Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/1629 (millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ) komisjonile delegeeritud volituste rakendamise kohta - COM(2021) 91 02.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ COM(2021) 99 02.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 15 kohase reisi- ja tervisekindlustuse kasutamise kohta viisaomanike poolt liikmesriikides viibimise ajal COM(2021) 92 02.03.2021
STATEMENT OF THE COUNCIL'S REASONS Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Customs programme for cooperation in the field of customs and repealing Regulation (EU) No 1294/2013 - Statement of the Council's reasons – Adopted by the Council on 1 March 2021 02.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302 (mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid) kohaldamise kohta - COM(2021) 90 26.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ühise eraldisfondi kasutuselevõtmise kohta COM(2021) 88 26.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Eestile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras COM(2021) 104 26.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) SEC(2021) 90 - SWD(2021) 27 - SWD(2021) 28 - SWD(2021) 29; COM(2021) 85 25.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine – ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia SEC(2021) 89 - SWD(2021) 25 - SWD(2021) 26; COM(2021) 82 25.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid aastatel 2018-2019 - COM(2021) 79 25.02.2021
Ettepanek: Nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa Horisont“ raames ELi ja Aafrika ülemaailmne tervishoiupartnerlus (Global Health EDCTP3) SEC(2021) 100 - SWD(2021) 37 - SWD(2021) 38 ; COM(2021) 87 25.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 (mis käsitleb Euroopa turismistatistikat) alusel komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta COM(2021) 86 25.02.2021
Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta 25.02.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (Euroopa vahistamismääruse raamotsuse mittenõuetekohane ülevõtmine) 25.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Taani Kuningriigi ning Euroopa Politseiameti vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe hindamise kohta SWD(2021) 22; COM(2021) 77 23.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile 16. jaanuari 2019. aasta määrusega (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2021) 75 22.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses erinevustest teatamisega rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 6. lisa II osas COM(2021) 74 22.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel COM(2021) 70 22.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 295/2008 (ettevõtluse struktuurstatistika kohta) rakendamise kohta COM(2021) 67 22.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komiteede tegevuse kohta 2019. aastal SWD(2021) 21; COM(2021) 69 22.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 71 19.02.2021
Ettepanek - COM(2021) 65 19.02.2021
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi panus reeglitel põhineva mitmepoolsuse tugevdamiseks- JOIN(2021) 3 19.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE HERA Incubator – COVID-19 variantidega seotud ohu ühine ennetamine COM(2021) 78 18.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kaubanduspoliitika läbivaatamine – avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika COM(2021) 66 18.02.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tulumaksualase teabe avalikustamist teatavate äriühingute ja filiaalide poolt, eelnõu kohta 03.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu tehnoloogiate ja avaliku sektori moderniseerimise paketi kohta COM(2016) 176; COM(2016) 179; COM(2016) 180 03.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb julgeoleku ja arengu toetamist kolmandates riikides suutlikkuse suurendamise kaudu 02.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rakendusotsuse, mis käsitleb Privacy Shield mehhanismiga ühinenud USA ettevõtete andmekaitse taseme piisavust, eelnõu kohta 26.05.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale mandaat Euroopa Liidu nimel alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel kehtiva üldlepingu uuendamiseks 19.05.2016
Euroopa Nõukogu otsuste eelnõud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta; COM(2016)109, COM(2016)111 12.05.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb hinnangu andmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2007/59 /EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta 12.05.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni käibemaksu tegevuskava puudutava teatise kohta COM(2016) 148 12.05.2016
Eesti seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, eelnõu kohta COM(2016) 106, COM(2016) 107, COM(2016) 108 05.05.2016
Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, eelnõu kohta - COM(2016) 34 05.05.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009, eelnõu kohta - COM(2016) 157 05.05.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, eelnõu kohta COM(2016) 128 28.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil, eelnõu kohta COM(2016) 134 28.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kvalifikatsioonide tunnustamist, eelnõu kohta COM(2016) 82 28.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat 21.04.2016
Eesti seisukohad, mis käsitlevad Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide vahelist partnerlust pärast 2020. aastat JOIN(2015) 33 21.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni dokumendi kohta, mis käsitleb rongireisijate õigusi ja kohustusi 07.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu gaasivarustuskindluse paketi kohta COM(2016) 49; COM(2016) 51; COM(2016) 52; COM(2016) 53 07.04.2016
Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni dokumendi kohta, mis käsitleb tööandja kohustust teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (nn kirjaliku teavitamise direktiiv 91/533/EMÜ) 31.03.2016
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni maksustamise vältimise vastase paketi kohta COM(2016) 23; COM(2016) 24; COM(2016) 25; COM(2016) 26; C(2016) 271 31.03.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega sätestatakse sagedusala 470–790 MHz kasutamine Euroopa Liidus, eelnõu kohta COM(2016) 43 17.03.2016
Eesti seisukohad Türgi pagulasrahastu rakendamise kohta C(2015)9500 17.03.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb teabe vahetamist kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS), eelnõu kohta COM(2016) 7 03.03.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist 01.03.2016
Eesti seisukohad prospektimääruse eelnõu kohta COM(2015) 583 25.02.2016

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
RAHK arvamus seisukohad (ESM) reformi aruteludes 06.12.2018
MAJK arvamus: Eesti seisukohad tehisintellekti teatise kohta 05.12.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta COM(2018) 631; COM(2018) 633; COM(2018) 634 05.12.2018
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise kohta, eelnõu suhtes COM(2018) 640 03.12.2018
RAHK arvamus ühtekuuluvuspoliitika raamistiku kohta 23.11.2018
RAHK arvamus Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta 19.11.2018
RAHK arvamus seisukohad Euroopa Liidu eelarve tulude kohta 2021-2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks 14.11.2018
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb aastaaegadega seotud kellakeeramist, eelnõu kohta 13.11.2018
VÄLK arvamus Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu (HR(2018) 94) kohta 13.11.2018
RAHK arvamus piiriüleste meetmete kohta COM(2018) 329 13.11.2018
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi muutmise eelnõu kohta 08.11.2018
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu kohta 05.11.2018
RAHK arvamus InvestEU programm 25.10.2018
RAHK arvamus reformide tugiprogramm 24.10.2018
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021-2027 digitaalse Euroopa programm, eelnõu kohta 24.10.2018
VÄLK arvamus nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja –territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu COM(2018) 461) kohta 23.10.2018
VÄLK arvamus määruse eelnõu kohta, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)- SEC(2018) 310; SWD(2018) 337; COM(2018) 465 23.10.2018
RAHK arvamus Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend 23.10.2018
RAHK arvamus keskkonna jätkusuutlikkust toetava rahastamise ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu kohta 22.10.2018
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta - COM(2018) 471 18.10.2018
ÕIGK arvamus Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõude kohta - COM(2018) 472; COM(2018) 473; COM(2018) 474 18.10.2018
KULK arvamus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021-2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437 17.10.2018
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta COM(2018) 380 17.10.2018
VÄLK arvamus Eesti seisukohtade Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu (COM(2018) 476) kohta 17.10.2018
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379 17.10.2018

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/kaubandus) 21. november 2019 07.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 19. november 2019 04.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 18. november 2019 31.10.2019
Eesti seisukohad eurorühma 7. novembri 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 8. novembri 2019. a istungil 31.10.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimus/eelarve) 15. november 2019 30.10.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 11. ja 12. november 2019, 3726 28.10.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 08. november 2019 24.10.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (haridus, noored, kultuur ja sport) 08. november 2019 21.10.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 24. oktoobri 2019. a istungil 17.10.2019
Parandus - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on Competition Policy 2018 - SWD(2019) 297; COM(2019) 339 14.10.2019
Eesti seisukohad EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu 14.-15. oktoobri 2019.a istungil 10.10.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. oktoobri 2019. a istungil ning informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 10.10.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervis ja tarbijakaitse) 24. oktoober 2019, 3706 09.10.2019
Eesti seisukohad eurorühma 9. oktoobri 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 10. oktoobri 2019. a istungil 04.10.2019
Noot - Note Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation addressing the deficiencies identified in the evaluation of Ireland in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12656/19 03.10.2019
Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Czechia on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 12648/19 03.10.2019
Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Latvia on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12655/19 03.10.2019
NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12654/19 03.10.2019
NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Germany on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 12653/19 03.10.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 15. oktoober 2019 01.10.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 14., 15. oktoober 2019 01.10.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 14. oktoober 2019 30.09.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 10. oktoober 2019 26.09.2019
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 07.-08. oktoober 2019 23.09.2019

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside