Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Ülemkogu ja euroala tippkohtumisest 26. ja 27. oktoobril 2011. a 03.11.2011
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. detsembri 2011. a kohtumisest 15.12.2011
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 7. ja 8. veebruari 2013. a kohtumisest 14.02.2013
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. a kohtumisest 10.02.2011
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. a mitteametlikust kohtumisest 09.02.2012
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 28. ja 29.oktoobri 2010. a kohtumisest 04.11.2010
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 28. ja 29. juuni 2012. a kohtumisest 05.07.2012
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 26. ja 27. juuni 2014. a kohtumisest 03.07.2014
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2011. a kohtumisest 31.03.2011
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri 2011. a kohtumisest 27.10.2011
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 23. mai 2012. a mitteametlikust kohtumisest 07.06.2012
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. juuni 2011. a kohtumisest 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. a kohtumisest 06.06.2013
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 16. septembri 2010. a kohtumisest 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 16. juuli 2014. a erakorralisest kohtumisest 24.07.2014
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 16. ja 17. detsembri 2010. a kohtumisest 23.12.2010
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 1. ja 2. märtsi 2012. a kohtumises 08.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 31. jaanuari 2011. a istungitest 10.02.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 22. novembri 2010. a istungitest 02.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 21. veebruari 2011. a istungitest 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 21. märtsi 2011. a istungitest 31.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 5. detsembri 2011. a istungist 15.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 15. novembri 2011. a istungist 24.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 12. septembri 2011. a istungist 22.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 11. oktoobril 2011. a istungist 20.10.2011

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014–2020 2016. aasta koondaruanne programmide rakendamise aastaaruannetest rakendusaastate 2014-2015 kohta - COM(2016) 812 21.12.2016
Informatsioon ja Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ühisteatise Euroopa Parlamendile ja nõukogule "Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik. Euroopa Liidu lahendus" kohta JOIN(2016) 18 16.06.2016
Informatsioon Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja määruse kohta, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas 11.09.2014
Informatsioon Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja määruse kohta, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega 11.09.2014
Hispaania finantssektori poliitika tingimuslikkuse vastastikuse mõistmise memorandumi 19.07.2012
Finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse esitamine Euroopa Komisjonile 04.10.2012
Euroopa stabiilsusmehhanismi juhatajate nõukogu põhimõttelise finantsabiotsuse kavandi esitamine KOM(2015)357 20.07.2015
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega luuakse tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik, kohta tehtava liikmesriikide ühisavaldusega liitumine 18.06.2015
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika programm 11.11.2010
Euroopa Nõukogu otsuste eelnõud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta; COM(2016)109, COM(2016)111 12.05.2016
Euroopa Komisjoni roheline raamat "Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem" 04.11.2010
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooniga loodud ühiskomitees võetav seisukoht seoses selle töökorra vastuvõtmisega - COM(2014) 193 27.03.2014
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid COM(2013)157 18.03.2013
Eesti uuendatud seisukohad aastate 2021–2027 Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimisteks Eestile strateegiliselt olulistel teemadel  COM(2018) 321 15.06.2018
Eesti täiendavad seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, eelnõu kohta COM(2016) 128 08.09.2016
Eesti täiendatud seisukoht võrgu-ja infoturbe direktiivi kohta 17.12.2015
Eesti täiendatud seisukoht Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse esindushagi esitamise võimalus tarbijate kollektiivsetes huvides ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ, eelnõu kohta 04.09.2020
Eesti täiendatud seisukoht Euroopa Komisjoni algatatud ühinguõiguse paketti kuuluva ja äriühingute piiriülest liikuvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 241 13.06.2019
Eesti täiendatud seisukohad Euroopa Liidu õhusaaste vähendamise paketi kohta COM(2013) 917, COM(2013) 918, COM(2013) 919, COM(2013) 920 20.11.2014
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Liidu nõukogu reisipiiranguid käsitlevate soovituste kohta - COM(2021) 39, COM (2021) 38 28.01.2021
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 kohta COM(2014) 520 18.09.2014
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigusja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda, eelnõu kohta - COM(2016) 287 31.03.2017
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM(2015) 337 22.09.2016
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM(2015) 337 03.11.2016
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM(2015) 337 13.02.2017

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Õiguskomisjoni arvamus - Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks COM(2014) 154, SWD(2014) 63 22.05.2014
Õiguskomisjoni arvamus 09.10.2012
ÕIGK arvamus-Tarbijate kollektiivsete huvide kaitse direktiivi eelnõu 11.06.2018
ÕIGK arvamus-Tarbijakaitse eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise direktiivi eelnõu 11.06.2018
ÕIGK arvamus-Euroopa rände tegevuskava 15.06.2015
ÕIGK arvamus-Euroopa julgeoleku tegevuskava 15.06.2015
ÕIGK arvamus-Eesti seisukohad nõukogu määruse, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve, eelnõu kohta COM(2016) 411 26.09.2016
ÕIGK arvamus-Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes COM(2017) 772 08.03.2018
ÕIGK arvamus-EL sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta 16.06.2016
ÕIGK arvamus- Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, eelnõu kohta - COM(2017) 489 12.03.2018
ÕIGK arvamus- Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, millega tehakse ettepanek laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust - COM(2018) 641. 19.02.2019
ÕIGK arvamus- 29.05.2018
ÕIGK arvamus äriühingu tuleviku konsultatsioon 26.03.2019
ÕIGK arvamus rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta 07.12.2015
ÕIGK arvamus com(2013)42 26.03.2019
ÕIGK arvamus Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamine, Eurodac määruse muudatuse... 16.06.2016
ÕIGK arvamus Euroopa Sihtasutuse põhikirja määruse eelnõu osas 26.03.2019
ÕIGK arvamus Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõude kohta - COM(2018) 472; COM(2018) 473; COM(2018) 474 18.10.2018
ÕIGK arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, eelnõu kohta COM(2017) 571 08.03.2018
ÕIGK arvamus COM(2012)614 26.03.2019
ÕIGK arvamus COM(2012)335 26.03.2019
ÕIGK arvamus - kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta 05.03.2018
ÕIGK arvamus - Eesti täiendatud seisukoht Euroopa Komisjoni algatatud ühinguõiguse paketti kuuluva ja äriühingute piiriülest liikuvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 241 09.09.2019
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta COM(2018) 383; COM(2018) 384 17.12.2018
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379 17.10.2018

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148, eelnõu kohta - COM(2020) 823 20.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kriitilise tähtsusega üksuste vastupanuvõimet eelnõu kohta - COM(2020) 829 09.04.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus eelnõu suhtes - COM(2020) 682 11.02.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta COM(2020)21; COM(2020)22; COM(2020)23 16.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europoli) volituste laiendamise kohta COM(2020) 791; COM(2020) 796 19.04.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta - COM(2020) 789 09.04.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu terviseliidu kohta - COM(2020) 724; COM(2020) 725; COM(2020) 726;COM(2020) 727 20.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu nõukogu reisipiiranguid käsitlevate soovituste kohta - COM(2021) 39, COM (2021) 38 08.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu läbirääkimiste kohta COM(2020) 787 08.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 11.02.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta COM(2019) 70; COM(2019) 71 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“ kohta - COM(2020) 299, COM(2020) 301 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Uus ringmajanduse tegevuskava puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ kohta - COM(2020) 98 16.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseks“ kohta COM(2018) 773 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta - COM(2020) 80, COM(2019) 640 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa oskuste tegevuskava“ ja Euroopa Nõukogu soovituse eelnõu „Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav kutseharidus ja -õpe“ kohta - COM(2020) 274, COM(2020) 275 03.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ kohta COM(2020) 380 27.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb uut Euroopa teadusruumi - COM(2020) 628 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse esindushagi esitamise võimalus tarbijate kollektiivsetes huvides ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ, eelnõu kohta 09.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241 19.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni kapitaliturgude liidu taastepaketi kohta - COM(2020) 280, COM(2020) 281, COM(2020) 282, COM(2020) 283, COM(2020) 337 22.10.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni digipaketti kohta - COM(2020) 65; COM(2020) 66; COM(2020) 67 15.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Fluoritud kasvuhoonegaasid – Euroopa Liidu eeskirjade ülevaade (2015–2020)“ kohta 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi toimivust 19.10.2020
Riigikogu seisukoht EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas COM(2017) 136, kohta 19.10.2020

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. oktoobri 2014. a kohtumisest ning Euroala tippkohtumisest 30.10.2014
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. a kohtumisest 06.06.2013
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 18. ja 19. oktoobri 2012. a kohtumisest 25.10.2012
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 16. septembri 2010. a kohtumisest 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 16. juuli 2014. a erakorralisest kohtumisest 24.07.2014
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 16. ja 17. detsembri 2010. a kohtumisest 23.12.2010
Ülevaade Euroopa Ülemkogu 1. ja 2. märtsi 2012. a kohtumisest 08.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 31. jaanuari 2011. a istungitest 10.02.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 22. novembri 2010. a istungitest 02.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 21. veebruari 2011. a istungitest 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 21. märtsi 2011. a istungitest 31.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 13. ja 14. detsembri 2010. a istungitest 23.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 5. detsembri 2011. a istungist 15.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 27. jaanuari 2012. a istungist 02.02.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 16. detsembri 2011. a istungist 22.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 15. novembri 2011. a istungist 24.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 12. septembri 2011. a istungist 22.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 28. veebruari 2012. a istungist 08.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 26. märtsi 2012. a. istungist 05.04.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 24. aprilli 2012. a istungist 03.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 11. oktoobril 2011. a istungist 20.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 29. mai 2012. a istungist 07.06.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 26. juuni 2012. a istungist 05.07.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 24. juuli 2012. a istungist 02.08.2012

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside