Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 175 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 171 EL dokument
02.04.2020 Eelarve eelnõu - COM(2020) 170 EL dokument
02.04.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 143 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 138 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EL) 2017/1004 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2020) 131 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE otsuse (EL) 2016/344 (millega luuakse Euroopa platvorm deklareerimata töö vastase tegevuse alase koostöö edendamiseks) rakendamise kohta - COM(2020) 129 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 142 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 141 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 139 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 174 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek - COM(2020) 172 EL dokument
02.04.2020 Teatis - COM(2020) 173 EL dokument
01.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitees COM(2020) 117 EL dokument
31.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Itaalial kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 285 COM(2020) 124 EL dokument
27.03.2020 Paranduseelarve projekt - COM(2020) 145 EL dokument
27.03.2020 Ettepanek - COM(2020) 140 EL dokument
26.03.2020 Ühisettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS EUROOPA ÜLEMKOGULE otsuse vastuvõtmise kohta, milles määratakse kindlaks ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024) kaudu saavutatavad liidu strateegilised eesmärgid - JOIN(2020) 6 EL dokument
26.03.2020 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024)- JOIN(2020) 5 EL dokument
26.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga moodustatud majanduspartnerluslepingu komitees seoses majanduspartnerluslepingu komitee töökorra vastuvõtmisega COM(2020) 116 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 26. märtsi 2020. a telekonverentsil - C(2020) 1897 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise võimaluste parandamise kohta seoses COVID-19 kriisiga ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministrite 27. märtsi 2020. a mitteametlikul videokonverentsil - COM(2020) 113 EL dokument
25.03.2020 Komisjoni teavitus - COM(2020) 130 EL dokument
24.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatava Petteni tihevooreaktorit käsitleva täiendava teadusprogrammi (aastateks 2020-2023) vastuvõtmise kohta - COM(2020) 108 EL dokument
23.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/30/EÜ (ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta) kohaldamise kohta liikmesriikides Aruandlusperiood 2017-2018 - COM(2020) 107 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь