Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia JOIN(2016) 29 08.06.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Pagulaskriisi lahendamine Euroopas: ELi välistegevuse roll JOIN(2015) 40 09.09.2015
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Julgeolekusektori reformi toetava, kogu ELi hõlmava strateegilise raamistiku elemendid SWD(2016) 221; JOIN(2016) 31 11.07.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Julgeoleku ja arengu toetamine suutlikkuse suurendamise kaudu - partnerite toetamine kriiside ärahoidmisel ja ohjamisel JOIN(2015) 17 28.04.2015
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2015–2019) „Inimõigused ELi tegevuskava keskmes” JOIN(2015) 16 28.04.2015
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik Euroopa Liidu lahendus JOIN(2016) 18 13.04.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liit, Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkond: ühised jõupingutused ühise tuleviku nimel JOIN(2019) 6 17.04.2019
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu piirkondlik strateegia Süürias ja Iraagis ning Da’eshi oht JOIN(2015) 2 09.02.2015
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika JOIN(2016) 21 28.04.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ebaseaduslike tulirelvade ning väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastast võitlust käsitleva ELi strateegia elemendid „Tagades relvade turvalisuse, kaitseme kodanikke“- JOIN(2018) 17 13.06.2018
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid JOIN(2016) 30 27.06.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi strateegia Myanmaris/Birmas: eripartnerlus demokraatia, rahu ja heaolu edendamiseks JOIN(2016) 24 01.06.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi panus reeglitel põhineva mitmepoolsuse tugevdamiseks- JOIN(2021) 3 19.02.2021
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks JOIN(2020) 18 17.12.2020
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi ja Iraagi koostöö strateegia elemendid JOIN(2018) 1 18.01.2018
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024)- JOIN(2020) 5 26.03.2020
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi Süüria strateegia alused JOIN(2017) 11 15.03.2017
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOLMAS TEGEVUSKAVA (GAP III) – AMBITSIOONIKAS TEGEVUSKAVA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA NAISTE MÕJUVÕIMU SUURENDAMISEKS ELi VÄLISTEGEVUSES - SWD(2020) 284, JOIN(2020) 17 25.11.2020
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi India strateegia alused JOIN(2018) 28 20.11.2018
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi Afganistani-strateegia elemendid - JOIN(2017) 31 24.07.2017
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EL ja Kesk-Aasia: uued võimalused tugevama partnerluse loomiseks - JOIN(2019) 9 17.05.2019
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EL ja ASEAN: strateegiline partnerlus JOIN(2015) 22 18.05.2015
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aafrika ja ELi partnerluse uus hoog SWD(2017) 150; SWD(2017) 151; JOIN(2017) 17 04.05.2017
ÜHISTEATIS EUROOPA ÜLEMKOGULE, EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE PARTNERLUS VAHEMERE LÕUNAPIIRKONNAGA DEMOKRAATIA JA ÜHISE HEAOLU NIMEL 09.03.2011
ÜHISE TÖÖHÕIVEARUANDE PROJEKT järgmise dokumendi juurde: Komisjoni teatis „2014. aasta majanduskasvu analüüs” COM(2013) 801 13.11.2013

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks 09.09.2010
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse reeglid tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks, eelnõu kohta 05.09.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, eelnõu kohta 14.01.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, eelnõu kohta 23.12.2010
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis´ kohaldamise kontrollimiseks ning määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, eelnõude kohta 10.11.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm, eelnõu kohta - COM(2018) 434 04.10.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 277 12.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta eelnõu suhtes 08.12.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 279 15.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise kohta eelnõu suhtes COM(2018) 640 29.11.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ - COM(2018) 367 13.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus - COM(2018) 440 13.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse elektroonilise kaubaveoteabe kohta eelnõu suhtes - COM(2018) 279 05.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires - COM(2021) 85 15.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380 20.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa kodanikualgatuse kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 482 22.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa andmehalduse kohta (andmehaldust käsitlev õigusakt) eelnõu suhtes COM(2020) 767 11.02.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu lühikeseks müügi määruse eelnõu ja börsiväliste tuletisinstrumentide määruse eelnõu suhtes 13.01.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise määruse eelnõu kohta COM(2018) 209 22.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid käsitleva direktiivi eelnõu suhtes 26.05.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637 22.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest, eelnõu suhtes 06.10.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses riskidega, mis tulenevad töötajate kokkupuutest füüsikaliste mõjuritega (elektromagnetväljad), eelnõu kohta 09.09.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ, eelnõu kohta  COM(2018) 184 31.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, eelnõu kohta - COM(2017) 489 01.03.2018

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
RAHK arvamus InvestEU programm 25.10.2018
RAHK arvamus Euroopa pangandusjärelvalve COM(2011)594 18.10.2012
RAHK arvamus Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta - COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536 08.03.2018
RAHK arvamus 13.06.2014
RAHK arvamus 06.06.2014
RAHK arvamus 20.02.2014
Põhiseaduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 810/2009, millega on kehtestatud ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) eelnõu kohta SWD(2018) 77; SWD(2018) 78; COM(2018) 252 07.06.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu määruse, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamist, eelnõu kohta - COM(2018) 212 13.06.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus.Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi määruse, mis käsitleb Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalikke sätteid, eelnõu kohta 05.11.2013
Põhiseaduskomisjoni arvamus valge raamatu "Ülevaade ja Eesti seisukohad euro tugevdamiseks" kohta 28.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus rände tegevuskava kohta 11.06.2015
Põhiseaduskomisjoni arvamus piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta COM(2018) 631; COM(2018) 633; COM(2018) 634 05.12.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus nõukogu soovitusele, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta COM(2020)499 01.10.2020
Põhiseaduskomisjoni arvamus nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa” 28.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus eCall-paketi kohta 06.11.2013
Põhiseaduskomisjoni arvamus Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja töökorda puudutava küsimustiku kohta 20.10.2016
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta COM(2011) 866 28.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu kohta COM (2017) 8 13.04.2017
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, eelnõu kohta (COM(2012) 499, COM(2012) 500) 19.11.2012
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise kohta, eelnõu suhtes COM(2018) 640 06.12.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem 28.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse ühenduse piirieeskirja ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni 26.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, COM(2011) 559 27.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis´ kohaldamise kontrollimiseks ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade kohta 20.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta, eelnõu ja teatise “Avatud andmed. Innovatsiooni, majanduskasvu ja läbipaistva juhtimise mootor” kohta 28.03.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe [doc. 11227/19 - COM(2019) 330 FINAL] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Institute of Innovation and Technology (recast) [doc. 11228/19 - COM(2019) 330; COM(2019) 331 04.03.2020
Teatis - COVER NOTE From: Houses of the Oireachtas, National Parliament of Ireland Subject: European Parliament Proposal for a Council decision adopting the provisions amending the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage [doc. ST14743/15 PE 184, INST 428, JUR 753, FREMP 281 - P8_TA(2015)0395 10.02.2016
Teatis 28.09.2010
Teade - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5904/21 11.02.2021
Teade - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5912/21 11.02.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 7155/18 23.03.2018
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border - 5867/18 06.02.2018
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 7153/18 23.03.2018
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of data protection- 7157/18 23.03.2018
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 7158/18 23.03.2018
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out recommendations addressing the deficiencies identified in the evaluation of Cyprus in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12.02.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Germany on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy - 12392/20 23.11.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Germany on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 13745/20 11.12.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Belgium on the application of the Schengen acquis in the field of return 12.02.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Slovak Republic on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 12493/20 18.11.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 12450/20 20.11.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 12490/20 18.11.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12462/20 18.11.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external air borders (Border Crossing Points Orly Airport Paris and Nice Airport) - 6506/20 05.03.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 26.07.2019
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 6510/20 05.03.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System - 6507/20 05.03.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Republic of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation 9991/20 31.07.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of return 9992/20 31.07.2020

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside