Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ühise eraldisfondi kasutuselevõtmise kohta COM(2021) 88 26.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Eestile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras COM(2021) 104 26.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) SEC(2021) 90 - SWD(2021) 27 - SWD(2021) 28 - SWD(2021) 29; COM(2021) 85 25.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine – ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia SEC(2021) 89 - SWD(2021) 25 - SWD(2021) 26; COM(2021) 82 25.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid aastatel 2018-2019 - COM(2021) 79 25.02.2021
Ettepanek: Nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa Horisont“ raames ELi ja Aafrika ülemaailmne tervishoiupartnerlus (Global Health EDCTP3) SEC(2021) 100 - SWD(2021) 37 - SWD(2021) 38 ; COM(2021) 87 25.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 (mis käsitleb Euroopa turismistatistikat) alusel komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta COM(2021) 86 25.02.2021
Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta 25.02.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (Euroopa vahistamismääruse raamotsuse mittenõuetekohane ülevõtmine) 25.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Taani Kuningriigi ning Euroopa Politseiameti vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe hindamise kohta SWD(2021) 22; COM(2021) 77 23.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile 16. jaanuari 2019. aasta määrusega (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2021) 75 22.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses erinevustest teatamisega rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 6. lisa II osas COM(2021) 74 22.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel COM(2021) 70 22.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 295/2008 (ettevõtluse struktuurstatistika kohta) rakendamise kohta COM(2021) 67 22.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komiteede tegevuse kohta 2019. aastal SWD(2021) 21; COM(2021) 69 22.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 71 19.02.2021
Ettepanek - COM(2021) 65 19.02.2021
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi panus reeglitel põhineva mitmepoolsuse tugevdamiseks- JOIN(2021) 3 19.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE HERA Incubator – COVID-19 variantidega seotud ohu ühine ennetamine COM(2021) 78 18.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kaubanduspoliitika läbivaatamine – avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika COM(2021) 66 18.02.2021
Eesti seisukohad avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 18.02.2021
Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata panganduse direktiivide kohta (direktiivid, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimet ning finantsettevõtjate tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmeid) 18.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi neljandal istungil seoses kavatsusega võtta vastu otsused, millega muudetakse kooskõlas kõnealuse konventsiooni artikli 4 lõikega 8 ja artikli 5 lõikega 10 konventsiooni A ja B lisa, mis käsitlevad elavhõbedat sisaldavaid tooteid ja tootmisprotsesse, milles kasutatakse elavhõbedat või selle ühendeid - COM(2021) 63 17.02.2021
KOMISJONI ARUANNE lepinguliste töötajate kasutamise kohta 2017. ja 2018. aastal COM(2021) 60 16.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa valitsuse ja Taani valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle juurde kuuluva rakendusprotokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2021) 73 16.02.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad EL teadusuuringute ja innovatsiooni 9. raamprogrammi ettevalmistamisel COM(2018) 2 22.03.2018
Eesti seisukohad teise liikuvuse paketi bussiteenuste turgu ja kombineeritud vedusid käsitlevate eelnõude kohta COM (2017) 647; COM (2017) 648 22.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN 2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 15.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus eelnõu kohta   15.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine, eelnõu kohta  - COM(2017) 142 15.03.2018
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas, eelnõu kohta - COM(2018) 20  08.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaupade paketi kohta  - COM(2017) 795; COM(2017) 796 08.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik kohta COM(2017) 713 08.03.2018
Eesti seisukohad piiriüleste skeemide maksualase teabevahetuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 335 08.03.2018
Eesti seisukohad investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusaktide eelnõude kohta - COM(2017) 790; COM(2017) 791 01.03.2018
Eesti seisukohad käibemaksualase halduskoostöö määruse muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2017) 706 01.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime paketi kohta - COM(2017) 793; COM(2017) 794 01.03.2018
Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta  - COM(2018) 21 01.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta - COM(2018) 33 01.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, eelnõu kohta - COM(2017) 489 01.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, eelnõu kohta - COM(2017) 481 01.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637 22.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa kodanikualgatuse kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 482 22.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada läbirääkimisi investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle, eelnõude kohta 16.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, eelnõu kohta COM(2017) 571 16.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta - COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536 15.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes - COM(2017) 772 15.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 826; COM(2017) 827 15.02.2018
Eesti seisukohad kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kohta - COM(2017) 375 15.02.2018
Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta - COM(2017) 343 15.02.2018

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
PÕSK arvamus GRECO 26.03.2019
KESK arvamus COM(2012)576 26.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse osas 26.03.2019
MAJK arvamus 26.03.2019
KESKK arvamus 26.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus ELAKile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) 26.03.2019
MAJK arvamus COM(2012)721 26.03.2019
Sotisaalkomisjoni arvamus Euroopa rände tegevuskava kohta (COM(2015) 240) 26.03.2019
SOTSK arvamus noortegarantii 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)541,542 26.03.2019
MAJK arvamus COM(2012)614 26.03.2019
ÕIGK arvamus COM(2012)614 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)614 26.03.2019
Kultuurikomisjoni arvamus ELAKile orbteoste teatud lubatud kasutusviise käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu suhtes 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus 26.03.2019
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid käsitleva direktiivi eelnõu kohta 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012)369 26.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid käsitleva direktiivi eelnõu kohta 26.03.2019
KULK arvamus COM(2012)401 26.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni rändeteatise kohta 26.03.2019
MAJK arvamus COM(2012)380,381,382 26.03.2019
RAHK arvamus finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks 26.03.2019
Väliskomisjoni arvamus ELAKile Euroopa Komisjoni teatise ´´Euroopa gaasisüsteemi valmisolek võimalike tarnete katkemiste osas idast sügisel ja talvel 2014/2015´´ kohta COM(2014)654 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus ELAKile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, kohta. 26.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus ELAKile Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude kohta COM(2014)559; COM(2014)563 26.03.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus- ja rahandus) 17. märts 2020 tühistatud 16.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimused) 19. märts 2020 tühistatud 16.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 23. märts 2020 tühistatud 16.03.2020
Eesti seisukohad eurorühma 16. märtsi 2020. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 17. märtsi 2020. a istungil 12.03.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 19. märtsi 2020. a istungil 12.03.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of the United Kingdom on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 6719/20 11.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/kaubandus) 12. märts 2020 tühistatud 10.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 24. märts 2020 09.03.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 23. märts 2020 09.03.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external air borders (Border Crossing Points Orly Airport Paris and Nice Airport) - 6506/20 05.03.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 6510/20 05.03.2020
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System - 6507/20 05.03.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimused) 19. märts 2020 05.03.2020
Parandus - LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Council Regulation (EU) 2015/1589 of 13 July 2015 laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union (codification) 04.03.2020
Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe [doc. 11227/19 - COM(2019) 330 FINAL] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Institute of Innovation and Technology (recast) [doc. 11228/19 - COM(2019) 330; COM(2019) 331 04.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervis ja tarbijakaitse) 06. märts 2020 04.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 06. märts 2020 03.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (justiits- ja üldasjad) 04. märts 2020 03.03.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus- ja rahandus) 17. märts 2020 02.03.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 13. märts 2020 27.02.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 5. ja 6. märtsi 2020. a mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) 27.02.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite 4. ja 5. märtsi 2020. a mitteametlikul kohtumisel 27.02.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/kaubandus) 12. märts 2020 26.02.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 25. veebruari 2020. a istungil 20.02.2020

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside