Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
11.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse otsust 2007/884/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil jätkata meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 169 - COM(2019) 547 EL dokument
11.11.2019 Muudatusettepanek - COM(2019) 594 EL dokument
08.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/arengupoliitika) 25. november 2019 EL dokument
07.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi vahehindamise kohta - SWD(2019) 382, COM(2019) 490 EL dokument
07.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 11. novembri 2019. a kohtumisel ning informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
07.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis IMO assamblee 31. istungjärgul seoses resolutsiooni A.658(16) (helkurmaterjali kasutamise ja paigaldamise kohta päästevahendites), resolutsiooni A.1119(30) (sadamariigi kontrolli 2017. aasta kord) ja resolutsiooni A.1120(30) (ühtlustatud ülevaatuste ja tunnistuste andmise süsteemil põhinevad ülevaatuse suunised) muudatuste vastuvõtmisega COM(2019) 575 EL dokument
07.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE, milles käsitletakse nõukogu soovituse (tervist tugevdava kehalise aktiivsuse sektoritevahelise edendamise kohta) rakendamist COM(2019) 565 EL dokument
07.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 21. ja 22. november 2019 EL dokument
07.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 21. november 2019 EL dokument
05.11.2019 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta COM(2019) 574 EL dokument
05.11.2019 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta COM(2019) 569 EL dokument
05.11.2019 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimise kohta COM(2019) 568 EL dokument
05.11.2019 Parandus - COM(2019) 553 EL dokument
05.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta, sealhulgas aruanne komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 599/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) COM(2019)562 EL dokument
04.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 19. november 2019 EL dokument
04.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada läbirääkimisi Valgevene Vabariigiga tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu üle- COM(2019) 576 EL dokument
01.11.2019 Ettepanek - COM(2019) 581 EL dokument
01.11.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal - COM(2019) 580 EL dokument
31.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 18. november 2019 EL dokument
31.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 17. lisa („Lennundusjulgestus“) 17. muudatusettepanekuga COM(2019) 577 EL dokument
31.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2009/31/EÜ rakendamise kohta seoses süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamisega COM(2019) 566 EL dokument
31.10.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 552 EL dokument
31.10.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga COM(2019) 551 EL dokument
31.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, Ettevalmistused kõrgemate pikaajaliste eesmärkide seadmiseks ELi kliimameetmete 2019. aasta eduaruanne SWD(2019) 396; COM(2019) 559 EL dokument
31.10.2019 Aruanne - COM(2019) 557 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь