Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas JOIN(2014) 35 22.09.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas JOIN(2013) 29 04.12.2013
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas - JOIN(2014) 16 14.04.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis - JOIN(2014) 5 10.02.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis - JOIN(2014) 1 13.01.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitlebpiiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias - JOIN(2013) 28 28.11.2013
Ühisettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS EUROOPA ÜLEMKOGULE otsuse vastuvõtmise kohta, milles määratakse kindlaks ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024) kaudu saavutatavad liidu strateegilised eesmärgid - JOIN(2020) 6 26.03.2020
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta edasijõudnud riigi staatusest tuleneva ELi-Maroko tegevuskava (2013–2017) pikendamist käsitleva soovituse vastuvõtmise kohta assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa - Vahemere piirkonna lepinguga ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel - JOIN(2018) 19 25.06.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse seisukohta ühise ministrite komitee kodukorra ning ühise koostöökomitee pädevustingimuste ja ühise koostöökomitee loodud allkomiteede pädevustingimuste kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühises ministrite komitees ja ühises koostöökomitees, mis loodi ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepinguga JOIN(2017) 40 01.11.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta ühiskomitees, mis on asutatud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepinguga, seoses ELi – Palestiina omavalitsuse tegevuskava pikendamisega JOIN(2018) 26 13.11.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel seoses ELi-Iisraeli tegevuskava pikendamisega võetavat seisukohta assotsiatsiooninõukogus, mis on asutatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel JOIN(2018) 27 13.11.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga moodustatud ühisnõukogus seoses ühisnõukogu ja ühiskomitee kodukorda käsitlevate otsuste vastuvõtmisega - JOIN(2017) 43 13.11.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu sõlmimise kohta JOIN(2016) 54 29.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2016) 6 14.04.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja lepingu ajutise kohaldamise kohta - JOIN(2018)20 03.07.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta JOIN(2016) 26 07.06.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelisele strateegilise partnerluse lepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2015) 10 13.04.2015
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - JOIN(2016) 56 23.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelisele strateegilise partnerluse lepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja lepingu ajutise kohaldamise kohta JOIN(2018) 10 27.04.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2018) 11 27.04.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu sõlmimise kohta JOIN(2016) 51 29.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2016) 8 14.04.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta - JOIN(2016) 45 15.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelisele ulatuslikule ja laiendatud partnerluslepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2017) 36 25.09.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2017) 37 25.09.2017

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas kohta 09.06.2016
Eesti seisukohad komisjoni rohelise raamatu „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks“ kohta 30.12.2010
Eesti seisukohad komisjoni määruse, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid, eelnõu suhtes 29.11.2012
Eesti seisukohad keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 653 12.07.2018
Eesti seisukohad keskkonda sattunud plastijäätmeid käsitleva Euroopa strateegia rohelise raamatu kohta 30.05.2013
Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta 30.05.2013
Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2013) 191; COM(2013) 192 31.03.2017
Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta COM(2018) 97; COM(2018) 99; COM(2018) 109; COM(2018) 113; COM(2018) 114 17.05.2018
Eesti seisukohad kalanduskontrolli käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2018) 368 06.09.2018
Eesti seisukohad isikuandmete kaitset puudutavate Euroopa Komisjoni algatuste suhtes COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11, COM(2012) 12 29.03.2012
Eesti seisukohad investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusaktide eelnõude kohta - COM(2017) 790; COM(2017) 791 01.03.2018
Eesti seisukohad investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõude kohta COM(2018) 92; COM(2018) 110 03.05.2018
Eesti seisukohad integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta 22.03.2012
Eesti seisukohad hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta 03.06.2021
Eesti seisukohad finantsturgude ja turukuritarvituste uue regulatsiooni kohta 15.12.2011
Eesti seisukohad finantskriiside juhtimise ja lahendamise algatuse kohta 19.07.2012
Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646 29.11.2018
Eesti seisukohad eurorühma 16. mai 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 17. mai 2019. a istungil   09.05.2019
Eesti seisukohad ettevõtjatevahelise piiriülese lõpliku käibemaksusüsteemi üksikasjalike tehniliste meetmete kohta COM(2018) 329 25.10.2018
Eesti seisukohad energiaharta lepingu ajakohastamise läbirääkimiste kohta COM(2019) 231 04.07.2019
Eesti seisukohad eCall-paketi kohta COM(2013) 315 ja COM(2013) 316 24.10.2013
Eesti seisukohad e-kaubanduse käibemaksu rakenduspaketi kohta- COM(2018) 819, COM(2018) 821 31.01.2019
Eesti seisukohad direktiivi, millega kehtestatakse Euroopa Liidu kaitsetegevusele käibemaksu- ja aktsiisivabastus, eelnõu kohta COM(2019) 192 06.06.2019
Eesti seisukohad direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Liidu sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, eelnõu kohta COM(2016) 235 22.09.2016
Eesti seisukohad avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 18.02.2021

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Komisjoni ühisteatise Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik. Euroopa Liidu lahendus“ (JOIN(2016) 18) osas 11.07.2016
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu kohta 05.11.2018
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu kohta COM(2018) 476 11.10.2018
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, eelnõu kohta COM(2016) 616 13.12.2016
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa kaitsealane tegevuskava kohta COM(2016) 950 30.03.2017
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5 06.06.2018
Riigikaitsekomisjoni arvamus COM(2013) 542 19.09.2013
Riigikaitsekomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb julgeoleku ja arengu toetamist kolmandates riikides suutlikkuse suurendamise kaudu 07.06.2016
Rahanduskomisjoni täiendav arvamus Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarve aastateks 2021-2027 kohta Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. a kohtumisel COM(2020) 441; COM(2020) 442; COM(2020) 445; COM(2020) 456 16.06.2020
Rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühine istung arvamus EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega- SWD(2018) 251; COM(2018) 338 06.10.2020
Rahanduskomisjoni arvamus, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega COM(2019) 192 12.06.2019
Rahanduskomisjoni arvamus, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses komisjonile rakendamisvolituste andmisega, et määrata kindlaks selle direktiivi teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus - COM(2020) 749 10.03.2021
Rahanduskomisjoni arvamus valge raamatu "Ülevaade ja Eesti seisukohad euro tugevdamiseks" kohta 28.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku 26.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta SEC(2020) 271; SWD(2020) 129; SWD(2020) 130; SWD(2020) 131; COM(2020) 314 17.09.2020
Rahanduskomisjoni arvamus eurorühma 7. aprilli 2020. a laiendatud formaadis toimuva kohtumise aruandes esitatud COVID-19 viiruse mõjude majandusmeetmete paketi kohta - Eesti seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline finantsabi otsus 12.05.2020
Rahanduskomisjoni arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõu kohta (28.10.2010) 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Vaesuse kaotamise ja säästva arengu ülemaailmne partnerlus pärast 2015. aastat COM(2015) 44 04.05.2015
Rahanduskomisjoni arvamus KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele COM(2020) 581 14.12.2020
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste direktiivi eelnõu kohta. 28.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu osas krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta 27.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid käsitleva direktiivi eelnõu kohta 26.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarve aastateks 2021-2027 kohta Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. a kohtumisel COM(2020) 441; COM(2020) 442; COM(2020) 445; COM(2020) 456 15.06.2020
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 13.01.2021
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni pandeemia mõju leevendamist käsitleva panganduspaketi kohta (COM(2020) 169; (COM(2020) 310 05.06.2020

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandusministrite 19.-21. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 07.10.2010
Ülevaade Eesti seisukohast autoriõigusi digitaalsel ühtsel turul käsitleva direktiivi eelnõu kohta 15. aprillil 2019. a toimunud Euroopa Liidu nõukogu istungil   18.04.2019
Ülevaade EL üldasjade nõukogu (GAC) ja Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (FAC) 25. oktoobri 2010 istungist 04.11.2010
Ülevaade EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 21. oktoobri 2010. a istungist 04.11.2010
Ülevaade EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu 26. oktoobri 2010. a istungist 04.11.2010
Ülevaade EL konkurentsivõime nõukogu 10. novembri 2010. a istungist 18.11.2010
Ülevaade EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu 8.-9. novembri 2010. a istungist 18.11.2010
Ülevaade 9. juuli eurogrupi kohtumisest ja 10. juuli 2012. a Euroopa Liidu Nõukogu (ECOFIN) istungist 19.07.2012
Ülevaade 21. oktoobri 2011. a eurogrupi kohtumisest ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 22. oktoobri 2011. a istungist 27.10.2011
Ülevaade 14. septembri 2012. a eurogrupi kohtumisest ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 14. ja 15. septembri 2012. a mitteametlikust kohtumisest 20.09.2012
Ülevaade 11. märtsil 2011. a toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralisest kohtumisest ja euroala tippkohtumisest 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 12. aprilli 2011. a ja üldasjade nõukogu 13. aprilli 2011. a istungitest 21.04.2011
Õigusaktid ja muud dokumendid - Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta - Nõukogu poolt vastu võetud 17. märtsil 2011 21.03.2011
ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 - Nõukogu poolt vastu võetud 25. veebruaril 2013 27.02.2013
ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist - Nõukogu poolt vastu võetud 23. juulil 2014 25.07.2014
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Ülemkogu 18. ja 19. detsembri 2014. a kohtumisel - ELAK 15.12.2014 12.12.2014
UROOPA LIIDU NÕUKOGU 3094. ISTUNG – KONKURENTSIVÕIME (SISETURG, TÖÖSTUS, TEADUSUURINGUD JA KOSMOS) 30.-31.05.2011 16.05.2011
Tühistatud Euroopa Nõukogu istung (justiits- ja siseasjad) 09. oktoober 2020 30.09.2020
Tühistatud - Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 20. aprill 2021 01.04.2021
Tühistatud - Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 19. aprill 2021 31.03.2021
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council in accordance with Article 184 (8) of Council Regulation (EC) No 1234/2007 on the experience gained with the implementation of the wine reform of 2008 SWD(2012)415; COM(2012) 737 10.12.2012
TÜHISTATUD - Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 25. jaanuar 2021 19.01.2021
TÜHISTATUD - Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 01. detsember 2020 16.11.2020
TÜHISTATUD - Euroopa Liidu Nõukogu istung (justiits- ja siseküsimused) 13. november 2020 04.11.2020

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside