Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
11.05.2020 Letter - COM(2020) 177 EL dokument
11.05.2020 Letter - COM(2020) 198 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/29/EL (millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK) rakendamise kohta - COM(2020) 188 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/99/EL (Euroopa lähenemiskeelu kohta) rakendamise kohta - COM(2020) 187 EL dokument
11.05.2020 Letter / COM(2020) 201 EL dokument
11.05.2020 Letter / COM(2020) 179 EL dokument
11.05.2020 Letter / COM(2020) 176 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiviga 2013/55/EL (millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)) kehtestatud teatavate uute elementide rakendamise kohta SWD(2020) 79; COM(2020) 191 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Teine hinnang mittehädavajaliku ELi reisimise ajutise piirangu kohaldamisele COM(2020) 222 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu COM(2020) 201 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2026 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu COM(2020) 199 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu COM(2020) 198 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL, et tegeleda kiireloomulise vajadusega lükata COVID-19 pandeemia tõttu edasi teatavad maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtajad - COM(2020) 197 EL dokument
08.05.2020 Letter/COM(2020) 186 EL dokument
08.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees seoses teenuste erikomitee moodustamisega COM(2020) 185 EL dokument
08.05.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Portugese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak [7161/20 - COM(2020)139 EL dokument
07.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooni raames seoses Makaroneesia lisamisega Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooniga hõlmatud merepiirkonda COM(2020) 182 EL dokument
07.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Soomele luba kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 COM(2020) 181 EL dokument
07.05.2020 Letter/COM(2020) 178 EL dokument
07.05.2020 Eesti seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline finantsabi otsus EL dokument
06.05.2020 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 COM(2020) 168 EL dokument
06.05.2020 Letter/COM(2020) 310 EL dokument
06.05.2020 Parandus - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta seoses COVID-19 pandeemiaga (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2020) 178 EL dokument
04.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta seoses COVID-19 pandeemiaga COM(2020) 178 EL dokument
04.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1305/2013 seoses erimeetmetega EAFRD raames erakorralise ajutise toetuse andmiseks COVID-19 puhangule reageerimiseks- COM(2020) 186 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь