Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu 8.-9. novembri 2010. a istungist 18.11.2010
Ülevaade 9. juuli eurogrupi kohtumisest ja 10. juuli 2012. a Euroopa Liidu Nõukogu (ECOFIN) istungist 19.07.2012
Ülevaade 21. oktoobri 2011. a eurogrupi kohtumisest ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 22. oktoobri 2011. a istungist 27.10.2011
Ülevaade 16.-17. septembril 2011. a toimunud euroala ja Euroopa Liidu rahandusministrite mitteametlikust kohtumisest 22.09.2011
Ülevaade 11. märtsil 2011. a toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralisest kohtumisest ja euroala tippkohtumisest 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 12. aprilli 2011. a ja üldasjade nõukogu 13. aprilli 2011. a istungitest 21.04.2011
Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega, COM(2012) 362 17.07.2012
Üldaruanne REACHi kohta KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE kooskõlas REACH-määruse artikli 117 lõikega 4 ja CLP-määruse artikli 46 lõikega 2, ning REACH-määruse teatavate elementide läbivaatamine vastavalt REACH-määruse artikli 75 lõikele 2 ning artikli 138 lõigetele 2, 3 ja 6 COM(2013) 49 05.02.2013
Ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda Muudetud ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas - COM(2017) 706; SWD(2017) 428; SWD(2017) 429 30.11.2017
Ühisteatis - JOIN(2015) 24 21.05.2015
Ühisteatis - JOIN(2013) 31 18.12.2013
Ühissoovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Tšiili Vabariigiga sõlmitava ajakohastatud assotsieerimislepingu üle SWD(2017) 172; SWD(2017) 173; JOIN(2017) 19 20.02.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS solidaarsusklausli liidu poolse rakendamise korra kohta JOIN(2012) 39 16.01.2013
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga ühinemise kohta JOIN(2012) 1 30.03.2012
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Ukrainas JOIN(2014) 10 25.02.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2488/2000 S. Miloševići ja temaga seotud isikute rahaliste vahenditekülmutamise jätkamise kohta JOIN(2014) 34 16.09.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ)nr 889/2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes - JOIN(2014) 6 25.02.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes JOIN(2014) 4 03.02.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1284/2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes - JOIN(2014) 14 24.03.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 234/2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes - JOIN(2014) 2 16.01.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes JOIN(2014) 15 07.04.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud - JOIN(2014) 7 25.02.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitlebpiiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias - JOIN(2014) 3 27.01.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid JOIN(2014) 42 15.12.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid JOIN(2013) 32 07.01.2014

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad neljanda raudteepaketi kohta COM(2013) 25, COM(2013) 26, COM(2013) 27, COM(2013) 28, COM(2013) 29, COM(2013) 30, COM(2013) 31, COM(2013) 32, COM(2013) 33, COM(2013) 34 21.03.2013
Eesti seisukohad määruse, mis käsitleb liidu viisaeeskirja, ning määruse, millega võetakse kasutusele ringreisiviisa, eelnõude kohta COM(2014) 163, COM(2014) 164 22.05.2014
Eesti seisukohad määruse, millega vabastatakse Kosovo kodanikud viisanõudest Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile reisimise ja seal lühiajalise viibimise korral, eelnõu kohta COM(2016)277; COM(2018)543 20.12.2018
Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi muutmise eelnõu kohta  COM(2018) 336 18.10.2018
Eesti seisukohad menetlusõiguste paketi kohta COM(2013) 821, COM(2013) 822, COM(2013) 824 30.01.2014
Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta COM(2016) 465; COM(2016) 468; COM(2016) 466; COM(2016) 467 10.10.2016
Eesti seisukohad meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid käsitlevate Euroopa Liidu määruste eelnõude kohta 04.01.2013
Eesti seisukohad maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu direktiivi eelnõu kohta COM (2013) 266 26.09.2013
Eesti seisukohad maksejõuetust käsitleva Euroopa Liidu direktiivi eelnõu kohta COM(2016) 723 06.03.2017
Eesti seisukohad lõpptarbijale suunatud piiriülese e-kaubanduse käibemaksu ajakohastamise seadusandliku paketi kohta COM(2016)755; COM(2016)756; COM(2016)757 02.02.2017
Eesti seisukohad läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastase kava kohta - COM(2018) 149 03.05.2018
Eesti seisukohad läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Baltimaade elektrisüsteemide talitlust 24.08.2012
Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta - COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM (2017) 278; COM(2017) 282 25.01.2018
Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280 08.02.2018
Eesti seisukohad liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise paketi kohta -COM(2017)566; COM(2017)567; COM(2017)568; COM(2017)569 29.03.2018
Eesti seisukohad lepinguõiguse algatuste kohta COM(2015) 634; COM(2015) 635 04.02.2016
Eesti seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta 20.01.2012
Eesti seisukohad laevade ringlussevõttu käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta 25.05.2012
Eesti seisukohad küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomise teatise kohta 24.05.2012
Eesti seisukohad käibemaksusüsteemi muutmise eelnõude paketi kohta, millega kehtestatakse teatavad nõuded makseteenuse pakkujatele - COM(2018) 812,COM(2018) 813 31.01.2019
Eesti seisukohad käibemaksudirektiivi (direktiiv 2006/112/EÜ) muutmiseks Euroopa Komisjonile rakendusvolituse andmise kohta - COM(2020) 749 18.02.2021
Eesti seisukohad käibemaksualase halduskoostöö määruse muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2017) 706 01.03.2018
Eesti seisukohad kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kohta - COM(2017) 375 15.02.2018
Eesti seisukohad koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme (C-ITS) käsitleva Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse eelnõu kohta C(2019)1789  09.05.2019
Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Uus ajastu lennunduses. Lennundusturu avamine kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide tsiviilkasutusse võtmiseks ohutul ja jätkusuutlikul viisil“ kohta COM(2014) 207 29.05.2014

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Sotsiaalkomisjoni arvamus COM(2018) 317 11.10.2018
Sotsiaalkomisjoni arvamus COM(2016) 815 22.03.2017
Sotsiaalkomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend) COM(2021)130, COM(2021) 140 19.04.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus SEC(2020) 362, SWD(2020) 245, SWD(2020) 246, COM(2020) 682 14.01.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus 21.03.2018
Sotisaalkomisjoni arvamus Euroopa rände tegevuskava kohta (COM(2015) 240) 26.03.2019
SOTSK arvamus noortegarantii 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)788 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)614 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)541,542 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)369 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012) 130,131 26.03.2019
SOTK arvamus ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta COM(2019) 53 05.03.2019
SOTK arvamus ELAKile COM(2016)128 04.05.2016
SOTK arvamus ELAKile 13.02.2018
SOTK arvamus - Eesti seisukohad tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu kohta COM(2018) 51 02.05.2018
SOTK arvamus - Avaliku konsultatsiooni dokument, mis käsitleb tööandja kohustust teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (nn kirjaliku teavitamise direktiiv 91/533/EMÜ) 13.04.2016
SOTK arvamus Eesti seisukohad ELi terviseliidu kohta - COM(2020) 724; COM(2020) 725; COM(2020) 726;COM(2020) 727 22.02.2021
Riigikaitsekomisjoni arvamusEuroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN (2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 04.04.2018
Riigikaitsekomisjoni arvamus relvadirektiivi muutmise eelnõu kohta 08.02.2016
Riigikaitsekomisjoni arvamus Nõukogu otsuse „Solidaarsusklausli liidu poolse rakendamise korra kohta“ ühisettepaneku kohta 27.08.2013
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta 11.06.2015
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta COM(2017) 772 06.03.2018
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta ja selle lisatud Eesti seisukohtade kohta 20.02.2012
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“ kohta . (COM(2021) 70 02.06.2021

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 11. juuni 2012. a istungist 21.06.2012
Ülevaade Euroopa Liidu kaitseministrite 23. ja 24. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 14.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu kaitseministrite 22. ja 23. septembri 2011. a mitteametlikust kohtumisest 06.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite 20. ja 21. jaanuari 2011. a mitteametlikust kohtumisest 27.01.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite 18. ja 19. juuli 2011. a mitteametlikust kohtumisest 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 9. ja 10. juuni 2011. a istungist 16.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 24. ja 25. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 22. ja 23. septembri 2011. a istungist 29.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 2. ja 3. detsembri 2010. a istungist 09.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 13. ja 14. detsembri 2011. a istungist 22.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 12. mai 2011. a erakorralisest istungist 19.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 11. ja 12. aprilli 2011. a istungist 21.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste 27. ja 28. oktoobri 2011. a nõukogu istungist 03.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. oktoobri 2010. a istungist 14.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 26. ja 27. aprilli 2012. a istungist 10.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. juuni 2012. a istungist 14.06.2012
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 28. ja 29. novembri 2011. a istungist 08.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 19. ja 20. mai 2011. a istungist 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 19. ja 20. mai 2011. a istungist 02.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 18. ja 19. novembri 2010. a istungist   25.11.2010
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 14. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 10. ja 11. mai 2012. a istungist 17.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikust kohtumisest Sopotis 14. -15. juulil 2011. a 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu arenguministrite 22. veebruari 2011. a mitteametlikust kohtumisest 03.03.2011

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside