Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
05.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel sõlmitud vabakaubanduslepingu kultuurikoostöö protokolli artikli 5 kohase audiovisuaalse ühistoodangu suhtes kohaliku ja piirkondliku kultuurilise sisu edendamise kavade kohaldamise pikendamist - COM(2020) 92 EL dokument
14.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta seoses ÜRO eeskirjade nr 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 ja 150 muudatusettepanekute, üldise tehnilise normi nr 2 muudatusettepaneku, ühisresolutsiooni MR.1 muudatusettepaneku, konsolideeritud resolutsioonide R.E.3 ja R.E.5 muudatusettepanekute ning ettepanekutega anda luba töötada välja üldise tehnilise normi nr 6 muudatus ja uus üldine tehniline norm elektriajamiga sõidukite võimsuse kindlaksmääramise (DEVP) kohta - COM(2019) 480 EL dokument
29.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb seisukohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Põhja-Atlandi lõhekaitsekonventsiooni raames seoses Ühendkuningriigi taotlusega ühineda selle konventsiooniga, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/937 - COM(2020) 626 EL dokument
17.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Leedu Vabariigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 COM(2020) 812 EL dokument
17.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Madalmaadel kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168 ja 168a COM(2020) 728 EL dokument
16.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Iirimaale määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras COM(2020) 754 EL dokument
21.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Tšehhile luba kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 - COM(2019) 283 EL dokument
13.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Hispaanial ja Prantsusmaal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 5 - COM(2019) 583 EL dokument
21.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Madalmaadel kohaldada [elektrisõidukite laadimisjaamadele] tarnitava elektri suhtes vähendatud maksumäära kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 COM(2021) 23 EL dokument
11.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse otsust 2007/884/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil jätkata meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 169 - COM(2019) 547 EL dokument
20.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/563, millega lubatakse Eesti Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2021) 14 EL dokument
05.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise, valideerimise ja vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta - COM(2020) 849 EL dokument
02.05.2019 Ettepanek: nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2019) 210 EL dokument
05.07.2019 Euroopa Liidu üldeelarve PROJEKT 2020. eelarveaastaks - Üldine sissejuhatus - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus jagude kaupa COM(2019) 400 EL dokument
03.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu (üldasjad) 18. juuni 2019, 3702 EL dokument
11.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)) 27. ja 28. veebruar 2020 EL dokument
24.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 08. november 2019 EL dokument
22.08.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (transport, telekommunikatsioon ja energia) 20. september 2019 EL dokument
01.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 15. juuli 2019 EL dokument
30.08.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 16. september 2019 EL dokument
13.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 28. jaanuar 2020 EL dokument
05.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 20. veebruar 2020 EL dokument
16.03.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 23. märts 2020 tühistatud EL dokument
07.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 21. ja 22. november 2019 EL dokument
09.12.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (justiits- ja siseasjad) 14. detsember 2020 ei toimu EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside