Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
30.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitlevate standardite vastuvõtmisega- COM(2020) 632 EL dokument
31.08.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel seoses ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) lisades ja ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveeteedel vedamise Euroopa kokkuleppele (ADN) lisatud eeskirjades tehtavate muudatustega COM(2020) 472 EL dokument
01.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitees COM(2020) 117 EL dokument
04.08.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses Ühendkuningriigi ühinemisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooniga- COM(2020) 353 EL dokument
04.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni pikendamisega COM(2019) 167 EL dokument
17.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise oliivinõukogu liikmete nõukogus seoses Usbekistani Vabariigi ühinemisega 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepinguga COM(2020) 495 EL dokument
20.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel päritolureeglite komitees, mis on moodustatud Marrakechis 15. aprillil 1994 allakirjutatud lõppaktile lisatud päritolureeglite lepinguga (WTO GATT 1994) COM(2019) 424 EL dokument
23.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni täitevorgani 39. istungil - COM(2019) 545 EL dokument
13.12.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel narkootiliste ainete komisjoni 63. istungjärgul seoses ainete lisamisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni- COM(2019) 631 EL dokument
12.12.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel narkootiliste ainete komisjoni 63. istungjärgul seoses ainete lisamisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni COM(2019) 624 EL dokument
09.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kirjaliku menetlusega, mille algatab Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) tehniliste ekspertide komitee, et võtta vastu ühtsete tehniliste eeskirjade NVRi ja UTP TAFi muudatused COM(2019) 298 EL dokument
24.08.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel assotsiatsiooninõukogus, mis on moodustatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel), seoses nimetatud lepingu protokolli 4 (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega- COM(2020) 425 EL dokument
07.08.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni halduskomitees seoses konventsiooni muutmise ettepanekuga- COM(2020) 361 EL dokument
15.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses teavitamisega COVID-19 pandeemiast tulenevatest erinevustest rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 1. ja 6. lisas COM(2020) 247 EL dokument
09.10.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses erinevustest teatamisega rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 1., 3. ja 4. lisast, 6. lisa I, II ja III osast, 10. lisa I ja II köitest, 11. lisast, 14. lisa I ja II köitest, 15. lisast ning 16. lisa I, II ja III köitest ning Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses kõnealuse konventsiooni 6. lisa I, II ja II osa nende 46. ja 39. muudatuse vastuvõtmisega, mis on seotud sellise nõude edasilükkamisega, et tulevikus peab varustuse hulka kuuluma 25 tundi salvestamist võimaldav kabiini helisalvestusseade (CVR), et vältida COVID-19 eriolukorrast tulenevaid soovimatuid tagajärgi COM(2020) 649 EL dokument
07.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis IMO assamblee 31. istungjärgul seoses resolutsiooni A.658(16) (helkurmaterjali kasutamise ja paigaldamise kohta päästevahendites), resolutsiooni A.1119(30) (sadamariigi kontrolli 2017. aasta kord) ja resolutsiooni A.1120(30) (ühtlustatud ülevaatuste ja tunnistuste andmise süsteemil põhinevad ülevaatuse suunised) muudatuste vastuvõtmisega COM(2019) 575 EL dokument
31.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 17. lisa („Lennundusjulgestus“) 17. muudatusettepanekuga COM(2019) 577 EL dokument
12.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses Chicago konventsiooni mitme lisa muudatuste vastuvõtmisega COM(2020) 59 EL dokument
20.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses 10. lisa III köite 91. muudatuse kavandatava vastuvõtmisega ning seoses 14. lisa I köite 13. muudatuse, 6. lisa 40C muudatuse, 3. lisa 77B muudatuse ja 15. lisa 39. muudatuse kohaldamise kuupäevast erinevast kuupäevast teatamisega- COM(2020) 218 EL dokument
21.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) tehniliste ekspertide komitee 13. istungjärgul seoses veeremi müraga seotud UTP, kaubavagunitega seotud UTP ja veeremi märgistusega seotud UTP muudatuste vastuvõtmisega ning hoolduse eest vastutavate üksuste (ECM) sertifitseerimise ja auditeerimise eeskirjade ning veeremiregistrite kirjelduste täieliku läbivaatamise vastuvõtmisega COM(2020) 154 EL dokument
17.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 75. istungjärgul ja meresõiduohutuse komitee 102. istungjärgul seoses rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa muudatuste, konventsiooni inimelude ohutusest merel II-1 peatüki muudatuste ja gaaskütusel või muudel madala leekpunktiga kütustel töötavate laevade rahvusvahelise ohutuskoodeksi muudatuste vastuvõtmisega COM(2020) 58 EL dokument
11.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Põhja-Atlandi lõhekaitsekonventsiooni raames seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks COM(2019) 184 EL dokument
01.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel OECD avaliku halduse komitees ja OECD nõukogus seoses ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemist käsitleva soovituse eelnõuga: „Läbipaistvuse suurendamine vabakaubanduspiirkondades“ COM(2019) 294 EL dokument
03.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Tolliorganisatsiooni nõukogus seoses WCO artiklit 16 käsitleva soovitusega, millega muudetakse harmoneeritud süsteemi- COM(2019) 262 EL dokument
11.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega pikendatakse WTO erandit, mis lubab Ameerika Ühendriikidel kohaldada USA Kariibi mere piirkonna majanduse taastamise seaduse (CBERA) alusel tariifset sooduskohtlemist COM(2019) 409 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside