Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
31.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Itaalial kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 285 COM(2020) 124 EL dokument
27.03.2020 Paranduseelarve projekt - COM(2020) 145 EL dokument
27.03.2020 Ettepanek - COM(2020) 140 EL dokument
26.03.2020 Ühisettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS EUROOPA ÜLEMKOGULE otsuse vastuvõtmise kohta, milles määratakse kindlaks ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava (2020–2024) kaudu saavutatavad liidu strateegilised eesmärgid - JOIN(2020) 6 EL dokument
26.03.2020 Ühisteatis - JOIN(2020) 5 EL dokument
26.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga moodustatud majanduspartnerluslepingu komitees seoses majanduspartnerluslepingu komitee töökorra vastuvõtmisega COM(2020) 116 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 26. märtsi 2020. a telekonverentsil - C(2020) 1897 EL dokument
26.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise võimaluste parandamise kohta seoses COVID-19 kriisiga ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministrite 27. märtsi 2020. a mitteametlikul videokonverentsil - COM(2020) 113 EL dokument
25.03.2020 Komisjoni teavitus - COM(2020) 130 EL dokument
24.03.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatava Petteni tihevooreaktorit käsitleva täiendava teadusprogrammi (aastateks 2020-2023) vastuvõtmise kohta - COM(2020) 108 EL dokument
23.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/30/EÜ (ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta) kohaldamise kohta liikmesriikides Aruandlusperiood 2017-2018 - COM(2020) 107 EL dokument
23.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/30/EÜ (ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta) kohaldamise kohta liikmesriikides Aruandlusperiood 2015-2016 - COM(2020) 109 EL dokument
23.03.2020 Letter - COM(2020) 114 EL dokument
23.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE komisjoni teatise „Tugevam uuendatud strateegiline partnerlus ELi äärepoolseimate piirkondadega“ rakendamise kohta COM(2020) 104 EL dokument
23.03.2020 Letter/COM(2020) 111 EL dokument
23.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne, milles käsitletakse pärast Euroopa Liidu institutsiooni teenistusest lahkumist töötuks jäänud endiste ajutiste ja lepinguliste töötajate ning parlamendiliikmete registreeritud assistentide suhtes kohaldatava töötuskindlustusskeemi finantsolukorda ajavahemikul 2013–2018 COM(2020) 110 EL dokument
23.03.2020 Komisjoni teavitus - COM(2020) 119 EL dokument
23.03.2020 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat 15300/1/1915300/1/19 EL dokument
20.03.2020 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu 7. juuni 2016. aasta otsust, millega volitatakse komisjoni alustama läbirääkimisi üldise lennutranspordilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriikide vahel liidu ainupädevusse kuuluvates küsimustes - COM(2020) 106 EL dokument
20.03.2020 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Just Transition Fund [doc 5256/20 - COM (2020)22 EL dokument
19.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23. märtsi 2020. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
19.03.2020 Noot - From: Romanian Senate No. prev. doc.: 5259/20 Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument [doc. 5259/20 - COM(2020) 23 EL dokument
19.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta, eelnõu kohta - COM(2020) 111 EL dokument
19.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta COM(2020)21; COM(2020)22; COM(2020)23 EL dokument
19.03.2020 Ühisteatis - SWD(2020) 56, JOIN(2020) 7 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь