Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) rakendamise kohta -SWD(2021) 53, COM(2021) 109 10.03.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine COM(2021) 108 10.03.2021
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position (EU) No 1/2021 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on rail passengers’ rights and obligations (recast) - Adopted by the Council on 25 January 2021 (Official Journal of the European Union C 68 of 26 February 2021) 09.03.2021
KOMISJONI SOOVITUS, 4.3.2021, toimivate tööhõive aktiivse toetamise meetmete (EASE) kohta pärast COVID-19 kriisi C(2021) 1372 08.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2014/94/EÜ (alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta) rakendamise kohta - SWD(2021) 49 , COM(2021) 103 08.03.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 23. märts 2021 08.03.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS dokimaksu kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades ja millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL- SWD(2021) 44, COM(2021) 95 05.03.2021
Komisjoni töödokument - SWD(2021) 57 05.03.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 22. ja 23. märts 2021 05.03.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 22. märts 2021 05.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Võrdõiguslikkuse liit. Puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030 COM(2021) 101 05.03.2021
KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Üks aasta pärast COVID-19 puhangu algust: eelarvepoliitika meetmed COM(2021) 105 04.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava SWD(2021) 46, COM(2021) 102 04.03.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu SEC(2021) 101 - SWD(2021) 41 - SWD(2021) 42, COM(2021) 93 04.03.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu siseministrite 12. märtsi 2021. a mitteametlikul videokohtumisel 04.03.2021
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Kingdom of the Netherlands Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol’s cooperation with private parties, the processing of personal data by Europol in support of criminal investigations, and Europol’s role on research and innovation [13908/20+COR 1 - COM(2020) 796 final] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2018/1862 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters as regards the entry of alerts by Europol [13882/20 - COM(2020) 791; COM(2020) 796 03.03.2021
KOMISJONI ARUANNE läbirääkimiste kohta, mis käsitlevad liidu ettevõtjate juurdepääsu kolmandate riikide turgudele direktiivi 2014/25/EL kohaldamisalasse kuuluvates valdkondades COM(2021) 100 02.03.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning määrust (EL) 2019/818, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816, et kehtestada kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel COM(2021) 96 02.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile COM(2021) 94 02.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EL) 2018/643 (raudteeveo statistika kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2021) 98 02.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/1629 (millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ) komisjonile delegeeritud volituste rakendamise kohta - COM(2021) 91 02.03.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ COM(2021) 99 02.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 15 kohase reisi- ja tervisekindlustuse kasutamise kohta viisaomanike poolt liikmesriikides viibimise ajal COM(2021) 92 02.03.2021
STATEMENT OF THE COUNCIL'S REASONS Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Customs programme for cooperation in the field of customs and repealing Regulation (EU) No 1294/2013 - Statement of the Council's reasons – Adopted by the Council on 1 March 2021 02.03.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302 (mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid) kohaldamise kohta - COM(2021) 90 26.02.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise kohta COM(2018) 185 31.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta - COM(2018) 173 31.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ, eelnõu kohta  COM(2018) 184 31.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5 31.05.2018
Eesti seisukohad töötajate ja iseseisva töö tegijate juurdepääsu kohta sotsiaalkaitsele COM(2018) 132 24.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma vahelise partnerluslepingu üle, eelnõude kohta 24.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toiduahela riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta COM(2018) 179 24.05.2018
Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Eesti 2018. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti 2018. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2018) 406 23.05.2018
Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta COM(2018) 97; COM(2018) 99; COM(2018) 109; COM(2018) 113; COM(2018) 114 17.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõude kohta COM(2018) 93; COM(2018) 94 17.05.2018
Eesti seisukohad viivislaenude vähendamise eelnõude kohta COM(2018) 134; COM(2018) 135 17.05.2018
Eesti seisukohad püsivate orgaaniliste saasteainete määruse uuesti sõnastamise kohta COM(2018) 144 17.05.2018
Eesti seisukohad viisaeeskirja muutmise määruse eelnõu kohta COM(2018) 252 17.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Tööjõuameti loomise kohta - COM(2018) 131 10.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, eelnõu kohta - COM(2018) 96 10.05.2018
Eesti seisukohad investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõude kohta COM(2018) 92; COM(2018) 110 03.05.2018
Eesti seisukohad läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastase kava kohta - COM(2018) 149 03.05.2018
Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist COM(2017) 676 26.04.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu plastistrateegia paketi kohta - COM(2018) 28; COM(2018) 29; COM(2018) 32 16.04.2018
Eesti seisukohad EL tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu kohta - COM(2018) 51 12.04.2018
Eesti seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus kirjutada alla Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule, eelnõu kohta  COM(2014) 70 12.04.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu teise osamakse kohta - C(2015) 9500 12.04.2018
Eesti seisukohad olmevee kvaliteedi direktiivi eelnõu kohta COM(2017) 753 12.04.2018
Eesti seisukohad nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu kohta COM(2018) 8 12.04.2018
Eesti seisukohad liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise paketi kohta -COM(2017)566; COM(2017)567; COM(2017)568; COM(2017)569 29.03.2018

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kultuurikomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise eelnõu "Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus" kohta 26.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus ELi nõukogu direktiivi eelnõu ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta 26.03.2019
KESKK arvamus COM(2013)133 26.03.2019
RAHK arvamus COM(2013)44 26.03.2019
ÕIGK arvamus COM(2012)335 26.03.2019
RAHK arvamus COM(2013)71 26.03.2019
VÄLK arvamus küberjulgeoleku pakett 26.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku 26.03.2019
RAHK arvamus COM(2007)603 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus Montreali protokolli muutmise kohta 26.03.2019
MAJK arvamus põllumajandussektori riigiabi 26.03.2019
MAJK arvamus COM(2013)17-18 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise direktiivi eelnõu kohta 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega 26.03.2019
MAJK ARVAMUS saastekvoodid 11.4.2013 26.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega 26.03.2019
MAJK arvamus COM(2012)788 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)788 26.03.2019
ÕIGK arvamus com(2013)42 26.03.2019
Kultuurikomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine“ suhtes 26.03.2019
KESK arvamus 8.4.2013 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutuse ja kahju hüvitamise konventsiooni 26.03.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of return 9210/20 09.07.2020
Teatis - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund Plus (ESF+) [doc. 8394/20 - COM(2020) 447 07.07.2020
Euroopa Liidu nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 20. juuli 2020 06.07.2020
Teatis - TEAVE Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) 03.07.2020
Eesti seisukohad eurorühma 9. juuli 2020. a ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. juuli 2020. a mitteametlikul videokohtumisel 03.07.2020
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU istung (välisasjad) 13. juuli 2020 29.06.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarve aastateks 2021-2027 kohta Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. a kohtumisel 11.06.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 16. juunil 2020. a toimuval kaitseministrite videokohtumisel 11.06.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 15. juuni 2020. a mitteametlikul videokonverentsil 11.06.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 9. juuni 2020. a mitteametlikul videokonverentsil 04.06.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 8. juuni 2020. a mitteametlikul videokonverentsil 04.06.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 29. mai 2020. a mitteametlikul videokonverentsil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 28.05.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 15. mai 2020. a mitteametlikul videokonverentsil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 14.05.2020
Eesti seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline finantsabi otsus 07.05.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide riigipeade ja valitsusjuhtide 6. mai 2020. a videokonverentsil ja ülevaade ühisavalduse vastuvõtmisest 30.04.2020
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 - Vastu võetud nõukogu poolt 15. aprillil 2020 16.04.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisist väljumise tegevuskava ja majanduse taaskäivitamise kava kohta Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokonverentsil 09.04.2020
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta 5142/1/20 07.04.2020
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga 5115/1/20 07.04.2020
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta 15301/2/19 07.04.2020
Eesti seisukohad eurorühma 7. aprilli 2020. a laiendatud formaadis toimuva kohtumise aruandes esitatud COVID-19 haigust põhjustava viiruse mõjude majandusmeetmete paketi kohta 07.04.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 26. märtsi 2020. a telekonverentsil - C(2020) 1897 26.03.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise võimaluste parandamise kohta seoses COVID-19 kriisiga ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministrite 27. märtsi 2020. a mitteametlikul videokonverentsil - COM(2020) 113 26.03.2020
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat 15300/1/1915300/1/19 23.03.2020

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside