Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa valitsuse ja Taani valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle juurde kuuluva rakendusprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2021) 72 16.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE finantsvõimenduse määra puhvri raamistiku võimaliku laiendamise kohta muudele süsteemselt olulistele ettevõtjatele ning koguriskipositsiooni näitaja määratluse ja arvutamise, sealhulgas keskpanga reservide käsitluse kohta - COM(2021) 62 16.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EL) 2016/429 (loomataudide kohta (loomatervise määrus)) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2021) 57 15.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) 2018/974 artikli 5 lõike 3 kohaste siseveeteedel toimuva reisijateveo statistikat käsitlevate liikmesriikide katseuuringute tulemuste kohta - COM(2021) 59 15.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse regionaalse arvepidamise osas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 54 15.02.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Belgium on the application of the Schengen acquis in the field of return 12.02.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out recommendations addressing the deficiencies identified in the evaluation of Cyprus in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12.02.2021
Eesti seisukohad ELi terviseliidu kohta COM(2020) 724; COM(2020) 725; COM(2020) 726;COM(2020) 727 11.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel Ühendkuningriigiga peetavatel konsultatsioonidel, et leppida kokku ühiste kalavarude lubatud kogupüük 2021. aastaks ning teatavate süvamere kalavarude lubatud kogupüük 2021. ja 2022. aastaks COM(2021) 68 11.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Ühendkuningriigil seoses Põhja-Iirimaaga kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 16 ja 168 COM(2021) 53 11.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014 (siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta) rakendamist COM(2021) 49 11.02.2021
Eesti seisukohad EL majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 16. veebruari 2021. a mitteametlikul videokohtumisel 11.02.2021
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uuendatud partnerlus lõunapoolsete naaberriikidega Vahemere piirkonna uus tegevuskava- SWD(2021) 23, JOIN(2021) 2 11.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel partnerlusnõukogus, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga, seoses kuupäevaga, mil lõpeb kaubandus- ja koostöölepingu ajutine kohaldamine- COM(2021) 64 10.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tõhusam koostöö tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas õiglase, tulemusliku ja tervikliku ELi rändepoliitika osana - COM(2021) 56 10.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel ettepaneku esitamist kloropürifossi kandmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse COM(2021) 47 09.02.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 22. veebruar 2021 08.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmsel foorumil võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 ja sündmuste salvestit käsitleva ÜRO eeskirja muudatusettepanekute, üldise tehnilise normi nr. 9 muudatusettepaneku, konsolideeritud resolutsiooni R.E.5 muudatusettepaneku, nelja uue ÜRO eeskirja ettepaneku, mis käsitlevad sündmuste salvestit, mootorsõidukite kaitset omavolilise kasutamise eest ja omavolilise kasutamise vastase seadme tüübikinnitust, kasutustõkiste tüübikinnitust ja sõiduki tüübikinnitust seoses kasutustõkisega ning sõiduki alarmsüsteemi tüübikinnitust ja sõiduki tüübikinnitust seoses sõiduki alarmsüsteemiga, uue ühisresolutsiooni M.R.4 ettepaneku ja ÜRO eeskirjade nr 155 ja 156 tõlgendusdokumente käsitlevate ettepanekute küsimuses COM(2021) 58 05.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) nõukogu 222. istungjärgul võetavat seisukohta seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 1. lisa 177. muudatuse, 2. lisa 47. muudatuse, 8. lisa 108. muudatuse, 10. lisa 90. muudatuse ja 10. lisa uue VI köite kavandatud vastuvõtmisega - COM(2021) 48 05.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE EURESe tegevuse kohta 2018. aasta juulist 2020. aasta juunini Esitatud vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 33 - COM(2021) 46 05.02.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa vähktõvevastase võitluse kava - SWD(2021) 13 ; COM(2021) 44 05.02.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta COM(2021) 42 05.02.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad energiatõhususe direktiivi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi läbivaatamist 04.02.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioone käsitlevate standardite vastuvõtmisega COM(2021) 41 03.02.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse ühenduse sordikaitse tähtaja pikendamist spargli, lillesibulate, viljapuude ja -põõsaste ning ilupuude ja -põõsaste puhul COM(2021) 36 03.02.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 279 15.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, eelnõu kohta - COM(2017) 487 15.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 548 08.02.2018
Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280 08.02.2018
Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta - COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM (2017) 278; COM(2017) 282 25.01.2018
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/713/EÜ Ühendkuningriigi ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta - COM(2017) 801 22.11.2017
Eesti seisukohad nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kirgiisi Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle 06.10.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ühtse digivärava määruse eelnõu kohta COM (2017) 256 22.06.2017
Eesti seisukohad Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöö vormis asutamise ning Eesti Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöös osalemise kohta - 8750/17 11.05.2017
Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude paketi kohta - COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883 27.04.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teenuste paketi kohta - COM (2016) 820; COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824 13.04.2017
Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2013) 191; COM(2013) 192 31.03.2017
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigusja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda, eelnõu kohta - COM(2016) 287 31.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu kohta COM(2017) 8 23.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul (e-privaatsuse määrus), eelnõu kohta COM (2017) 10 23.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766 17.03.2017
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis käsitleb läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Türgi tolliliidu laiendamise ja ajakohastamise üle, eelnõu kohta COM(2016) 830 16.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa kaitsealane tegevuskava kohta COM(2016) 950 15.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb arestimisja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist, eelnõu kohta COM(2016) 819 06.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruse ja selle rakendusmääruse muutmist käsitleva eelnõu kohta COM(2016) 815 06.03.2017
Eesti seisukohad maksejõuetust käsitleva Euroopa Liidu direktiivi eelnõu kohta COM(2016) 723 06.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta - JOIN(2016) 52 23.02.2017
Eesti seisukohad rahvusvahelise ookeanide majandamise kava kohta - JOIN(2016) 49 23.02.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta - COM(2016) 740 23.02.2017
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM(2015) 337 13.02.2017

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse merelaevade töötajaid, eelnõu kohta COM (2013)798 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus COM(2012)416 26.03.2019
RAHK arvamus GMES COM(2012)218 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Komisjoi rohelise raamatu ´´Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030´´ kohta, arvamus ELAKile 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus COM(2012)271 26.03.2019
VÄLK arvamus EURUBY 26.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses riskidega, mis tulenevad töötajate kokkupuutest füüsikaliste mõjuritega (elektromagnetväljad) 26.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse ühenduse piirieeskirja ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni 26.03.2019
ÕIGK arvamus äriühingu tuleviku konsultatsioon 26.03.2019
PÕSK arvamus SIS II 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus 26.03.2019
MAJK arvamus COM(2012)118,120 26.03.2019
PÕSK arvamus COM(2012)140 26.03.2019
VÄLK arvamus COM(2012)124 26.03.2019
SOTSK arvamus COM(2012) 130,131 26.03.2019
RAHK arvamus COM(2012)73 26.03.2019
PÕSK arvamus COM(2012)85 26.03.2019
VÄLK arvamus COM(2011)837-846 26.03.2019
ÕIGK arvamus Euroopa Sihtasutuse põhikirja määruse eelnõu osas 26.03.2019
Keskkonnakomisjoni arvamus COM(2011)804 Euroopa Merendus- ja Kalandusfon 26.03.2019
Õiguskomisjoni arvamus COM(2011)883 26.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks COM(2011)32 25.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks) 20.03.2019
Majanduskomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2010 – 2020“) 20.03.2019
Põhiseaduskomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused“) 20.03.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad eurorühma 17. veebruari 2020. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 18. veebruari 2020. a istungil 13.02.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. veebruari 2020. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 13.02.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)) 27. ja 28. veebruar 2020 11.02.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 25. veebruar 2020 10.02.2020
ESIALGNE PÄEVAKORD (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 13. veebruar 2020 07.02.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 20. veebruar 2020 05.02.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 17. veebruar 2020 03.02.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 17. veebruar 2020 31.01.2020
Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 5624/20 30.01.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5215/20 17.01.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border 5214/20 17.01.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Estonia on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border 5213/20 17.01.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external land border with the Republic of North Macedonia and Bulgaria 5212/20 17.01.2020
Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 16.01.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 20. jaanuari 2020. a kohtumisel ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 16.01.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 28. jaanuar 2020 13.01.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 27. jaanuar 2020 10.01.2020
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. jaanuari 2020. a erakorralisel istungil 09.01.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 10. jaanuar 2020 07.01.2020
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 21. jaanuar 2020 06.01.2020
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 20. jaanuar 2020 03.01.2020
Teatis - NOTE Subject: Council implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Estonia on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 14998/19 16.12.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 16. ja 17. detsembri 2019. a istungil 12.12.2019
Eesti seisukoht Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 9. detsembri 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 05.12.2019

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside