Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb võitlemist terroristliku veebisisu levitamise vastu - 14308/1/20 19.03.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis selle meresõiduohutuse komitee 103. istungjärgul ja merekeskkonna kaitse komitee 76. istungjärgul seoses meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni, puistlastilaevade ja naftatankerite ülevaatuste käigus tehtavate kontrollide tõhustatud programmi käsitleva rahvusvahelise koodeksi, tuleohutussüsteemide rahvusvahelise koodeksi ning laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsiooni muudatuste vastuvõtmisega - COM(2021) 127 18.03.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni pikendamisega - COM(2021) 125 18.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 133 18.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta COM(2021) 123 18.03.2021
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in 2019 - 2020 thematic evaluation of Member States` national strategies for integrated border management - 6903/21 17.03.2021
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders- 6898/21 17.03.2021
Nõukogu põhjendused - STATEMENT OF THE COUNCIL'S REASONS Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE), and repealing Regulation (EU) No 1293/2013 - 6077/1/20 17.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 - COM(2021) 128 17.03.2021
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse programm „Digitaalne Euroopa“ ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/2240 17.03.2021
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu muutmiseks - COM(2021) 119 16.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EL) 2018/974 (mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2021) 117 15.03.2021
ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Hongkongi erihalduspiirkond: 2020. aasta aruanne- JOIN(2021) 6 12.03.2021
ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Macau erihalduspiirkond: 2020. aasta aruanne- JOIN(2021) 5 12.03.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses (uuesti sõnastatud) COM(2021) 115 12.03.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel seoses riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kavandatud otsusega COM(2021) 114 12.03.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) pädevusalasse kuuluval alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 COM(2021) 113 12.03.2021
Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot “ päringutest 2020. aastal 11.03.2021
Eesti seisukohad eurorühma 15. märtsi 2021. a ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 16. märtsi 2021. a mitteametlikul videokohtumisel 11.03.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses ühtlustatud jõeteabeteenuseid käsitlevate standardite vastuvõtmisega COM(2021) 116 11.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Digikompass 2030: Euroopa tee digikümnendil COM(2021) 118 11.03.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab rahvusvahelises troopilise puidu nõukogus 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu pikendamise kohta - COM(2021) 112 10.03.2021
Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/92 teatavate 2021. aasta püügivõimaluste osas liidu vetes ja teatavates vetes väljaspool liitu COM(2021) 111 10.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi humanitaartegevuse kohta: uued väljakutsed, samad põhimõtted COM(2021) 110 10.03.2021
Aruanne - C(2021) 1002 10.03.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ - COM(2018) 367 13.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus - COM(2018) 440 13.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta - COM(2018) 438 06.09.2018
Eesti seisukohad kalanduskontrolli käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2018) 368 06.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset, eelnõu kohta -COM(2018) 218 06.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu noortestrateegia kohta - COM(2018) 269 26.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist, eelnõu kohta - COM(2018) 274 19.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond, eelnõu kohta - COM(2018) 278 19.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 277 12.07.2018
Eesti seisukohad nõukogu otsuse eelnõu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle  12.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302  12.07.2018
Eesti seisukohad keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 653 12.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse elektroonilise kaubaveoteabe kohta eelnõu suhtes - COM(2018) 279 05.07.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta eelnõu suhtes COM(2018) 234 28.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu elektrooniliste tõendite paketi kohta - COM(2018) 225; COM(2018) 226 28.06.2018
Eesti seisukohad riigi võlakirjadega tagatud väärtpabereid käsitleva määruse eelnõu kohta - COM(2018) 339 28.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks, eelnõu kohta COM(2018) 238 25.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241 22.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise määruse eelnõu kohta COM(2018) 209 22.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel, eelnõu kohta COM(2018) 213 22.06.2018
Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu eelnõu kohta JOIN(2018) 10; 8463/18 22.06.2018
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise eelnõu kohta COM(2018) 192; COM(2018) 193 22.06.2018
Eesti uuendatud seisukohad aastate 2021–2027 Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimisteks Eestile strateegiliselt olulistel teemadel  COM(2018) 321 15.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidus piiriüleste maksete tasusid reguleeriva määruse muutmise eelnõu kohta  COM(2018) 163 31.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamist, eelnõu kohta - COM(2018) 212 31.05.2018

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste ettepanekute kohta millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014-2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programm. 28.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste direktiivi eelnõu kohta. 28.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus 28.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus 28.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, COM(2011) 559 27.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu osas krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta 27.03.2019
Väliskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise "ELi energiapoliitika: koostöö ELi väliste partneritega" ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse "Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetusemehhanismi loomise kohta" eelnõu suhtes 27.03.2019
Kultuurikomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta "Audiovisuaalteoste internetis levitamise kohta Euroopa Liidus: võimalused ja probleemid digitaalse ühtse turu kujundamisel" 27.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise "ELi energiapoliitika: koostöö ELi väliste partneritega" ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse "Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetusemehhanismi loomise kohta" 27.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus ELAKile 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta 27.03.2019
Kultuurikomisjoni arvamus ELAKile 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta 27.03.2019
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava 27.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu ühise kalanduspoliitika kohta 27.03.2019
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu ühise kalanduspoliitika kohta 27.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava 27.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest 27.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil 27.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise direktiivi eelnõu kohta 27.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus ringmajanduse paketi kohta 27.03.2019
Õiguskomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Maaelukomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Väliskomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 13. oktoober 2020 29.09.2020
Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Croatia on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders (revisit land border) 11206/20 28.09.2020
Euroopa Liidu nõukogu istung (majandus- ja rahandus) 06. oktoober 2020 ei toimu 28.09.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 12. oktoober 2020 28.09.2020
Euroopa Nõukogu istung (justiits- ja siseasjad) 09. oktoober 2020 24.09.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 6. oktoober 2020 21.09.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 21. septembri 2020. a kohtumisel ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 17.09.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 29. september 2020 14.09.2020
Euroopa Liidu nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 18. september 2020 - Jääb ära 11.09.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 22. september 2020 08.09.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 21. september 2020 07.09.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 21. september 2020 07.09.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 18. september 2020 03.09.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Valgevene poliitika kohta 18.08.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Republic of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation 9991/20 31.07.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of return 9992/20 31.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of the management of the external borders 9996/20 31.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 9995/20 31.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of return 9994/20 31.07.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 9985/20 29.07.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy - 9988/20 29.07.2020
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937 - Vastu võetud nõukogu poolt 20. juulil 2020 6800/1/20 21.07.2020
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta - Vastu võetud nõukogu poolt 20. juulil 2020 6799/1/20 21.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 9213/20 09.07.2020

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside