Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
27.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi strateegia, mis käsitleb tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse väärkohtlemise vastu COM(2020) 607 EL dokument
27.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi uimastitevastase võitluse programm ja tegevuskava 2021-2025 COM(2020) 606 EL dokument
27.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/1601 establishing the European Fund for Sustainable Development (EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund [8505/20 - COM(2020) 407 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 407 EL dokument
24.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi (EL) 2016/681 (mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks) läbivaatamise kohta SWD(2020) 128; COM(2020) 305 EL dokument
24.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile direktiiviga 2010/75/EL (tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta COM(2020) 334 EL dokument
24.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra SWD(2020) 141; COM(2020) 332 EL dokument
23.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2012/232/EL, millega lubatakse Rumeenial kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 COM(2020) 331 EL dokument
23.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus lähenemisviis Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale – Atlandi ookeani piirkonna tegevuskava 2.0 Euroopa Liidu Atlandi ookeani piirkonna säästva, vastupanuvõimelise ja konkurentsivõimelise meremajanduse ajakohastatud tegevuskava SWD(2020) 140; COM(2020) 329 EL dokument
22.07.2020 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKOND: 2019. AASTA ARUANNE JOIN(2020) 13 EL dokument
22.07.2020 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE MACAU ERIHALDUSPIIRKOND: 2019. AASTA ARUANNE JOIN(2020) 12 EL dokument
21.07.2020 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937 - Vastu võetud nõukogu poolt 20. juulil 2020 6800/1/20 EL dokument
21.07.2020 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta - Vastu võetud nõukogu poolt 20. juulil 2020 6799/1/20 EL dokument
20.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS millega muudetakse rakendusotsust 2013/680/EL, millega lubatakse Taani Kuningriigil ja Rootsi Kuningriigil pikendada erimeetme kohaldamist, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168, 169, 170 ja 171 COM(2020) 328 EL dokument
20.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artikli 24 lõike 3 kohane 2019. aasta hinnang edusammudele, mida liikmesriigid on teinud 2020. aastaks seatud riiklike energiatõhususe eesmärkide saavutamisel ja energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL rakendamisel COM(2020) 326 EL dokument
17.07.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS piiriüleste maksete kohta liidus (kodifitseeritud tekst) COM(2020) 323 EL dokument
17.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE VÄLISTEGEVUSE TAGATISFONDI JA SELLE HALDAMISE KOHTA 2019. AASTAL SWD(2020) 136; COM(2020) 327 EL dokument
16.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust 2003/77/EÜ, millega kehtestatakse likvideeritava ESTÜ varade ja pärast likvideerimise lõpetamist söe ja terase teadusfondi varade haldamise mitmeaastased finantssuunised COM(2020) 321 EL dokument
16.07.2020 Ettepanek - COM(2020) 320 EL dokument
16.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust 2003/76/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamiseks vajalikud meetmed COM(2020) 319 EL dokument
16.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta SEC(2020) 271; SWD(2020) 129; SWD(2020) 130; SWD(2020) 131; COM(2020) 314 EL dokument
16.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Lähituleviku tegevuskava, et tagada ELi tervishoiusüsteemi valmisolek COVID-19 puhanguteks COM(2020) 318 EL dokument
16.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Hea maksuhaldustava ELis ja mujal COM(2020) 313 EL dokument
16.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ÕIGLASE JA LIHTSA MAKSUSTAMISE TEGEVUSKAVA, MILLEGA TOETATAKSE MAJANDUSE TAASTAMISE STRATEEGIAT COM(2020) 312 EL dokument
15.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE selle kohta, kuidas Euroopa Pangandusjärelevalve täidab asukohaga seotud nõudeid COM(2020) 317 EL dokument
15.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmeid ja programmi „Horisont 2020“ järelevalvet käsitlev 2019. aasta aruanne COM(2020) 316 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside