Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
14.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist käsitleva määruse (EL) nr 691/2011 rakendamise kohta COM(2020) 56 EL dokument
14.02.2020 KOMISJONI OTSUS, 13.2.2020, assigneeringute mitteautomaatse ülekandmise kohta 2019. aasta eelarvest 2020. aasta eelarvesse C(2020) 874 EL dokument
14.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE jäätmestatistika määruse (EÜ) nr 2150/2002 kohaselt kogutud statistika ja selle kvaliteedi kohta COM(2020) 54 EL dokument
14.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepinguga loodud ühises tollikoostöö komitees seoses ühise tollikoostöö komitee töökorra vastuvõtmisega COM(2020) 53 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad eurorühma 17. veebruari 2020. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 18. veebruari 2020. a istungil EL dokument
13.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2020) 52 EL dokument
13.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ning ajutise kohaldamise kohta COM(2020) 51 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Gröönimaa uue kalanduspartnerluslepingu ja protokolli läbirääkimiste kohta COM (2019) 491 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluslepingu üle, eelnõu kohta COM(2020) 35 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. veebruari 2020. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
12.02.2020 Ettepanek - COM(2020) 59 EL dokument
12.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV maksustamisalase halduskoostöö kohta (kodifitseeritud tekst) COM(2020) 49 EL dokument
11.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)) 27. ja 28. veebruar 2020 EL dokument
10.02.2020 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne üldiste tariifsete soodustuste kava kohta perioodil 2018–2019 SWD(2020) 16; SWD(2020) 17; SWD(2020) 18; SWD(2020) 19; SWD(2020) 20; SWD(2020) 21; SWD(2020) 22; SWD(2020) 23; SWD(2020) 24; SWD(2020) 25; JOIN(2020) 3 EL dokument
10.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava ja Euroopa Energiatõhususe Fondi rakendamise kohta - SWD(2020) 12, COM(2020) 38 EL dokument
10.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse arvete esitamise eeskirju, mis on sätestatud direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi SWD(2020) 29, COM(2020) 47 EL dokument
10.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 25. veebruar 2020 EL dokument
07.02.2020 ESIALGNE PÄEVAKORD (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 13. veebruar 2020 EL dokument
06.02.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Majanduse juhtimise paketi hindamine Aruanne määruste (EL) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 ja 473/2013 kohaldamise ning nõukogu direktiivi 2011/85/EL sobivuse kohta- SWD(2020) 210, SWD(2020) 211, COM(2020) 55 EL dokument
06.02.2020 Teatis - COM(2020) 57 EL dokument
05.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 20. veebruar 2020 EL dokument
05.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta seoses ÜRO eeskirjade nr 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 ja 152 muudatusettepanekute, üldiste tehniliste normide nr 3, 6 ja 16 muudatusettepanekute, konsolideeritud resolutsiooni R.E.5 muudatusettepanekute ning ettepanekutega anda luba töötada välja üldise tehnilise normi nr 6 muudatus ja uus üldine tehniline norm elektriajamiga sõidukite võimsuse kindlaksmääramise (DEVP) kohta COM(2020) 42 EL dokument
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2019. aasta aruanne Euroopa Liidu liikmesriikides 2015.–2017. aastal teaduslikel eesmärkidel kasutatud loomi käsitleva statistika kohta SWD(2020) 10; COM(2020) 16 EL dokument
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) rakendamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides SWD(2020) 15; COM(2020) 15 EL dokument
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta: Varajase hoiatamise süsteem nr 11-12/2019 COM(2020) 39 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь