019
Maaelukomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine“ kohta COM(2018) 673 23.01.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 23.01.2019
RAHK arvamus. Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 22.01.2019
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 22.01.2019
PÕSK arvamus Eesti seisukohtade määruse, millega vabastatakse Kosovo kodanikud viisanõudest Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile reisimise ja seal lühiajalise viibimise korral, eelnõu kohta COM(2016)277; COM(2018)543 16.01.2019
PÕSK arvamus Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta COM(2018) 383; COM(2018) 384 18.12.2018
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta COM(2018) 383; COM(2018) 384 17.12.2018
VÄLK arvamus Eesti seisukohtade EL naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi eelnõu (COM(2018) 460) kohta 17.12.2018
RAHK arvamus fi.asutuste usaldusn.täitmise ja rahapesu järelevalv 13.12.2018
RIKK arvamus: Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta 12.12.2018
MAJK arvamus: Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta 11.12.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise kohta, eelnõu suhtes COM(2018) 640 06.12.2018
RAHK arvamus seisukohad (ESM) reformi aruteludes 06.12.2018
MAJK arvamus: Eesti seisukohad tehisintellekti teatise kohta 05.12.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta COM(2018) 631; COM(2018) 633; COM(2018) 634 05.12.2018
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise kohta, eelnõu suhtes COM(2018) 640 03.12.2018
RAHK arvamus ühtekuuluvuspoliitika raamistiku kohta 23.11.2018
RAHK arvamus Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta 19.11.2018
RAHK arvamus seisukohad Euroopa Liidu eelarve tulude kohta 2021-2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks 14.11.2018

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 08. november 2019 24.10.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (haridus, noored, kultuur ja sport) 08. november 2019 21.10.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 24. oktoobri 2019. a istungil 17.10.2019
Parandus - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on Competition Policy 2018 - SWD(2019) 297; COM(2019) 339 14.10.2019
Eesti seisukohad EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu 14.-15. oktoobri 2019.a istungil 10.10.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. oktoobri 2019. a istungil ning informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 10.10.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervis ja tarbijakaitse) 24. oktoober 2019, 3706 09.10.2019
Eesti seisukohad eurorühma 9. oktoobri 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 10. oktoobri 2019. a istungil 04.10.2019
Noot - Note Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation addressing the deficiencies identified in the evaluation of Ireland in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12656/19 03.10.2019
Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Czechia on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 12648/19 03.10.2019
Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Latvia on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12655/19 03.10.2019
NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12654/19 03.10.2019
NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Germany on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 12653/19 03.10.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 15. oktoober 2019 01.10.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 14., 15. oktoober 2019 01.10.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 14. oktoober 2019 30.09.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 10. oktoober 2019 26.09.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 07.-08. oktoober 2019 23.09.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 04. oktoober 2019 19.09.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 26. ja 27. september 2019 12.09.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 24. september 2019, 3714 10.09.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 16. september 2019 30.08.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 28. ja 29. augustil 2019. a toimuval kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel 22.08.2019
Eesti seisukohad 29. ja 30. augustil 2019. a toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel 22.08.2019

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside